Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Sa:miuele

2 Sa:miuele 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amogalu fa:no, hina bagade Da:ibidi da bu Filisidini dunu doagala:le, ili hasali. Amasea, Filisidini dunu ilia Isala:ili sogega ouligisu hou da ne gumi ba:i.
2Amasea, Da:ibidi da Moua:be dunu hasali. E da Moua:be dunu amo Isala:ili ilia gagulaliligi, amalu osoba diasisima:ne sia:i. Amalu udiana hidadea diasisi, amoga e da aduna fane legei. Amaiba:le, e da Moua:be fi dunu ilima ouligisu hamoi, amola ilima su lidisu.
3Amasea, e da Ha:da:disa (Lihoube egefe. E da Silia soge fonobahadi amo Souba amoga hina bagade galu) amo hasali. Ha:da:disa da soge Iufala:idisi Hano gusudili ouligilalu. Be mafua dunu da lelebeba:le, e da amoga ouligisu yolesi. E da amo sogega ouligisu hou bu lamusa: ahoanoba, Da:ibidi da e doagala:i.
4Da:ibidi da ea dadi gagui dunu hosi da:iya fila heda:i 1700 agoane gagulaligi, amola emoga ahoasu dadi gagui dunu 20,000 gagulaligi. E da hosi idi, amo da sa:liode 100 agoane hiougima:ne defele gala, amo gagulaligi. E da hosi eno huluane mae masa:ne, ilia emo dina:fe dadamunisisi.
5Silia fi dunu Dama:sagase moilai bai bagadega esalu da hina bagade Ha:da:disa fuligala:ma:ne, dadi gagui wa:i asunasi. Be Da:ibidi da amo wa:i doagala:le, 22,000 dunu fanelegei.
6Amasea, e da ilia soge ganodini ha wa:i fisu diasu gilisisu gaguli gagai. E da ili ouligibiba:le, ilima su lidisu. Hina Gode da Da:ibidi fidibiba:le, e da habi ahoanoba, hasalasu hou fawane ba:su.
7Da:ibidi da gouliga hamoi da:igene ga:su amo Ha:da:disa ea eagene ouligisu dunu ilia gaguli ahoasu, amo samogene, Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli asi.
8Amola e da `balase’ bagadedafa Bida amola Biloudai (amo moilai bai bagade aduna Ha:da:disa ea ouligisu) amoga samogei.
9Ha:ima:de soge hina bagade ea dio amo Doui, e da Da:ibidi amo Ha:da:disa ea dadi gagui wa:i hasali, amo sia: nabi.
10Amaiba:le, e da egefe Youla:me amo Da:ibidima nodone sia:ma:ne asunasi. Bai Da:ibidi da Ha:da:disa hasali, amola Doui da eso bagohame Ha:da:disama gegenanusu. Youla:me da gouli, silifa amola balase amoga hamoi liligi Da:ibidima gaguli asili, ema hahawane i.
11-
12Hina bagade Da:ibidi da amo liligi amola eno silifa amola gouli e da fifi asi eno amo hasili (Idome amola Moua:be, A:mone, Filisidini, A:malege) amoga samogei, amo gilisili, Hina Godema sia:ne gadoma:ne ilegei. Amola e da liligi amo e da Ha:da:disa amoma samogei, mogili Hina Godema ima:ne ilegei.
13Da:ibidi da Deme Fago ganodini amo Idome dunu 18,000 agoane fane legei. E da amo gegenanu buhagisia, dunu da ea dio bu baligili gaguia gadosu.
14E da Idome soge ganodini, dadi gagui fisisu diasu gilisisu gaguli gagai, amola e da Idome dunu ouligisu. Hina Gode da Da:ibidi fidibiba:le, e da habidili ahoanu, hasalasisu hou fawane ba:i.
15Da:ibidi da Isala:ili soge huluanedafa ouligisu. E da ouligibiba:le, ea fi dunu da moloidafa hou fawane ba:i.
16Youa:be (ea ame da Selouaia) e da dadi gagui wa:i ilia hina galu. Yihosiafa:de (Ahailade egefe) da sia: dedei ouligisu galu.
17Sa:idoge (Ahaidabe egefe) amola Ahimelege (Abaia:da egefe) da gobele salasu dunu esalu. Hina bagade fi sia: dedesu dunu da Sila:ia galu.
18Bina:ia (Yihoiada egefe) da Da:ibidi ea da:igene sosodo aligisu dunuma ouligisu galu. Amola Da:ibidi egefelali da gobele salasu dunu hamoi.