Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ इतिहास

१ इतिहास 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु लाप्‍चो खाल पतीक गेय पाइब सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, कोराह आ खिं खिं ङा मुर आसाफ आ तौ रे कोराह आ तौ मेशेलेम्‍याह बाक्‍माक्‍त। २इतिहास ८:१४; २इतिहास ३५:१५
2मेशेलेम्‍याह आ ङोंइती थिशो तौ जकरिया, आ माइला येदीएल, आ साइला जेबदीयाह, आ काइला याथ्‍नीएल,
3आ अन्‍तरे एलाम, आ जन्‍तरे येहो-हानान नु आ कान्‍छा एली-ए-होएनाइ बाक्‍मा बाक्‍त।
4ओबेद-एदोम आ ङोंइती थिशो तौ शेमायाह, आ माइला येहो-जाबाद, आ साइला योआह, आ काइला साकार, आ अन्‍तरे नेथनेल, २सामुएल ६:११
5आ जन्‍तरे अम्‍मीएल, आ खन्‍तरे इस्‍साकार नु आ कान्‍छा पेउल्‍लेथाइ ८ जना बाक्‍मा बाक्‍त। मारदे हना परमप्रभुमी ओबेद-एदोम कली आसीक गेशो बाक्‍माक्‍त।
6मेको आ तौ शेमायाह के यो तौपुकी बाक्‍मा बाक्‍त। मेको आन खिं खिं ङा ठेयब मुर बाक्‍मा बाक्‍त। मारदे हना मेकोपुकी शुश जोक्‍ब तुइक्‍ब मुर बाक्‍मा बाक्‍त।
7शेमायाह आ तौपुकी ओथ्‍नी, रेफाएल, ओबेद नु एल्‍जाबाद बाक्‍मा बाक्‍त। मेको आन लोक्‍ब एलीहु नु सेमक्‍याह यो जोक्‍ब तुइक्‍ब मुर बाक्‍सा बाक्‍त।
8मेको ओबेद-एदोम आ तौपुकी, मेको आन तौ नु आन लोक्‍ब नेल्‍ले मेको गेय पचा कली जोक्‍ब तुइक्‍ब बाक्‍मा बाक्‍त। ओबेद-एदोम आ मुर नेल्‍ले पा ६२ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
9मेशेलेम्‍याह आ तौपुकी नु आ लोक्‍बपुकी नेल्‍ल जोक्‍ब तुइक्‍ब मुर बाक्‍मा बाक्‍त। मेको नेल्‍ल १८ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
10मेरारी आ तौ होसाह आ तौपुकी सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, शिम्री आ ङोंइती थिशो तौ मबाक्‍त हना यो, मेको आन ठेयब मुर बाक्‍माक्‍त। आ आफोमी मेको कली ठेयब मुर सेला बाक्‍त।
11मिनु होसाह आ तौ माइला हिल्‍कीयाह, आ साइला तेबल्‍याह नु आ कान्‍छा जकरिया बाक्‍मा बाक्‍त। होसाह आ तौपुकी नु आ लोक्‍बपुकी नेल्‍ल १३ जना बाक्‍मा बाक्‍त।
12परमप्रभु यावे आ खिं ङा लाप्‍चो खाल पाइब आन हुल नु आन ठेयब मुर आन खिं खिं ङा मुरपुकी खोदेंशो पा परमप्रभु यावे आ खिंम गेय पचा कली योव़शो बाक्‍मा बाक्‍त।
13मिनु मेकोपुकीमी आन खिं खिं ङा मुर कली तेको लाप्‍चो खाल पचा, दे बाजी आप्‍मे बाक्‍त। खूशो नु ठिटा नेल्‍ल कली खाल का ङा पा बाजी आप्‍मे बाक्‍त।
14मिनु पूर्ब ङा लाप्‍चो खाल पचा कली शेलेम्‍याह आ नेंम दुम्‍माक्‍त। मेकोपुकीमी आ तौ जकरिया आ पर्बम यो बाजी आप्‍मे बाक्‍त। मिनु उत्तर ङा लाप्‍चो खाल पचा कली दुम्‍माक्‍त। जकरिया रिम्‍शो अर्ती गेब बाक्‍माक्‍त।
15ओबेद-एदोम दक्‍खिन ङा ठेयब लाप्‍चो खाल पाइब दुम्‍माक्‍त। आ तौ आन गेय मार मार वोइक्‍तीक खिं कोव़तीक बाक्‍माक्‍त।
16मिनु शुप्‍पीम नु होसाह पच्‍छिम ङा लाप्‍चो नु शल्‍लेकेथ माइश्‍शो लाप्‍चो खाल पाइब दुम्‍सा बाक्‍त। मेको लाप्‍चो ग्‍येत्‍थ लतीक लांम नेक्‍नेक्‍था बाक्‍माक्‍त।
17मिनु पूर्ब गे नाक्‍त किंत किंत ६ जना लेवी, उत्तर गे नाक्‍त किंत किंत ४ जना, दक्‍खिन गे नाक्‍त किंत किंत ४ जना खाल पाइब बाक्‍मा बाक्‍त। मार मार वोइक्‍तीक खिं खाल पचा कली नाक्‍त किंत किंत निक्‍‍निक्‍शी मुर बाक्‍सा बाक्‍त।
18परमप्रभु यावे आ खिं ङा पच्‍छिम गे ङा लांम ४ जना खाल पाइब बाक्‍मा बाक्‍त। आ खिं आ नेक्‍था चहिं खाल पाइब निक्‍शी बाक्‍सा बाक्‍त।

19मेको नेल्‍ल कोराह नु मेरारी आस खिं खिं ङा लाप्‍चो खाल पाइब आन हुल बाक्‍मा बाक्‍त।
20मिनु अरु लेवी आ थर ङा मुर आन गेय मार बाक्‍त देंशा हना, परमप्रभु आ खिं ङा मार मार शोंप वोइक्‍तीके नु मार मार परमप्रभु कली गेशो वोइक्‍तीके कोव़ब अहीयाह बाक्‍माक्‍त।
21लादान आ तौपुकी, लादान आ खिं ङा गेरशोनी नेल्‍ले, गेरशोनी आ खिं ङा ठेयब मुर येहीएली बाक्‍मा बाक्‍त। १इतिहास २३:८
22येहीएली आ तौ जेथाम नु आ लोक्‍ब योएल परमप्रभु यावे आ खिं ङा मार मार शोंप वोइक्‍तीके कोव़ब बाक्‍मा बाक्‍त।
23मिनु अम्राम आ खिं ङा मुरपुकी, इच्‍हार आ खिं ङा मुरपुकी, हेब्रोन आ खिं ङा मुरपुकी नु उज्‍जीएल आ खिं ङा मुरपुकी
24मार मार वोइक्‍तीके कोव़ब आन ठेयब मुर शेबुएल बाक्‍माक्‍त। मेको मोसा आ चच, गेरशोम आ तौ बाक्‍माक्‍त। १इतिहास २३:१६
25गेरशोम आ लोक्‍ब एलीएजर आ तौ रेहब्‍याह बाक्‍माक्‍त। मेको आ तौ येशायाह, येशायाह आ तौ योराम योराम आ तौ जिक्री नु जिक्री आ तौ शेलोमोथ बाक्‍मा बाक्‍त। १इतिहास २३:१७
26शेलोमोथ नु आ लोक्‍बपुकी पिप दाऊदमी गेशो, खिं खिं ङा ठेयब मुरपुकीमी गेशो, हजार हजार लडाइ पाइब आन कप्‍तानपुकीमी गेशो नु सहे सहे ङा लडाइ पाइब आन कप्‍तानपुकीमी गेशो शोंप वोइक्‍तीके कोव़ब बाक्‍मा बाक्‍त।
27मेकोपुकीमी लडाइम रोइश्‍शा चाक्‍शो मार मार परमप्रभु यावे आ खिंम चालेचा कली गेशो बाक्‍मा बाक्‍त।
28परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब सामुएल, कीश आ तौ सावल, नेर आ तौ आब्‍नेर नु सेरूयाह आ तौ योआबमी गेशो मारेइ मारेइ शेलोमोथ नु आ लोक्‍बपुकी कोव़ब बाक्‍मा बाक्‍त।
29इच्‍हार आ थर ङा मुर आन दाते रे केनानीयाह नु आ तौ आन कली इस्राएली आन कली कोव़ब नु निसाफ पाइब बाक्‍मा बाक्‍त।
30हेब्रोन आ खिं ङा मुर आन दाते रे हशाब्‍याह नु आ लोक्‍बपुकी हजार का ७ सहे जोक्‍ब तुइक्‍ब मुर यर्दन खोला आ पच्‍छिम गे ङा इस्राएल रागी ङा परमप्रभु यावे आ खिं ङा गेय नु पिप आ गेय आ पर्बम कोव़ब बाक्‍मा बाक्‍त।
31दाऊद ४० बर्सम पिप दुम्‍तीके हेब्रोन आ मुर रे तेको तेको खिं ङा ठेयब जोक्‍ब तुइक्‍ब मुर माल्‍मे बाक्‍त। मिनु गिलाद ङा याजेर सहरमी मेको आन कली शुश थित्मे बाक्‍त। मिनु येरीयाह मेको आन ठेयब मुर बाक्‍माक्‍त।
32पिप दाऊदमी येरीयाह नु आ लोक्‍बपुकी, हजार निक्‍शी ७ सहे जोक्‍ब तुइक्‍ब नु आंम आन खिं ङा ठेयब मुर दुम्‍शो आन कली गेय पपाइक्‍मी बाक्‍त। मार गेय पपाइक्‍मी बाक्‍त देंशा हना, मेकोपुकी रूबेन आ थर ङा मुर, गाद आ थर ङा मुर नु मनस्‍से आ आधा थर ङा मुर आन कली परमप्रभु आ पर्बम मार गेय पचा नु पिप आ पर्बम मार गेय पचा मेको कोव़ब सेल्‍मी बाक्‍त।