Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Samuel

2 Samuel 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wanpela taim bihain, Devit wantaim ol soldia bilong en i kirapim pait long ol Filistia. Ol i winim ol Filistia, olsem na ol Filistia i no moa bosim ol Israel.
2Na bihain Devit wantaim ol soldia i go pait long ol Moap na i winim ol. Na em i mekim ol Moap i lain na slip long graun. Na em i kisim wanpela hap baklain na i makim ol. Ol man i stap long namba wan na namba 2 mak, em i tok long ol i mas i dai. Tasol ol man i stap long namba 3 mak, em i larim ol i stap. Na em i wok long mekim olsem i go inap lain i pinis. Na ol Moap i stap aninit long em na givim takis long em.
3Na bihain, Devit wantaim ol soldia i go pait long king bilong kantri Soba, em Hadateser, pikinini man bilong Rehop. Soba em wanpela kantri bilong ol lain Siria. Long dispela taim Hadateser i kisim ol soldia bilong en na i wok long i go long hap bilong wara Yufretis long pait long ol birua, bilong kisim bek hap graun bilong en. Na lain bilong Devit i bungim ol
4na i winim ol long pait. Na Devit i kisim planti soldia bilong Hadateser. Em i kisim 20,000 soldia na 1,700 soldia i save sindaun long hos na pait. Na tu, Devit i kisim 100 hos bilong pulim ol karis bilong pait. Tasol Devit i bagarapim lek bilong ol arapela hos na ol i no inap wokabaut strong.
5Long dispela taim ol Siria i stap long Damaskus, ol i kirap i go helpim King Hadateser long pait. Tasol Devit wantaim ol soldia bilong en i kilim 22,000 soldia bilong ol Siria.
6Na Devit i putim ol lain soldia bilong en nabaut long kantri bilong ol Siria, bilong was long ol bai ol i no ken kirapim pait moa. Na ol Siria i stap aninit long Devit na ol i givim takis long em. Long olgeta hap Devit i go pait long en, Bikpela i save helpim em na em i win.
7Na Devit i lukim ol ofisa bilong Hadateser i karim ol hap plang bilong pait ol i bin wokim long gol. Na em i kisim ol dispela hap plang na bringim ol i go long Jerusalem.
8Na tu, em i kisim planti bras long taun Beta na taun Berotai, tupela taun bilong Hadateser.
9King Toi bilong kantri Hamat i harim tok olsem, Devit i winim pinis ol ami bilong Hadateser.
10Olsem na Toi i salim pikinini man bilong en, Joram, i go long King Devit long givim gude na tok amamas long Devit i bin winim Hadateser. King Toi i amamas long Devit i winim Hadateser, long wanem, planti taim Hadateser i bin birua long Toi. Orait Joram i kam long Devit na i givim em ol presen, em ol i bin wokim long silva na gol na bras.
11Devit i kisim ol dispela presen na i makim bilong Bikpela. Em i bin mekim wankain pasin long ol silva na gol em i kisim long taim em i bin winim ol arapela birua.
12Em i bin kisim ol dispela silva na gol long ol Idom na ol Moap na ol Amon na ol Filistia na ol Amalek, na long King Hadateser bilong Soba.
13Na bihain, Devit wantaim ol soldia bilong en i go pait long ol Idom long Ples Daun I Gat Planti Sol. Na ol i kilim 18,000 man bilong Idom. Ol manmeri i harim tok long dispela pait na ol i givim biknem tru long Devit.
14Na Devit i putim ol lain soldia bilong en nabaut long kantri Idom, bilong was long ol Idom. Na ol Idom i stap aninit long em. Long olgeta hap Devit i go pait long en, Bikpela i save helpim em na em i win.
15Devit i bosim olgeta hap bilong Israel na em i mekim gutpela na stretpela pasin long olgeta manmeri.
16Joap, pikinini man bilong Seruia, i stap namba wan ofisa bilong ami. Na Jehosafat, pikinini man bilong Ahilut, i stap namba wan kuskus na i lukautim ol buk bilong gavman.
17Sadok wantaim Ahimelek, tupela i stap pris. Sadok em i pikinini bilong Ahitup. Na Ahimelek em i pikinini bilong Abiatar. Na Seraia em i stap kuskus bilong king.
18Benaia, pikinini man bilong Jehoiada, i bosim ol soldia i save was long King Devit, em ol lain Keret na Pelet. Na ol pikinini man bilong Devit i stap pris.