Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ gãliↄn kɛ: Sɛ̃́ia Kole buiↄ. Kole nɛ́ Mɛsɛlɛmia, Abiasafa tↄũna.
2Mɛsɛlɛmia nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: A sɛ̃́ia Zakali, a plaade Yediaɛ, a àaↄ̃de Zebadia, a síiↄ̃de Yaniɛli,
3a sↄode Elaũ, a soolode Yohanani, a soplade Ɛlioenai.
4Ɔbɛdɛdↄũ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: A sɛ̃́ia Semaia, a plaade Yozaba, a àaↄ̃de Yoa, a síiↄ̃de Sakaa, a sↄode Nɛtanɛli,
5a soolode Amiɛli, a soplade Isakaa, a swaaↄ̃de Puletai. Asa Lua mɛ́ ɛ̀fãaikɛ̀ Ɔbɛdɛdↄũpiɛ.
6Aà nɛ́ Semaia nɛgↄ̃ɛↄ ì lↄ, aa kpalablè ń dezi buiↄ guu, asa bɛɛɛdeↄnɛ.
7Semaia nɛ́piↄn kɛ: Ɔtɛni, Lefaɛli, Ɔbɛdi ń Ɛlizabao. Aà dãunaↄ Ɛlihu ń Semakiaoá bɛɛɛdeↄnɛ lↄ.
8Gbɛ̃́piↄá Ɔbɛdɛdↄũ buiↄnɛ ḿpii. Ampiↄ ń ń nɛgↄ̃ɛↄ ń ń dãunaↄá bɛɛɛdeↄnɛ, an gbãa kà zĩpi kɛa. Aa gbɛ̃ↄn bàaↄ̃ ń plaoɛ.
9Mɛsɛlɛmia nɛgↄ̃ɛↄ ń a dãunaↄá bɛɛɛdeↄnɛ lↄ. Aa gbɛ̃ↄn bao plasaiɛ.
10Mɛlali bui Osa nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: A sɛ̃́ia Simɛli, ãma nɛ́ sɛ̃́ia no, aà mae mɛ́ aà dìlɛ yoa ũ.
11A plaade Ilikia, a àaↄ̃de Tabalia, a síiↄ̃de Zakali. Osa nɛgↄ̃ɛↄ ń a dãunaↄ gbɛ̃ↄn kuɛ'aaↄ̃ɛ.
12Wà zĩdà bui dↄaanapiↄnɛ, baade ń a bĩ́ibↄlɛdↄ̃an gãliↄ, lá wa dà ń daɛ pↄ́ lɛ́ zĩkɛ Dii uaↄnɛwa.
13Wà likpànɛ́ ń buiwaɛ, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ ń bↄlɛ pↄ́ an baade aↄ dↄ̃́ao.
14Mɛsɛlɛmia gukpɛ oi bↄlɛ blè, ↄ̃ aà nɛ́ Zakali pↄ́ dɛ lɛdamade ↄ̃nↄna ũ gugbãntoo oi bↄlɛ blè.
15Ɔbɛdɛdↄũ gɛↄmidↄkĩi oi bↄlɛ blè, mɛ́ aà nɛgↄ̃ɛↄ mɛ́ dↄ̃ↄ dↄ̃́aa blè.
16Osa bɛ'aɛ oi bↄlɛ blè ń zɛda pↄ́ kú musu bↄlɛ pↄ́ wì mɛ Salɛkɛ Bↄlɛo. Bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ ìↄ kↄ̃ lɛũkpakɛɛ.
17Levii buipiↄ ìↄ ku gukpɛ oi lá gu lɛ́ dↄ gbɛ̃ↄn soolosoolo, gugbãntoo oi gbɛ̃ↄn síiↄ̃siiↄ̃, gɛↄmidↄkĩi oi gbɛ̃ↄn síiↄ̃siiↄ̃, dↄ̃ↄ saɛ gbɛ̃ↄn plapla.
18Bɛ'aɛ oi gbɛ̃ↄn síiↄ̃siiↄ̃ ìↄ ku zɛdau, ua oi sↄ̃ gbɛ̃ↄn plapla.

19Kole buiↄ ń Mɛlali bui bĩ́ibↄlɛdↄ̃ana gãliↄn we.
20An gbɛ̃́ Levii buiↄ mɛ́ Lua kpɛ́ làasiↄ ń pↄ́ pↄ́ wì Lua gba làasiↄ dↄ̃̀anaↄ ũ.
21Geesↄ̃ bui Ladã bui uabeleↄn kɛ: Yeiɛli
22ń a nɛ́ Zetaũo ń Zetaũpi dãuna Yoɛlio. Ampiↄ mɛ́ aaìↄ wɛ́tɛ Dii kpɛ́ làasiↄi.
23Amlaũ bui gbɛ̃eↄ ń Isaa bui gbɛ̃eↄ ń Hɛblↄ̃ bui gbɛ̃eↄ ń Uziɛli bui gbɛ̃eↄ ku we lↄ. Ampiↄn kɛ:
24Mↄizi nɛ́ Geesoũ bui Sebuɛli mɛ́ làasi gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ.
25Aà deziↄ do Ɛleazaa mɛ́ Lɛabia ì, Lɛabia Yesaia ì, Yesaia Yolaũ ì, Yolaũ Zikeli ì, Zikeli Selomi ì.
26Selomipi ń a daɛↄ mɛ́ pↄ́ pↄ́ wa Lua gbà làasiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũ. Kí Davidi ń uabele pↄ́ dɛ zĩgↄ̃ dↄaanaↄ ũↄ mɛ́ gbapiↄ dà.
27Aa pↄ́ pↄ́ aa nàaa zĩ guuↄ kpà Luawa wà aà kpɛ́ kɛkɛò.
28Selomi ń a daɛↄ mɛ́ aaìↄ wɛ́tɛ pↄ́ pↄ́ gu'ena Samuɛli ń Kisi nɛ́ Sauluo ń Nɛɛ nɛ́ Abinɛɛo ń Zeluia nɛ́ Yoabuo kpàↄi ń pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ kĩniↄ kpàↄ píi.
29Wà bàasi zĩ dà Isaa bui Kenaniaɛ ń a nɛgↄ̃ɛↄ. Aamɛ Isailiↄ lakɛ̃naↄ ń ń yãgↄ̃gↄ̃naↄ ũ.
30Hɛblↄ̃ bui Asabia ń a daɛↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa swaaↄ̃ ń basↄooɛ (1.700). Bɛɛɛdeↄnɛ ḿpii. Aaìↄ wɛ́tɛ Isaili bùsu pↄ́ kú Yuudɛ̃ baa bɛ'aɛzi Dii yã́ musu ń zĩ pↄ́ kí dànɛ́ yã́ musuo píi.
31Yelia mɛ́ Hɛblↄ̃ buiↄ kía ũ. Davidi kpalablea wɛ̃̀ blade guu ↄ̃ à wɛtɛ̀tɛ Hɛblↄ̃ buipi tↄ́ pↄ́ wa kà láuↄzi, ↄ̃ wà gɛ̀ bↄ̀ an bɛɛɛdeↄwa an bɛ wɛ̃́lɛu Yazɛɛ, Galada bùsuu.
32Yelia daɛ uabeleↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa kuɛ'aaↄ̃ ń basↄooɛ (2.700). Bɛɛɛdeↄnɛ ḿpii, ↄ̃ kí Davidi ń dílɛ aaↄ wɛ́tɛ Lubɛni buiↄzi ń Gada buiↄ ń Manase bui pↄ́ kú gukpɛ oi weↄ Lua yã́ ń azĩa yã́o kɛkɛa yã́i.