Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa Mↄabuↄ ń Amↄniↄ ń Mɛu buieↄ mↄ̀ zĩkai ń Yosafao.
2Wà mↄ̀ wa ò Yosafaɛ: Zĩgↄ̃ dasiↄ bↄ̀ Ɛdↄũ bùsuu Ísida Wiside baale, aalɛ mↄ́ zĩkainnↄ. Aa kà Asasↄ̃ Tamaa kↄ̀. Ɔ̃mɛ Ɛ̃ngɛdi ũ.
3Vĩa Yosafa kũ̀, ↄ̃ à zɛ̀ò à dↄnlɛ gbɛa Diiwa, ↄ̃ à gↄↄdìlɛ Yudaↄnɛ aa lɛye ḿpii.
4Ɔ̃ Yudaↄ kã̀aa dↄnlɛ gbɛaa Diiwa yã́i. Aa bↄ̀ Yuda bùsu wɛ̃́lɛ píi guu aa mↄ̀ aà kĩ́i wɛɛlɛi.
5Yosafa fɛ̀lɛ zɛ̀ Yelusalɛũdeↄ ń Yuda pↄ́ kãaaa Dii ua dafu guuↄ kpɛɛlɛ
6à mɛ̀: Dii wá deziↄ Lua, Lua Musuden n ũo lò? Niↄ kible bui píi bùsuwa. Gbãa ń ikoo ku n ↄzĩɛ, gbɛ̃e lí fↄ̃ kpànɛo.
7Wá Lua, n gbɛ̃́ pↄ́ kú yãa bùsuɛ beeuↄ yà n gbɛ̃́ Isailiↄnɛ, ↄ̃ ń kpà n gbɛ̃na Ablahaũ buipiↄwa e gↄↄpii.
8Wá kú a guu, wa kpɛ́ɛ bee dↄ̀unɛ wa mɛ̀,
9tó ń tò músi wá lé, kɛ́ ńlɛ wá wɛtã yã́i, fɛ̃nda ge gagyã ge nↄanan nò, wá zɛ n aɛ kpɛ́ pↄ́ n tↄ́ kuwàɛ bee kpɛɛlɛ, wí wiilɛma wá taasikɛa guu, ní síwanↄ, ní wá suaba.
10Tia kɛ́wa, Amↄniↄ ń Mↄabuↄ ń Sei gbɛ̀sĩsĩdeↄ fɛ̀lɛwanↄ. Kɛ́ Isailiↄ bↄ̀lɛ Egipi, ni we aa lɛ̀lɛ ń bùsuↄwao, ↄ̃ aa pã̀alɛnɛ́, aai ń midɛo.
11Gwa lá aalɛ kɛwɛ̃ɛ sa, aa mↄ̀ lɛ́ wá yá aalɛ wá bↄlɛ bùsu pↄ́ ń kpàwáu.
12Wá Lua, ńyↄ̃ yã́gↄ̃gↄ̃ńnↄo lé? Wápiↄ, wá gbãa vĩ zĩgↄ̃ dasidasi pↄ́ fɛ̀lɛwáɛ beeↄ ↄzĩo. Wá dↄ̃ lá wá kɛo. Wá wɛ́ dↄnzi.
13Yudaↄ sĩ Dii aɛ we ń ń nↄɛↄ ń ń nɛ́ↄ.
14Levii nɛ́ Asafa bui Yaaziɛ, Zakali nɛ́, Benaia tↄũna, Yeiɛli sĩ́wɛna, Matania sↄ̃kpaɛ ku zã guu we, ↄ̃ Dii Nisĩna dɛ̀dɛwà
15à mɛ̀: Kí Yosafa ń Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi, à swã́kpa! Yã́ pↄ́ Dii òɛ́n kɛ: Ásu to vĩa á kũo. Ásu bílikɛ zĩgↄ̃ dasidasipiↄ yã́ musuo, asa zĩpi dɛ á yã́ ũo, Lua yã́ɛ.
16À gɛ́má zia. Zizi gbɛbↄlɛ ↄ̃ aa sɛ́, á ń le guzulɛ lɛ́wa bↄaa ń Yeluɛli gbáao.
17I kɛ á zĩka we no. À zɛ tɛɛɛ, í e lá Dii a á suaba. Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi, ásu to vĩa á kũo, ásu bílikɛo. À gɛ́má zia, Dii aↄ kúánↄɛ.
18Yosafa kùlɛ à mipɛ̀lɛ, ↄ̃ Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi kùlɛ Diiɛ aa wùlɛ ń gbɛɛu.

19Ɔ̃ Levii nɛ́ Kɛata ń Koleo buiↄ fɛ̀lɛ lɛ́ Dii Isailiↄ Lua sáaukpa gbã́ugbãu.
20Aa fɛ̀lɛ kↄↄ káaukaau, ↄ̃ aa Tekoa gbáa zɛ́ sɛ̀. Kɛ́ aalɛ dazɛu, ↄ̃ Yosafa mɛ̀: Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ, à ma yãma. À Dii á Lua náaikɛ, i á gba gbãa. À aà ãnabiↄ yã́si, á tá i kɛ na.
21Kɛ́ à lɛkpàaĩńnↄ, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ dìlɛ aa dↄaa zĩgↄ̃ↄnɛ, aaↄ lɛsi Diiɛ ń ń lousisi'ulaↄ daa, aaↄ mɛ: À Dii sáaukpa, asa aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo.
22Gↄↄ pↄ́ aa nà lɛsiawa ń gulakɛao ń Dii táasilɛao, ↄ̃ Diipi tò Amↄniↄ ń Mↄabuↄ ń Sei gbɛ̀sĩsĩde pↄ́ aalɛ lɛ́lɛ Yuda bùsuwapiↄ kpàkpakↄ̃a, ↄ̃ zĩ zↄ̃̀lɛmá.
23Ɔ̃ Amↄniↄ ń Mↄabuↄ lɛ̀lɛ Sei gbɛ̀sĩsĩdeↄwa, kɛ́ aa e ń dɛdɛ míↄmiↄ yã́i. Kɛ́ aa ń dɛdɛ aa làa, aa lìaa ń kↄ̃o, aalɛ kↄ̃ dɛdɛ.
24Kɛ́ Yudaↄ kà gugwakĩi gbáau, kɛ́ aa zĩgↄ̃ↄ kĩ́i gwà, ↄ̃ aa ń gɛↄ è kpálɛ tↄↄlɛ, gbɛ̃e i bↄo.
25Yosafa ń a gbɛ̃́ↄ gɛ̀ ń pↄ́ↄ naaai, ↄ̃ aa pↄtuoↄ ń kũ̀sũaↄ ń pↄkasaↄ ń pↄ́ bɛɛɛdeↄ è zↄ̃ↄzↄ̃ↄ. Aa nàaa, aai fↄ̃ sɛ̀ píio. Aa ń pↄ́ↄ sɛ̀lɛ e gↄↄ àaↄ̃ɛ, kɛ́ a zↄ̃ↄ yã́i.
26A gↄↄ síiↄ̃de zĩ́ aa kã̀aa Sáaukpaguzulɛu, asa wekĩi aa Dii sáaukpàu. Ɔ̃ wì mɛ gupiɛ Sáaukpaguzulɛ e ń a gbão.
27Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi ɛ̀a lɛ́ tá Yelusalɛũ ń pↄnao, Yosafa mɛ́ dↄaaa, asa Dii tò aa pↄnakɛ̀ ń ibɛɛↄ yã́ musuɛ.
28Kɛ́ aa kà Yelusalɛũ, aa gɛ̀ Dii ua ń mↄↄnlɛao ń domalɛao ń kã̀aepɛao.
29Kɛ́ bùsu píi kíaↄ mà lá Dii zĩkà ń Isailiↄ ibɛɛↄ, Lua tò vĩa ń kṹ ḿpii.
30Ɔ̃ Yosafa zↄ̃lɛa báawa yãkelesai, aà Lua aà gbà ĩ́ampakĩi gupiiu.
31Lá Yosafa dɛ Yudaↄ kía ũn we. Aà wɛ̃̀ bla sↄosaide guu ↄ̃ à kpalablèu à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ baasↄo. Aà da tↄ́n Azuba, Seli nɛ́ɛ.
32À zɛ̀ ń a mae kí Asa yãkɛaↄ, i pãalɛo, à yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀.
33Ń beeo i gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄ daaĩo. E tia gbɛ̃́ↄ i ń sↄ̃ wɛ̃ ń deziↄ Luaɛo.
34Yosafa yã́ kĩniↄ ku Anani nɛ́ Yehu yã́ pↄ́ kú Isaili kíaↄ ladau za a kpalablea daalɛawa e a midɛawa.
35Gbɛzã Yudaↄ kí Yosafa lɛdoũkɛ̀ ń Isailiↄ kí Aazia pↄ́ dɛ yãvãikɛna ũo.
36Yosafa lɛdoũkɛ̀aànↄ gó'ilɛna laatabↄↄ kɛa yã́ musuɛ. Kɛ́ wà gópiↄ kɛ̀ Ɛziↄ̃gɛbɛɛ,

37Dodava nɛ́ Ɛliɛzɛɛ, Malesa gbɛ̃́ ãnabikɛkɛ̀ Yosafaɛ à mɛ̀: Lá n lɛdoũkɛ̀ ń Aaziao, Dii a zĩ pↄ́ ń kɛ̀ↄ gbooɛ. Ɔ̃ gópiↄ wìwi, aai e bↄ̀ ń táo ísiaa wà laataò seo.