Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Mɔɑbu kɔbɛ nɛ̀ Amɔniibɛ kɛ̀ bɛ̀ nkɔri kɛ bo do Sosɑfɑti mudoò kɛ̀ Mɛuniibɛɛ bɛ̀ cíe.
2Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Sosɑfɑti kɛ dɔ̀: Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛɛ̀ ìtɛ́ní kɛ sũ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ yóó dɑ do mudoò, bɛ̀ ìtɛ́ní Edɔmmu ɛì ndi dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mukɔ́kúɔ́ nkou kó diyɑ́ɑ̀ kɛ bo Asɑsɔ̃nni Tɑmɑɑ dihɛì bɛ̀ tu dì Ãnkedi.
3Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sosɑfɑtii depɛ kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo beé nti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ Sudɑɑ tempɛ̃ nkumɔu kɔbɛɛ boú dinùù.
4Kɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛɛ ítɛ́ní Sudɑɑ ɛkɛ̀ yɛmɔu kɛ́tíí nkɛ bo kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.
5Kɛ̀ Sosɑfɑtii cómmú Sudɑɑ ɛì kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛ ììkɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀ kɛ́nwetí tɛ dɑ̀nkù pɑ̀nkù,
6kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Kuyie nti yɛmbɛ̀ do tũ nkù dɛ̀ í tú fɔ̃́ɔ̃̀ bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ bɑkɛ́ yɛbotɛ̀ yɛmɔu kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔɑ̀? Fɔ̃́ɔ̃̀ mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú kɛ kpeńnì, òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ dɑ dokɛ́nɛ̀.
7Fɔ̃́ɔ̃̀ tu Kuyie nti tũ nkù, fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ̀ti bɛ̀ɛ̀ do mɑɑ́ di nhɛì kɛ kɑ̀nnɛ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ yɛ̀nnímɛ̀ Esibiti. Bɛmbɛ Abɑrɑhɑmmu ɑ dɔ́ wè yɑɑ̀bí sɑ̃́ɑ̃̀.
8Kɛ̀ bɛ̀ dì kɑ̀ri kɛ dɑ mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ɑ yètìrì yó nyu dɛ̀, kɛ bɛ́i nkɛ yĩ:
9Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛyɛi mmɑmɛ̀ ti tùɔ̀kɛní, kɛ̀ dɛ̀ dò mbɛ̀ ti do mudoò mmu, yoo ɑ yũ̀ɔ̃́ ti to nyɛ, yoo mutenkṹṹ mmuù tɑnní, yoo dikònnì, ti yóó kɔtɛ kɛ́cómmú tɛɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ borɛ̀, kɛ yɛ̃́ ɑ yètìrì dɛ nyumɛ̀, kɛ́ dɑ kuɔ́nnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ ti tùɔ̀kɛní mɛ kpɛ́í, kɑ̀ɑ keè ti dɑbùò nkɛ́ tí dɛɛtɛ́.
10Wéntɛ́ Amɔɔ ɛì kɔbɛ nɛ̀ Mɔɑbu ɛì kɔbɛ nɛ̀ Edɔmmu ɛì kɔbɛ, kɛ ti do mudoò, ti yɛmbɛ̀ do yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì Esibiti kó dihɛì kɑ̀ɑ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pɛɛ́ nkɛ í mbɛ̀ pɔ̀ntɛ.
11Nɛ́ ntɛ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ ti duɔ́ ntìì cuuti tú bɛ̀ bo ti bɛtimɛ̀ kɛtenkɛ̀ ɑ ti duɔ́ nkɛ̀ kɛ̀ ti kɛ̀ te.
12Fɔ̃́ nKuyie nti tũ nkù potɛ́ bɛ, ti í mɔkɛ muwɛ̃rímú mɑmù dɛ kó kunììti ììkɛ̀, kù kèrínímu kɛ bo ti do mudoò ti í yɛ̃́ ti bo dɔɔ̀ tì, ti búɔ́ fɔ̃́ nwe.
13Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu ncómmú ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, bɛmɔu nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí.
14Kɛ̀ bɛ̀ ntíkú, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ cútɛ́ní Defiibɛ botí kou mɔù Asɑfu yɑɑ̀birɛ Yɑyɛɛdi ĩ́nkɛ̀. Asɑfu weè do pɛitɛ́ Mɑtɑnniyɑ, kɛ̀ wèe pɛitɛ́ Yeiyɛɛdi, kɛ̀ Yeiyɛɛdi pɛitɛ́ Bennɑyɑ, kòo pɛitɛ́ Sɑkɑrii, kɛ̀ Sɑkɑrii nɛ́ pɛitɛ́ Yɑsiɛdi.
15Kɛ̀ Yɑsiɛdi pĩɛ̃kɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ dimɔu, díndi Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ, nɛ̀ fɔ̃́ ndɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì Sosɑfɑti! Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi nɑ́ɑ́ ntì: Di bɑ́ɑ́ depɛ, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nni ndi bo dɛ kó kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nnììti ììkɛ̀. Kɛ yɛ̃́ dɛ kó mudoò í tú di kɔ̃mu, mù tu Kuyie nkɔ̃mu mmu.
16Nɑnkɛ dí ítɛ́ kɛ́ bɛ̀ do, ntɛ bɛ kɛ deètìní Atisiti kó ditennì, di nɑɑ yóó bɛ̀ bùɔ́tɛ́nɛ̀ kukó nwetí ndɛ̀ ndɛ Yeduyɛɛdi kó dikpɑ́ɑ̀.
17Di í yóó bɛ̀ dokɛ́nɛ̀, kɛ̀ di tùɔkoo, di cómmú kɛ́nwúó nti Yiɛ̀ nKuyie nyóó di dɛɛtɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí. Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɑ́ ndénɛ̀ kɛ̀ di kɔ̃̀ntì nhɑu. Nɑnkɛ dí yɛ̀roo kɛ́ bɛ̀ bùɔ́tɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyó ndi bonɛ̀mu.
18Kɛ̀ Sosɑfɑtii kɔ̃nkɛ kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀, kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔ̃nkɛ kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ́ kù sɑ̃ntɛ.

19Kɛ̀ Defiibɛ, Keɑti nɛ̀ Kodee wuɔ kɔbɛɛ ítɛ́ kɛ́sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ kperímɛ̀ kunku Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù.
20Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nyɛtì Tekoɑ dikpɑ́ɑ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ Sosɑfɑtii ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ n tú mù díndi Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ, nyĩkúnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyĩ́nkɛ̀ kunku di tũ nkù, mɛmmɛ di bo nɑmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bɑ̀ɑo, ńtɛ̃ĩ́nɛ̀ kɛ́ntɑ̃́ Kuyie pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ di nɑ́ɑ́ ntì. Mɛm̀mɛ di bo bɛ̀ nɑmɛ̀.
21Sosɑfɑti nɛ̀ o ɛì kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́tíí nkɛ́tɑ̃nkɛ́ bɛdèmbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ tì mudèmmù kpɛ́í, kòo bɛ̀ nií mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndiè nkɛ sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tú: Ndiènnɛ̀ kɛ sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nkɛ yɛ̃́ ku sɑ̀ɑ̀ ndɛumɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.
22Bɛ̀ ketɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ diè nkɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ yɛsɑ̃ɑ̃ nkɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ Amɔniibɛ nɛ̀ Mɔɑbiibɛ nɛ̀ Edɔmiibɛ bɛ̀ɛ̀ do ìtɛ́ní kɛ́ndɔ́ kɛ́do Sudɑɑ ɛì kɔbɛ mudoò, kɛ̀ bɛ̀ í nkèè bɛtɔbɛ̀ tu mù, kɛ́tɑ bɛtɔbɛ̀ mukɔ̀ù.
23Kɛ̀ Amɔniibɛ nɛ̀ Mɔɑbiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ do Edɔmiibɛ kɛ́ bɛ̀ dèè, bɛ̀ dèè dìì mɔ̀nnì Edɔmiibɛ kɛ́tɑ bɛmɑ́ɑ̀ mukɔ̀ù.
24Sudɑɑ kɔbɛ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì ditennì dìì sĩ̀ĩ́ ndikpɑ́ɑ̀ kɛ wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ bɛcíríbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ còú cóú kɛtenkɛ̀ bɑ́ òmɔù í kpɑɑ́.
25Sosɑfɑti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́kuti bɛcíríbɛ̀ kɛ́yɑ̀ tinɛnsɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ bɛ kpɛrɛ dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nsũ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ koú mɛdiɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í nnɑ kɛ́ dɛ̀ kònnɛ̀ dɛmɔu kɛ́ ndɛ̀ ɛi kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ yɛ̃́ dɛ̀ do sũmɛ̀mu mɛdiɛ̀.
26Diyiè nɑɑnnì yiè kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí kubiriku mɑkù kɛ́ndɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ bɛ̀ɛ kù yu kɛ dɔ̀ Mɛsɑ̀ɑ̀ nkó kubiriku, kɛ kpɑɑ́ kɛ mɛ nkù yu nɛ̀ yíenní.
27Kɛ̀ bɛ̀ɛ deè kɛ̀ Sosɑfɑtii niitɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kò nSedisɑdɛmmu nɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ diwɛ̀ì kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ bɛ dootitɔbɛ̀.
28Kɛ̀ bɛ̀ mbie ntibómbonti nɛ̀ tikùtìdùùtì kɛ eutinɛ̀ sipɔ̃́mpɔ̃ɔ̃́ kɛ kũnti Sedisɑdɛmmu kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
29Kɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔɔ keè ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù dokɛ́nɛ̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dootitɔbɛ̀ kɛ́ kù depɛ.
30Kɛ̀ Sosɑfɑti ntɔ tikpɑ̀tì kɛ̀ dɛ̀ dò mbɑ̀mmùù, kɛ̀ Kuyie nhò tũ nkùu ò duɔ́ mmɛom̀pùmɛ̀ dihɛì dimɔu.
31Sosɑfɑti do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi, kɛ́mbɑkɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù. O yɔ̃ do tú Sidii kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nhAsubɑ.
32Kòò ntũ nho cicɛ Asɑɑ kó kucɛ, kɛ́ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀.
33Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ yɛtɔ̀rɛ̀ nkpɑɑ́ bo, bɛnìtìbɛ̀ mu ndo í duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ Kuyie mbɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù.
34Sosɑfɑti tɔ̃mmú sɔmmu ò mù ketɛ́mɛ̀ nɛ̀ ò mù pɔ̃̀ńtɛ́mɛ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Anɑnni birɛ Yeu tɔ̃mmú pɑ́tíri miɛkɛ, kɛ bo Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
35Dɛndɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑfɑtii tɑunnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Aɑsiɑ wèè dɔɔ̀rìmɛ̀ do í wenni.
36Ò do ò tɑunnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo dɔɔ̀ bɑ̀tóòbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ nkɔrì Tɑdisisi. Bɛ̀ do bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ Esiyonni Kebɛɛ ɛì ndi.

37Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɑdesɑɑ Kebɛɛ ɛì kou Dodɑfɑu birɛ Ediesɛɛ nɑ́kɛ́ Sosɑfɑti Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: A tɑunnɛ̀mɛ̀ Aɑsiɑ kpɛ́í nte kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó cɑkɛ ɑ tɔ̃mmú. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɑ̀tóòbɛ̀ɛ pɛ́ítɛ́ pɛ́ítɛ́ kɛ tɛ̃́nkɛ í nnɑ kɛ kɔ̀tɛ Tɑdisisi.