Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ezekia lɛ́kpãsãkɛ̀ Yudaↄnɛ ń Isailiↄ píi, mɛ́ à lá kɛ̃ kpã̀sã Ɛflaiũ ń Manase buiↄnɛ. A ònɛ́ aa mↄ Gɛ̃amusu dikpɛkɛ Dii Isailiↄ Luaɛ a ua Yelusalɛũ.
2Kí ń a ìwaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú Yelusalɛũↄ zɛ̀ò wà dikpɛpi kɛ mↄ plaade guuɛ.
3Aai e kɛ̀ a gↄↄo, asa sa'ona pↄ́ aa gbãbↄ̀ ńzĩaɛↄ an dasi i kao, mɛ́ gbɛ̃́ↄ i kãaa Yelusalɛũo.
4Yã́pi kɛ̀ kíɛ maa ń gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa weↄ píi,
5ↄ̃ aa lɛ́kpãsãkɛ̀ Isailiↄnɛ píi za Bɛɛsɛba e Dã, aa mɛ̀ wà mↄ Gɛ̃amusu dikpɛkɛ Dii Isailiↄ Luaɛ Yelusalɛũ, asa wi mↄ dikpɛpi kɛi dasidasi lá a ku taalauwao.
6Ɔ̃ kí ń a ìwaↄ gbɛ̃́ↄ zĩ̀, aa bàalɛ̀ gɛ̀ò Yuda bùsuu ń Isaili bùsuo píi. Lápi mɛ̀: Isailiↄ, à zɛ ń Dii Ablahaũ ń Izaakio ń Isailio Luao, i zɛ ń á gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ Asiliↄ kía ↄzĩ aa gↄ̃̀ↄwa.
7Ásu àↄ dɛ lá á maeↄ ń á gbɛ̃́ pↄ́ aa bↄ̀ Dii ń Lua kpɛↄwao. Lua ń kɛ́ sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũ lá á èwa.
8Ásu swã́gbãakɛ lá á maeↄwao. À ↄdↄ Diizi, í mↄ aà ua pↄ́ a dìlɛ a pↄ́ ũ gↄↄpii guu. À zↄble Dii á Luaɛ, aà pↄkũma zↄ̃ↄ i weewá.
9Tó a zɛ̀ ń Diio, gbɛ̃́ pↄ́ aa á gbɛ̃́ↄ ń á nɛ́ↄ kũ̀kũ zĩ̀zↄↄ ũↄ wɛ̃nadↄ̃nɛ́, aai su bùsuɛ beeu, asa Dii á Luaá sósobide sùuudeɛ. Tó a zɛaànↄ, a bↄ á kpɛo.
10Kpàwakɛnaↄ gɛ̀ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo Ɛflaiũ buiↄ bùsuu ń Manase buiↄ bùsuo e Zabulↄni buiↄ bùsuu, ↄ̃ gbɛ̃́ↄ ń yáalↄ̀, aa ń àlafiikɛ̀.
11Ń beeo Asɛɛ buieↄ ń Manase buieↄ ń Zabulↄni buieↄ ńzĩa bùsa, ↄ̃ aa gɛ̀ Yelusalɛũ.
12Dii zĩkɛ̀ Yudaↄ bùsuu, a tò an làasoo doũ, kɛ́ aa e yã́ pↄ́ á dà kí ń a ìwaↄnɛ aa ò kɛ yã́i.
13Gbɛ̃́ↄ kã̀aa Yelusalɛũ dasidasi Kàaso dikpɛkɛa yã́i mↄ plaade guu. Gbɛ̃́piↄ dasi maamaaɛ.
14Aa fɛ̀lɛ sa'okĩiↄ ń tulaletikatɛakĩi pↄ́ kú Yelusalɛũↄ dàaĩ píi, aa sɛ̀lɛ kↄ̀lɛ Sedↄ̃ guzulɛu.
15Aa Gɛ̃amusu sã kòlokpakpa mↄ plaade gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaidezĩ. Yã́pi kɛ̀ sa'onaↄ ń Levii buiↄnɛ wí ũ, ↄ̃ aa gbãbↄ̀ ńzĩaɛ, aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄ ò Dii ua.
16Aa gɛ̀ zɛ̀ ń kĩ́i lá a ku Lua gbɛ̃́ Mↄizi ikoyã láuwa. Sa'onaↄ au sì Levii buiↄwa, ↄ̃ aa lɛ̀ sa'okĩiwa.
17Kɛ́ gbɛ̃́ dasideↄ i gbãbↄ ńzĩaɛ yãao yã́i ↄ̃ aai fↄ̃ Gɛ̃amusu sãↄ kòlokpa Diiɛo, ↄ̃ Levii buiↄ a kòlokpakpanɛ́.
18Ɛflaiũ buiↄ ń Manase buiↄ ń Isakaa buiↄ ń Zabulↄni buiↄ, an gbɛ̃́ daside i gbãbↄ azĩaɛo, ↄ̃ aa Gɛ̃amusu sã nↄ̀ↄ sò, aa bↄ̀ yã́ pↄ́ kú lápiu kpɛ. A yã́i tò Ezekia wabikɛ̀nɛ́ à mɛ̀: Dii maa, aà sùuukɛ

19ń gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ò à Dii a deziↄ Lua kĩ́i wɛɛlɛo, baa kɛ́ i gbãbↄ azĩaɛo.
20Ɔ̃ Dii sì ń Ezekiao, à ń tó aafia.
21Isaili pↄ́ kú Yelusalɛũpiↄ Kàaso dikpɛkɛ̀ e gↄↄ sopla ń pↄna zↄ̃ↄo, mɛ́ Levii buiↄ ń sa'onaↄ ìↄ Dii táasilɛ lá gu lɛ́ dↄ ń gbãa pua lɛ́u.
22Ezekia Levii buiↄ gbà sↄ̃ ḿpii, kɛ́ aa zĩkɛ̀ Diiɛ ń dↄ̃ao yã́i. Wà sáaukpa sa'ò e gↄↄ sopla, wà dikpɛ pↄ́piↄ sò, wà Dii ń deziↄ Lua sáaukpà.
23Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kãaaaↄ zɛ̀ò wà ɛa dikpɛkɛ e gↄↄ sopla lↄ, ↄ̃ wà ɛ̀a wa kɛ̀ ń pↄnao lↄ.
24Yudaↄ kí Ezekia gbɛ̃́ↄ kámasa kà ń gáaeↄ ↄ̀aa sↄo (1.000) ń sãↄ ń bleↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla (7.000), ↄ̃ aà ìwaↄ kpà lↄ gáae ↄ̀aa sↄo (1.000) ń sãↄ ń bleↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000). Sa'ona pↄ́ aa gbãbↄ̀ ńzĩaɛ zĩbeezĩↄ dasi.
25Yuda pↄ́ kãaaaↄ pↄnakɛ̀ ḿpii ń sa'onaↄ ń Levii buiↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ Isaili bùsuuↄ ń bↄ̀mↄ pↄ́ kú Isaili bùsuu ń Yuda bùsuoↄ.
26Wà pↄnakɛ̀ Yelusalɛũ maamaaɛ, asa za Isailiↄ kí Davidi nɛ́ Salomↄↄ gↄↄ, wi dikpɛkɛ à kà màao.
27Sa'onaↄ ń Levii buiↄ fɛ̀lɛ zɛ̀ aa samaa'ò gbɛ̃́ↄnɛ, ↄ̃ Lua sìńnↄ, asa an wabikɛa aà lè za musu aà kúkĩiɛ.