Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Esekiɑsii tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛri wuɔ nkumɔu miɛkɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔku kumɔu miɛkɛ, kɛ́wɑ̃rinɛ̀ yɛpɑ́tɛ Efɑdɑimmu kó kuwuɔ nnɛ̀ Mɑnɑnsee kɔku kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑɑ́ ndiyentɛ́bɑnni ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í kunku Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù.
2Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, bɛ̀ do tìí nSedisɑdɛmmu nwe, kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ̀ bo bɑɑ́mmɛ̀ ndiyentɛ́bɑnni dibenni kóo tɑ̃ɑ̃̀dɛ́rì.
3Bɛ̀ do í nɑ kɛ bo dì bɑɑ́ ndi kó dimɔ̀nnì, kɛ yɛ̃́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ do í dɔ̀ɔ̀mɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ́nsũ. Bɛnìtìbɛ̀ mɛ ndo í tìí nSedisɑdɛmmu.
4Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ ditĩ̀nnì dimɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́nsìrì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì,
5kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ Isidɑyɛɛri wuɔ nkumɔu kɛ́túótɛ́ Bɛɛrisebɑɑ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Dɑnni kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛní Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑɑ́ ndiyentɛ́bɑnni ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í kunku Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù kɛ yɛ̃́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ do í dì bɑɑ̀mmɛ̀ kɛ sũ tì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
6Kɛ̀ yɛtɔ̃rɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ pɑ́tɛ Isidɑyɛɛri tenkɛ̀ kumɔu miɛkɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔkɛ kɛmɔu miɛkɛ kɛ́ntũ nhokpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì nùù, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀, díndi Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ yentɛ́ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ wɛ̃tɛnní ti Yiɛ̀ nKuyie ndi yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ̀ do tũ nkù borɛ̀ kɛ̀ kù di cɔutɛ́.
7Di bɑ́ ndònnɛ̀ di yɛmbɛ̀ nɛ̀ di kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti, kunku Kuyie mbɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù. Kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ kɛ́deè kɛ́ndò ndi mɛ ndɛ̀ wùómmɛ̀.
8Di bɑ́ɑ́ kpénkùnnɛ di to di yɛmbɛ̀ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀. Duɔ́nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ́kɔtɛní ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kù cɑ̃̀ńnɛ́ tɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ́pĩ́ nku tɔ̃mmú, kunku Kuyie ndi tũ nkù, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ ku miɛkɛ kɛ̀ɛ̀ di cɔ́ú nkɛ̀ kɛ̀ɛ do.
9Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ di wɛ̃̀tɛní ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, bɛ̀ɛ̀ do pĩ̀ḿmú di tebìí nɛ̀ di bí, bɛ̀ bo bɛ̀ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ konní di nhɛì, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie kunku di yɛmbɛ̀ do tũ nkù, kuù ɔ̃ɔ̃ kuɔ́ mɛsémmɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ di wɛ̃̀tɛní ku borɛ̀ kù í yóó di yetɛ.
10Mɛm̀mɛ kɛ̀ yɛtɔ̃rɛ̀ níí tɑ di nhɛì kɛ́cɑ̃́ntɛ́ ditɛrì, kɛ mɛ nyĩ́ Efɑdɑimmu tempɛ̃ nkumɔu nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔku kumɔu. Kɛ̀ bɛ̀ mmɛ ndò kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sɑbunɔɔ kɔku, kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ dɑú kɛ bɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́.
11Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ Asɛɛ kɔbɛ mɑbɛ̀ nɛ̀ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ nkɔbɛ mɑbɛ̀ nɛ̀ Sɑbunɔɔ kó kuwuɔ nkɔbɛ mɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ́kɔtɛní Sedisɑdɛmmu.
12Kɛ̀ Kuyie nnɑmpɛ Sudɑɑ kɔbɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ́yíé nhokpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ bɛ̀ yɛ̃ mmù, ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
13Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u tíí nSedisɑdɛmmu dibenni kóo tɑ̃̀nkù dɛ́rì kɛ́bɑɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti dɛ̀ kó dibɑnni. Kunììti kuù do tìí mmɛdiɛ̀.
14Kɛ̀ bɛ̀ɛ puɔ nyɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nɛ̀ yɛhúúntɔ̀rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu kɛ́ yɛ̀ útóo Setinɔɔ kó kubontɛ́mbònkù.
15Kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé diyentɛ́bɑnni kó iwũɔ̃ dibenni kóo tɑ̃̀nkù dɛ́rì miɛkɛ diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì. Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ sòò mɛ ndimɛ̀ ifɛi, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ́tɔní iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́tuɔ.
16Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri bɛ̀ dò nkɛ́kɑri yɛ̀ɛ̀ kɑ̀rɛ̀ kɛ́ntũ nyikuɔ́ Kuyie nkóo nìtì Mɔyiisi do dɔú nyì, kɛ́ncɔu Defiibɛ borɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ mɛ́í diwũɔ̃tɔ̀nnì.
17Dɛ kó kunììti miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u do bomu bɛ̀ɛ̀ í dɔ̀ɔ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ bo fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ Defiibɛ bɛɛ̀ cɔutɛ́ bɛ kó yɛfɔ̃̀tɛ̀ kɛ́fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie.
18Kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ dikéè diɛrì do í dɔ̀ɔ̀mɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́: Efɑdɑimmu kɔbɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ nɛ̀ Isɑkɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sɑbunɔɔ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do í dɔ̀ɔ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ́di diyentɛ́bɑnni kó mudiì, kɛ í tũ̀nnɛ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀. Dɛɛ̀ do te kɛ̀ Esekiɑsii bɑ́ntɛ̀ Kuyie mbɛ kpɛ́í nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ nwèè sɑ̀, cĩ́ɛ̃́ mbɛ.

19Bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ duɔ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ wɑnti fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie, Kuyie nti yɛmbɛ̀ do tũ nkù, kɛ nɛ́ í dɔ̀ɔ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́.
20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncɔutɛ́ Esekiɑsi kù bɑ̀ńtɛ̀ kɛ yɛ̃ mmù, kɛ́ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ nkɛ í mbɛ̀ potɛ́.
21Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ mbɑɑ̀ mpɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti dɛ kó dibɑnni nɛ̀ diwɛ̀ì diɛrì kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. Bɑ́ dìì yiè kɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ bɛ wɛ̃rímú mumɔu kɛ̀ biennɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ kɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie.
22Kɛ̀ Esekiɑsii sɑ̃ntɛ Defiibɛ bɛmɔu bɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀. Kɛ̀ bɛ̀ nyo ndibɑnni kó iwũɔ̃ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ́fíénɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi, kɛ́ndɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nkunku bɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù.
23Kɛ̀ ditĩ̀nnì dimɔuu wɛ̃nnɛ́ dinùù kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́bɑɑ́ ndibɑnni kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì.
24Kɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi duɔ́ nyɛnɑɑdɑkɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000) ditĩ̀nnì kpɛ́í, yɛpedɑkɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ (7000) kòo kó bɛtũ̀mbɛ̀ɛ duɔ́ nyɛnɑɑdɑkɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ (1000) ipe tɛkɔùpípíítɛ̀ (10000), kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ pɛ́uu dɔɔ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́.
25Kɛ̀ diwɛ̀ìi pĩ́ nSudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ìítíní Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɛ kɔ̀tɛní nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ bo Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì.
26Kɛ̀ diwɛ̀ì diɛrì mbo Sedisɑdɛmmu, dɛ kó diwɛ̀ì botí í buotɛ́ diyiè mɑrì kɛ́túótɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti birɛ Sɑdomɔɔ kó dimɔ̀nnì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnní dɛ yiè.
27Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɑ̃ bɛnìtìbɛ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ Kuyie nkeè bɛ tɑmmɛ̀ nɛ̀ bɛ bɑ́ɑmmu kɛĩ́nkɛ̀.