Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - FØRSTE KRØNIKEBOG

FØRSTE KRØNIKEBOG 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dørvogternes Skifter var følgende: af Koraitterne Mesjelemja, en Søn af Kore af Abi'asafs Sønner.
2Mesjelemja havde Sønner: Zekarja den førstefødte, Jediael den anden, Zebadja den tredje, Jatniel den fjerde,
3Elam den femte, Johanan den sjette og Eljoenaj den syvende.
4Obed-Edom havde Sønner: Sjemaja den førstefødte, Jozabad den anden, Joa den tredje, Sakar den fjerde, Netan'el den femte,
5Ammiel den sjette, Issakar den syvende og Pe'ulletaj den ottende; thi Gud havde velsignet ham.
6Hans Søn Sjemaja fødtes Sønner, som var Herskere i deres Fædrenehus, da de var dygtige Folk.
7Sjemajas Sønner var: Otni, Refael, Obed, Elzabad og hans Brødre, dygtige Folk, Elihu og Semakja;
8alle disse hørte tillige med deres Sønner og Brødre til Obed-Edoms Sønner, dygtige Folk med Evner til Tjenesten, i alt to og tresindstyve Efterkommere af Obed-Edom.
9Mesjelemja havde Sønner og Brødre, dygtige Folk, atten.
10Hosa at Meraris Sønner havde Sønner: Sjimri, som var Overhoved - thi skønt han ikke var den førstefødte, gjorde hans Fader ham til Overhoved -
11Hilkija den anden, Tebalja den tredje og Zekarja den fjerde. Hosas Sønner og Brødre var i alt tretten.
12Disse Dørvogternes Skifter, deres Overhoveder sammen med deres Brødre, blev Vagttjenesten overdraget, og således gjorde de Tjeneste i HERRENS Hus;
13og om hver enkelt Port kastede de Lod mellem små som store, efter deres Fædrenehuse.
14Loddet for Østporten ramte Sjelemja. Også for hans Søn Zekarja, en klog Rådgiver, kastede man Lod, og Loddet traf Nordporten.
15For Obed-Edom traf det Sydporten og for hans Sønner Forrådskamrene.
16Og for Hosa traf Loddet Vestporten tillige med Sjalleketporten ved Vejen, der fører opad, den ene Vagtpost ved den anden.
17Mod Øst var der seks Levitter, mod Nord daglig fire, mod Syd daglig tre, ved hvert af Forrådskamrene to,
18ved Parbar mod Vest var der fire ved Vejen, to ved Parbar.

19Det var Dørvogternes Skifter af Koraitternes og Meraris Efterkommere.
20Deres Brødre Levitterne, som havde Tilsyn med Guds Hus's Skatkamre og Skatkamrene til Helliggaverne:
21Ladans Sønner, Gersonitternes Efterkommere gennem Ladan, Overhovederne for Gersonitten Ladans Fædrenehuse: Jehielitterne.
22Jehielitternes Sønner Zetam og hans Broder Joel havde Tilsynet med HERRENS Hus's Skatte.
23Af Amramitterne, Jizharitterne, Hebronitterne og Uzzielitterne
24var Sjubael, en Søn af Moses' Søn Gersom, Overopsynsmand over Skattene.
25Hans fra Eliezer nedstammende Brødre: Hans Søn Rehabja, hans Søn Jesja'ja, hans Søn Joram, hans Søn Zikri, hans Søn Sjelomit.
26Denne Sjelomit og hans Brødre havde Tilsynet med de Skatte af Helliggaver, som Kong David, Fædrenehusenes Overhoveder, Tusind- og Hundredførerne og Hærførerne havde helliget -
27de havde helliget dem af Krigsbyttet til Hjælp ved Bygningen at HERRENS Hus -
28og med alt, hvad Seeren Samuel, Saul, Kisj' Søn, Abner, Ners Søn, og Joab, Zerujas Søn, havde helliget; alt, hvad der var helliget, var betroet Sjelomit og hans Brødre.
29Af Jizharitterne udtoges Konanja og hans Sønner til Arbejdet ude i Israel som Fogeder og Dommere.
30Af Hebronitterne var Hasjabja og hans Brødre, 1.700 dygtige Folk, sat til at varetage alt, hvad der vedrørte HERRENS Tjeneste og Kongens Tjeneste i Israel vesten for Jordan.
31Til Hebronitterne hørte Jerija, Overhovedet for Hebronitterne, efter deres Nedstamning, efter Fædrenehusene - i Davids fyrretyvende Regeringsår blev der iværksat en Undersøgelse angående dem, og der fandtes dygtige Folk iblandt dem i Ja'zer i Gilead -
32og hans Brødre, 2.700 dygtige Folk, Overhoveder for Fædrenehusene; dem satte Kong David over Rubenitterne, Gaditterne og Manasses halve Stamme til at varetage alle Sager, som vedrørte Gud og Kongen.