Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Dɑfitii nɑ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɔ̀útɛ́, kɛ tɛ̃́nkɛ í mmɔkɛ muwɛ̃rímú mɑmù dɛ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ.
2Kɛ múnkɛɛ nɑ Moɑbiibɛ, kɛ́ mbɛ̀ tɑ̃ũnko kɛtenkɛ̀, kɛ níí bennɛ́ kuhɔ̃ũ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kɛ́kuɔ kɛ́bennɛ́ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ́fĩ́ĩ, nkɛ̀ Moɑbiibɛɛ nɑɑ́ nDɑfiti kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ́ nhò yietì dɑ̀mpóò.
3Kòo yíɛ́ kɛ́nɑ Adɑdesɛɛ Deɔbu birɛ Tisobɑ kpɑ̀ɑ̀tì kɛ sɔ̃́ nhò dɔ́ kɛ́cɔutɛ́ Efɑdɑti kó kutempɛ̃.
4Kɛ̀ Dɑfitii pĩ́ mbɛsɑ̃ndèèbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ (1700) kɛ́pĩ́ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ (20000) kɛ́kékɛ́ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ sìì dɛ̀rì sinɑɑsɛ̃ĩ́ si duɔti, kɛ́súɔ́ nhòmɑ́ɑ̀ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ dɛ kó sinɑɑsɛ̃ĩ́ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100).
5Kɛ̀ Sidii kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Dɑmɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ní kɛ́tee nhAdɑdesɛɛ Tisobɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɔbɛ, kɛ̀ Dɑfitii kuɔ Sidii kɔbɛ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (22000),
6kɛ́tiekɛ Sidii kó kɛtenkɛ̀ kɛ́kɑnnɛ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ Dɑmɑɑsi ɛì kɛ̀ Sidii kɔbɛ nhò yietì dɑ̀mpóò. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò duɔ́ mmuwɛ̃rímú kòo nnɔ nho dootitɔbɛ̀ ò kɔ̀rì kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ mudoò.
7Kɛ̀ Dɑfitii fietɛ Adɑdesɛɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sɔɔdɔpììtì kɛ́kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu,
8kɛ́túótɛ́ disɔɔwũɔ̃̀ mɛdiɛ̀ ndìì do bo Betɑɑ nɛ̀ Bedotɑi Adɑdesɛɛ kó yɛhɛkɛ̀ miɛkɛ.
9Kɛ̀ Amɑti ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì Touu keè Dɑfiti nɑmɛ̀ Adɑdesɛɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀
10kɛ́tɔ̃nní o birɛ Yodɑmmu kòò bo dɔu nDɑfiti kóò sɑ̃ntɛ ò kɔ̀tɛmɛ̀ mudoò kɛ nɑ Adɑdesɛɛ. Tou dootitɔù múnkɛ do tú weè Adɑdesɛɛ. Kɛ̀ Yodɑmmu nkérí kɛ tɔ disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì bɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ tì idíítí dɛ kó tinɛntì kɛ́duɔ́ nDɑfiti.
11Kòo dɛ̀ duɔ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nhò do duɔ́ mmɛ̀ɛ̀ botí dɛketirɛ̀ ò do nɑ Sidii kɔbɛ nɛ̀ Mɔɑbiibɛ nɛ̀ Amɔniibɛ nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ́hɛí dɛ̀, kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ ò do nɑ Adɑdesɛɛ kɛ́ɛí dɛ̀.
13Mɛm̀mɛ Dɑfiti yètìrì dɛukɛmɛ̀. Ò nɑ dìì mɔ̀nnì Sidii kɔbɛ kɛ́konní kɛ́nɑmu Edomiibɛ kubiriku bɛ̀ tu kù Kukɔ́kɛ́biriku ku miɛkɛ kɔbɛ kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìni (18000),
14kɛ́tiekɛ Edɔmmu kɛ́kɑnnɛ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò duɔ́ mmuwɛ̃rímú, kòò kɔ̀tɛ kùù píkù weè nɑ.
15Kɛ̀ Dɑfiti mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu, kɛ́mbekùnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ wenni.
16Kɛ̀ Soɑbu Seduyɑ birɛ mbɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ Aidudi birɛ Yosɑfɑti ntú wèè tɔ dihɛì kó yɛpɑ́tɛ.
17Kɛ̀ Aitubu birɛ Sɑdɔki nɛ̀ Abiɑtɑɑ birɛ Aimmɛdɛki kɛ̀ bɛ̀ ntú ikuɔ́ nìùbɛ̀. Kɛ̀ Seduyɑɑ tu opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì.
18Kɛ̀ Yoyɑdɑ birɛ Bennɑyɑ mbɑkɛ́ Kedetiibɛ nɛ̀ Pedesiibɛ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ Dɑfiti bí nhò tũ̀nko.