Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - 2 Cronica

2 Cronica 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kayi he timpu, mibpeuwit si Hezekia te lalag diyà te langun he menge etew ziyà te Israel wey Juda, ragkes en is menge etew ziyà te Efraim wey Manase. Mid-imbita zin sikandan te kedhendiyà te valey te Nengazen te kedsilibra te Pista te Kedlavey te Belinsuǥuen he paaǥi te kebeǥayi te zengeg te Nengazen he Megbevayà te Israel.
2Midisisyun si Hadì Hezekia wey is menge upisyal zin, wey is langun he menge etew te Jerusalem he edsilibrahan is Pista te Kedlavey te Belinsuǥuen te ikezuwa he vulan.
3Ereg pezem he edsilibrahan heini he pista ziyà te egkehuna he vulan, piru zeisey zà is menge memumuhat he nenlumpiyu te keugelingen dan dutun he timpu wey wazà daan metiǥum is menge etew ziyà te Jerusalem.
4Heini is pelanu te kedsilibra te pista nesuatan te hadì wey te langun he menge etew,
5umbe impetuenan dan heini ziyà te tivuuk he Israel, puun te Beersheba taman te Dan, he ibpehendiyà te Jerusalem is menge etew te kedsilibra te Pista te Kedlavey te Belinsuǥuen he paaǥi te kebeǥey te zengeg diyà te Nengazen he Megbevayà te Israel. Te nengehuna he kedsilibraha kayi deisek dà is nemenelavuk, piru sumalà is diyà te kesuǥuan ne kenà heeyan dait.
6Tenged te mandù te hadì, midhipanew te menge menunudtulà is tivuuk he Israel wey Juda he uwiten dan is menge surat he ebpuun te hadì wey ziyà te menge upisyal zin. Iyan heini egkeǥiyen dutun te surat: “Menge etew te Israel, guntaan te nelibri kew en puun te gehem te menge hadì te Asiria, iyan en guntaan timpu he edlikù kew ziyà te Nengazen, he Megbevayà te menge kepuun niw he si Abraham, si Isaac, wey si Jacob, su wey kew zin daan likui.
7Kenè niw iringi is menge kepuun niw wey menge kezuzumahi niw he kenà mepezumdumahan te Nengazen he Megbevayè dan, ne tenged kayi midhimu te Nengazen he utew mezaat is silut din iring te neehè niw ziyà te kandan.
8Kenè kew mebmesinupaken iring te menge kepuun niw, kekenà, pesakup kew te Nengazen. Hendiyè kew te Baley te Nengazen he midhimu zin he segradu te wazà pidtemanan. Ne silbiyi niw is Nengazen he Megbevayè niw, su wey maawà is dekelà he pauk din keniyu.
9Su emun edlikù kew ziyà te Nengazen ne egkehizuwan is menge anak niw wey menge kezumahan niw te menge mibihag kandan, ne ibpeulì sikandan kayi he tanà. Su veliǥeǥawen wey hihizuwen is Nengazen he Megbevayè niw. Kenè kew zin ed-iniyuǥan emun edlikù kew ziyà te kandin.”
10Midtukid beyai te menge menunudtulà is kada inged diyà te tivuuk he Efraim wey Manase taman te Zebulun, piru mid-engitan dà sikandan wey midsudì te menge etew.
11Piru zuen ebpemuun diyà te Asher, Manase, wey Zebulun he wazà mebpelavew ne midhendiyè dan mulà te Jerusalem.
12Midhimu zaan te Megbevayà is menge tig-Juda he mesevaha sikandan te kedtuman te mandù te hadì wey te menge upisyal, sumalà is insuǥù te Nengazen.
13Umbe, hein ikezuwa he vulan, utew mahabet is menge etew he midtiǥum diyà te Jerusalem te kedsilibra te Pista te Supas he Wazè din Tapey.
14Mibpen-awè dan is menge pemuhatà diyà te Jerusalem he para ebpemuhatan te zuma he menge ed-ezapen, ragkes is menge pemuhatà he tutungà te veyewà, ne pudu zan heini intimbag diyà te zal-ug he Kidron.
15Hein ike-14 he andew te ikezuwa he vulan, midlapà te menge etew is menge kerehidu zan he para te Pista te Kedlavey te Belinsuǥuen. Ne tenged kayi, is menge memumuhat wey menge Levihanen he menge meremerik, nengeeled sikandan, umbe mibpekelumpiyu sikandan ne nemuhat dan diyà te Baley te Nengazen te menge pemuhat he edtutungen.
16Ne mibpelastar zan diyà te lugar he para kandan dutun te valey te Nengazen, sumalà is sulunuzen he ingkesurat diyà te Kesuǥuan ni Moises he suluǥuen te Megbevayà. Ne impirik te menge memumuhat diyà te pemuhatà is lengesa he mid-uwit te menge Levihanen diyà te kandan.
17Ne ǥeina te mezakel he menge etew zutun is wazà mekepenlumpiyu te keugelingen dan, ne iyan is menge Levihanen midlapà te menge kerehidu zan su wey ikepemuhat diyà te Nengazen.
18Kezekelan te midhendutun he menge kevuwazan ni Efraim, Manase, Isacar, wey ni Zebulun wazà mekepenlumpiyu te keugelingen dan, piru migkaan gihapun sikandin te impemuhat para te Pista te Kedlavey te Belinsuǥuen, minsan supak heini te kesuǥuan. Piru nengemuyù si Hadì Hezekia para kandan. Ke sikandin te, “He Nengazen, berakat he tenged te keupiya nu ne ebpeseyluwen nu is kada etew

19he nenganduy te kedangep diyà te kenikew, te Megbevayà te menge kepuun din, minsan pa ke kenà sikandin lumpiyu sumalà te sulunuzen diyà te valey te Nengazen!”
20Mibpemineg te Nengazen si Hezekia ne mibpesaylu zin is menge etew.
21Seled te pitu he andew is kedsilibraha te menge Israilihanen he ziyà te Jerusalem te Pista te Supas he Wazè din Tapey he zuen dan dekelà he kelipey. Andew-andew is kegkanta te menge Levihanen wey menge memumuhat te kedalig te Nengazen, he eduyuǥan te mezaǥing he menge instrumintu he gelemiten te kedalig te Nengazen.
22Nezeliǥan ni Hezekia is langun he menge Levihanen tenged te meupiya he terebahu he impeehè dan dutun te kebpenilbi zan te Nengazen. Ne mibpedayun is kedsilibra zan seled te pitu he andew. Migkaan dan is kandan he vahin dutun te menge pemuhat. Wey nemuhat dan te menge pemuhat he para te meupiya he kedepità, wey midalig dan is Nengazen he Megbevayà te menge kepuun dan.
23Ne zutun midisisyun is langun he menge etew he ed-uman dan pa edsilibra seled te pitu he andew. Ne mibeelan dan haazà duma is utew kegkelipey.
24Mibeǥayan ni Hadì Hezekia is menge etew te 1,000 he tudu he menge vaka wey 7,000 he menge kerehidu wey menge kambing. Mibeǥey zaan is menge upisyal te 1,000 he tudu he menge vaka wey 10,000 he menge kerehidu wey menge kambing. Mahabet he menge memumuhat is nenlumpiyu te keugelingen dan.
25Midlipey is langun he menge etew ziyà te Juda, is menge memumuhat, is menge Levihanen, wey is langun he mid-amur-amur he ebpuun te Israel, ragkes is kenà menge Israilihanen he meǥinged daan diyà te Israel wey Juda.
26Utew bibu is Jerusalem. Wazà iring kayi he nehitavù diyà te Jerusalem puun te timpu he si Solomon he anak ni David is midhadì te Israel.
27Ne zutun midhitindeg is menge memumuhat wey menge Levihanen ne mibpenubtuvazan dan is menge etew. Ne mibpemineg heini te Megbevayà he ziyà te segradu he ubpeey zin diyà te langit.