Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mao kini ang mga pundok sa tigbantay sa ganghaan: Gikan kang Kora, si Meshelemia nga anak nga lalaki ni Kore, ang mga kaliwat ni Asaf.
2Adunay mga anak nga lalaki ni Meshelemia: Si Zacarias mao ang kamagulangan, si Jedial mao ang ikaduha, si Zebadia mao ang ikatulo,
3si Jatniel mao ang ikaupat, si Elam mao ang ikalima, si Jehohanan mao ang ikaunom, si Eleihoenai mao ang ikapito.
4Adunay mga anak nga lalaki ni Obed Edom: Si Shemaya mao ang kamagulangan, si Jehozabad mao ang ikaduha, ang ikatulo mao si Joa, ug ang ikaupat mao si Sacar, ug ang ikalima mao si Netanel,
5ang ikaunom mao si Amiel, ang ikapito mao si Isacar, ang ikawalo mao si Peulethai. Gipanalanginan sa Dios si Obed Edom.
6Ang iyang anak nga lalaki nga mao si Shemaya adunay mga anak nga lalaki nga nagdumala sa ilang mga pamilya; sila ang kalalakin-an nga daghan ug mga abilidad.
7Ang mga anak nga lalaki ni Shemaya mao sila Otni, si Refail, si Obed, ug si Elzabad. Ang iyang mga paryente nga si Elihu ug si Semakia mga kalalakin-an usab nga adunay daghang mga abilidad.
8Mga kaliwat kining tanan ni Obed Edom. Sila ug ang ilang mga anak nga lalaki ug ang ilang mga paryente nga mga lalaki nga adunay katakos nga mobuhat sa ilang mga katungdanan sulod didto sa tabernakulo. Adunay 62 kanila nga paryente ni Obed Edom.
9Si Meshelemia adunay mga anak nga mga lalaki ug mga paryente, 18 silang tanan.
10Si Hosa, nga kaliwat ni Merari, adunay mga anak nga lalaki: si Shimri ang pangulo (bisan tuod dili siya ang kamagulangan, gihimo siya nga pangulo sa iyang amahan),
11ang ikaduha mao si Hilkia, ang ikatulo mao si Tebalia, ang ikaupat mao si Zacarias. Adunay napulo ug tulo ang gidaghanon sa mga anak nga lalaki ni Hosa ug mga paryente.
12Mao kini ang mga grupo sa tigbantay sa ganghaan, uban sa ilang mga pangulo, nga adunay mga katungdanan, sama sa ilang mga paryente, aron sa pag-alagad sa balay ni Yahweh.
13Nagripa sila, ang managsamang mga batan-on ug mga tigulang, sa ilang mga pamilya, alang sa matag ganghaan.
14Sa dihang magripa na alang sa sidlakan nga ganghaan, natunong kini kang Shelemia. Unya nagripa sila alang sa anak nga lalaki ni Zacarias, ang maalamon nga magtatambag, ug ang iyang napili pinaagi sa pagripa mao ang amihanang ganghaan.
15Gipahimutang si Obed Edom sa habagatang ganghaan, ug ang iyang mga anak nga lalaki gipahimutang sa mga balay tipiganan.
16Si Shupim ug Hosa gipahimutang sa ganghaan nga kasadpan nga duol sa ganghaan sa Shalechet, ibabaw sa dalan. Ang pagbantay gibahinbahin sa matag pamilya.
17Sa sidlakang bahin adunay unom ka mga Levita, upat ang anaa sa amihanan sa matag adlaw, ug sa habagatan upat sa matag adlaw, ug duha ka paris ang anaa sa bodega.
18Didto sa hawanan sa kasadpan adunay upat nga nagbantay, ug upat ang anaa sa dalan, ug duha ang anaa sa hawanan.

19Mao kini ang mga gibahin nga mga magbalantay sa mga ganghaan. Puno sila sa mga kaliwat ni Kora ug ni Merari.
20Diha sa mga Levita, si Ahija ang gitugyanan sa panudlanan sa balay sa Dios, ug sa panudlanan sa mga butang nga gipanag-iya ni Yahweh.
21Ang mga kaliwat ni Ladan, gikan kang Gershon pinaagi kaniya ug sa mga pangulo sa mga pamilya ni Ladan ang taga-Gershon, mao si Jehieli ug sa iyang mga anak nga lalaki,
22mao si Zetam, ug si Joel nga iyang igsoong lalaki, nga mao ang magbalantay sa bodega ni Yahweh.
23Adunay magbalantay usab nga gikuha gikan sa mga banay ni Amram, ni Izhar, ni Hebron, ug ni Uziel.
24Si Shebuel ang anak nga lalaki ni Geshom ang anak nga lalaki ni Moises, mao ang labaw nga nagdumala sa mga balay tipiganan.
25Ang iyang mga paryente gikan sa banay ni Eliezer ang iyang mga anak nga lalaki nga si Rehabia, ang anak nga lalaki ni Rehabia mao si Jeshaia, ang iyang anak nga lalaki nga si Joram, ang iyang anak nga lalaki nga si Zicri, ug ang iyang anak nga lalaki nga si Shelomit.
26Si Shelomit ug ang iyang mga paryente mao ang gitugyanan sa balay tipiganan nga gitigoman sa mga butang nga gipanag-iya ni Yahweh, nga si David nga hari, ang mga pangulo sa mga pamilya, ang mga komandante sa liboan ug gatosan, ug sa mga komandante sa mga sundalo.
27Gilain nila ang kinawat nga nadaogan nila sa mga gubat aron tipigan alang sa puluy-anan ni Yahweh.
28Gitugyanan usab sila sa tanang butang nga gilain ngadto kang Yahweh pinaagi kang Samuel nga propeta, si Saul ang anak ni Kis, si Abner ang anak nga lalaki ni Ner, ug si Joab ang anak nga lalaki ni Zeruya. Ang tanang butang nga gilain alang kang Yahweh nga ubos sa pagbantay ni Shelomit ug sa iyang mga paryente.
29Ang mga kaliwat ni Izhar, ni Kenania ug ang iyang mga anak nga lalaki mao ang gitugyanan sa mga butang nga pangkatawhan nga kalihokan sa Israel. Sila ang mga opisyal ug mga maghuhukom.
30Gikan sa mga kaliwat ni Hebron, ni Hashabia ug ang iyang igsoong lalaki, 1, 700 ang adunay katakos nga kalalakin-an ang gitugyanan sa buluhaton ni Yahweh ug sa buluhaton sa hari. Anaa sila sa kasadpang bahin sa Jordan.
31Gikan sa mga kaliwat ni Hebron, ni Jeria nga mao ang pangulo sa iyang mga kaliwat, giihap gikan sa ilang listahan sa ilang mga pamilya. Sa ika-40 ka tuig sa paghari ni David gisusi ang mga talaan ug nakaplagan gikan kanila ang mga tawo nga maabilidad sa Jazer sa Gilead.
32Si Jeria adunay 2, 700 ka mga paryente, nga mga takos nga pangulo sa pamilya. Gihimo siya ni David nga tigdumala sa mga tribo ni Ruben ug ni Gad, ug ang katunga sa tribo ni Manases, alang sa matag butang nga alang lamang sa Dios, ug alang sa mga buluhaton sa hari.