Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tarih-tǝzkirǝ «1»

Tarih-tǝzkirǝ «1» 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dǝrwaziwǝnlǝrning guruppilinixi tɵwǝndikidǝk boldi: Koraⱨ jǝmǝtidikilǝrdin Asafning ǝwladliri iqidǝ Korǝning oƣli Mǝxǝlǝmiya bar idi.
2Mǝxǝlǝmiyaning birnǝqqǝ oƣli bolup, tunjisi Zǝkǝriya, ikkinqisi Yǝdiyayǝl, üqinqisi Zǝbadiya, tɵtinqisi Yatniyǝl,
3bǝxinqisi Elam, altinqisi Yǝⱨoⱨanan, yǝttinqisi Əlyoyinay idi.
4Obǝd-Edomning oƣulliri: tunji oƣli Xemaya, ikkinqisi Yǝⱨozabad, üqinqisi Yoaⱨ, tɵtinqisi Sakar, bǝxinqisi Nǝtanǝl,
5altinqisi Ammiyǝl, yǝttinqisi Issakar, sǝkkizinqisi Peultay; dǝrwǝⱪǝ Huda Obǝd-Edomƣa bǝht-saadǝt ata ⱪilƣanidi.
6Uning oƣli Xemayamu birnǝqqǝ oƣul pǝrzǝnt kɵrgǝn bolup, ⱨǝmmisi ata jǝmǝti iqidǝ yolbaxqi idi, qünki ular batur ǝzimǝtlǝr idi.
7Xemayaning oƣulliri: Otni, Refayǝl, Obǝd wǝ Əlzabad idi. Əlzabadning iniliri Elihu bilǝn Sǝmakiyaning ikkisi batur idi.
8Bularning ⱨǝmmisi Obǝd-Edomning ǝwladliri bolup, ular wǝ ularning oƣulliri, ⱪerindaxlirining ⱨǝmmisi Hudaning hizmitidǝ ⱪolidin ix kelidiƣan adǝmlǝr idi. Obǝd-Edomning ǝwladi jǝmiy atmix ikki adǝm idi.
9Mǝxǝlǝmiyaning oƣulliri wǝ ⱪerindaxliri bar idi; ⱨǝmmisi batur bolup, jǝmiy on sǝkkiz adǝm idi.
10Mǝrarining ǝwladi bolƣan Hosaⱨning birnǝqqǝ oƣli bar idi, qong oƣli Ximri (Ximri ǝslidǝ tunji oƣul bolmisimu, atisi uni qong oƣul ⱪilip tikligǝn),
11ikkinqi oƣli Ⱨilⱪiya, üqinqisi Tǝbaliya, tɵtinqisi Zǝkǝriya idi. Hosaⱨning oƣulliri wǝ ⱪerindaxliri jǝmiy bolup on üq adǝm idi.
12Yuⱪiriⱪilarning ⱨǝmmisi jǝmǝt baxliri boyiqǝ dǝrwaziwǝnlǝrning guruppilarƣa bɵlünüxi idi; ularning ⱨǝmmisigǝ ⱪerindaxliri bilǝn billǝ Pǝrwǝrdigarning ɵyidiki hizmǝt wǝzipisi tapxurulƣanidi.
13Ular, mǝyli qong bolsun yaki kiqik bolsun, ɵz jǝmǝti boyiqǝ qǝk tartip ⱨǝrbir dǝrwaziƣa bǝlgilǝndi.
14Xǝrⱪiy dǝrwazida dǝrwaziwǝnlik ⱪilixⱪa qǝk qiⱪⱪini Xǝlǝmiya boldi; andin ular uning oƣli Zǝkǝriya (aⱪilanǝ mǝsliⱨǝtqi idi) üqün qǝk tartti; uningƣa ximaliy dǝrwazining dǝrwaziwǝnlik qeki qiⱪti.
15Jǝnubiy dǝrwazining qeki Obǝd-Edomƣa qiⱪti. Uning oƣulliri ambar-hǝzinilǝrgǝ mǝsul boldi.
16Xuppim bilǝn Hosaⱨⱪa ƣǝrbiy dǝrwazining wǝ xuningdǝk dawan yolidiki Xallǝkǝt dǝrwazisining qeki qiⱪti; dǝrwaziwǝnlǝr yandixip turatti.
17Xǝrⱪiy dǝrwaziƣa ⱨǝrküni altǝ Lawiy dǝrwaziwǝn mǝsul idi; ximaliy dǝrwaziƣa ⱨǝrküni tɵt adǝm, jǝnubiy dǝrwaziƣa ⱨǝrküni tɵt adǝm mǝsul idi; ambar-hǝzinilǝrning ⱨǝrbirigǝ ikki adǝm bir guruppa bolup ⱪaraytti.
18Ƣǝrb tǝrǝptiki dǝⱨlizning aldidiki yolda tɵt kixi, dǝⱨlizning ɵzidǝ ikki kixi pasibanliⱪ ⱪilatti.

19Yoⱪuridiki kixilǝr dǝrwaziwǝnlǝrning guruppilinixi bolup, Koraⱨning wǝ Mǝrarining ǝwladliridin idi.
20Ularning baxⱪa Lawiy ⱪerindaxliridin Hudaning ɵyidiki hǝzinilǝrni wǝ muⱪǝddǝs dǝp beƣixlanƣan buyumlar hǝzinisini baxⱪuruxⱪa Ahiyaⱨ ⱪoyuldi.
21Gǝrxon jǝmǝtidiki Ladanning ǝwladliridin, Gǝrxoniy Ladan jǝmǝtigǝ yolbaxqi bolƣini: Jǝⱨiyǝli idi;
22Jǝⱨiyǝlining oƣulliri Zetam bilǝn uning inisi Yoel idi; ular Pǝrwǝrdigarning ɵyidiki hǝzinilǝrgǝ mǝsul idi.
23Amram jǝmǝti, Izⱨar jǝmǝti, Ⱨebron jǝmǝti wǝ Uzziyǝl jǝmǝtidikilǝrmu wǝzipigǝ ⱪoyuldi:
24Musaning nǝwrisi, Gǝrxomning oƣli Xibuǝl bax hǝziniqi boldi.
25Uning Əliezǝrdin bolƣan ⱪerindaxliri: Əliezǝrning oƣli Rǝⱨabiya, Rǝⱨabiyaning oƣli Yǝxaya, Yǝxayaning oƣli Yoram, Yoramning oƣli Zikri, Zikrining oƣli Xelomit idi.
26Muxu Xelomit bilǝn uning ⱪerindaxliri muⱪǝddǝs dǝp beƣixlanƣan buyumlar saⱪlinidiƣan barliⱪ hǝzinilǝrni baxⱪuratti; bu buyumlarni ǝslidǝ Dawut padixaⱨ, jǝmǝt baxliⱪliri, mingbexilar, yüzbexilar wǝ ⱪoxun sǝrdarliri beƣixliƣanidi.
27Ular jǝnggaⱨlarda bulang-talang ⱪilip kǝlgǝn mal-mülüklǝrdin wǝ oljidin Pǝrwǝrdigarning ɵyini puhta ⱪilixⱪa beƣixliƣanidi.
28Bularning iqidimu aldin kɵrgüqi Samuil, Kixning oƣli Saul, Nǝrning oƣli Abnǝr wǝ Zǝruiyaning oƣli Yoablar muⱪǝddǝs dǝp ayriƣan nǝrsilǝr bar idi; barliⱪ muⱪǝddǝs dǝp ayrilƣan nǝrsilǝrni Xelomit bilǝn uning ⱪerindaxliri baxⱪuratti.
29Izⱨar jǝmǝtidin Kenaniya wǝ uning oƣulliri muⱪǝddǝs ɵyning sirtida Israilda mǝnsǝpdar wǝ sotqilar ⱪilip ⱪoyuldi.
30Ⱨebron jǝmǝtidin Ⱨaxabiya wǝ uning ⱪerindaxliri, ⱨǝmmisi batur bolup, Iordan dǝryasining ƣǝrbiy tǝripidǝ Israilda mǝnsǝp tutup, Pǝrwǝrdigarning hizmitigǝ wǝ padixaⱨning ixliriƣa mǝsul boluxⱪa ⱪoyulƣan. Ular jǝmiy birming yǝttǝ yüz kixi idi.
31Ⱨebron jǝmǝti iqidǝ, jǝmǝtning nǝsǝbnamisi boyiqǝ Yǝriya jǝmǝt bexi idi. Dawutning sǝltǝnitining ⱪiriⱪinqi yili nǝsǝbnamilǝrni tǝkxürüx arⱪiliⱪ Gileadning Yaazǝr degǝn yeridǝ bu jǝmǝttinmu batur ǝzimǝtlǝr tepildi.
32Yǝriyaning ⱪerindaxliridin yǝnǝ jǝmiy bolup ikki ming yǝttǝ yüz kixi bar idi; ularning ⱨǝmmisi batur bolup, xu jǝmǝt baxliri idi; padixaⱨ Dawut ularni Rubǝn ⱪǝbilisi, Gad ⱪǝbilisi wǝ Manassǝⱨ yerim ⱪǝbilisidiki Hudaƣa wǝ padixaⱨning hizmitigǝ dair barliⱪ ixlarni baxⱪuruxⱪa ⱪoydi.