Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Job

Job 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mibpedayun megkaǥi si Elihu te:
2“Pemineǥa a zèpa kenikew, su zuen ku pa egkeǥiyen he idlavan ku te Megbevayà.
3Mahabet is netuenan ku ne ibpeehè ku kenikew he wazà mesayep is Megbevayà he midlimbag kedì.
4Utew venar he wazè ku sikew terterui, su utew a metau is ed-etuvangen nu.
5“Utew mekeǥeǥehem is Megbevayà, piru kenè din betasan is kedsudì te etew. Netuenan din is langun.
6Wazè din ituǥut he meuyag-uyag is lalung, ne ibeǥey zin is metazeng he kukuman diyà te edèdaaǥen he menge pubri.
7Wazè din bey-ani is menge metazeng. Ebeǥayan din sikandan te zengeg te wazà pidtemanan duma te menge hadì.
8Iyan, emun edèdaaǥen sikandan, he iring te egkedinahan,
9ibpahayag te Megbevayà is salà he nehimu zan duma te kebpelavew.
10Ibpepemineg din sikandan te petizaan din, wey idsuǥù din kandan is ked-engked te kelelalung dan.
11Emun ebpezumazuma zan wey ebpenilbi zan te Megbevayà, ebmeuswaǥen wey ebmelipayen dan seled te tivuuk he untung dan.
12Piru emun kenè dan ebpezumazuma kandin, ebpatey zan te tebek he kurang dan te kedsavut.
13Is menge etew he wazà medtuu te Megbevayà, duen pauk diyà te gehinawa zan, ne minsan edsilutan sikandan te Megbevayà, ne kenà sikandan ebpetavang kandin.
14Ebpematey zan he egkepeel-elezan te vetan-en dan pa.
15Piru pinaaǥi te menge elentusen, ebpenuruen te Megbevayà is menge etew. Ebpekeistudyu zan te kebpemineg kandin pinaaǥi te menge kegkerasey.
16“Inlikey ka te Megbevayà te kezeetan wey wazè ke zin ipeveyveyai te zuma, ne impeuswag ke zin. Ne nepenù te metaam he keenen is lemisahan nu.
17Piru ǥuntaan egkeseǥazan nu is silut he ereg te menge lalung. Kenè ka ebpekelikey te metazeng he kukuman.
18Mebpekevantey ka he kenè ka meuwit te ketiǥeyunan wey zekelà he sipsip.

19Ebpeketavang be te kelised nu is ketiǥeyunan nu wey is kebpekegaga nu?
20Kenè nu isipa is ebpeebuten he mezukilem he iyan is timpu he egkezeetan is menge nasyun.
21Andam ka he kenè ka mekevaal te kelelalung. Ibpaantus ka su para mekelikey ka te kebaal kayi.
22“Isipa nu ke sengemenu is kegkemekeǥeǥehem te Megbevayà. Wazà menunudlù he ebpekeiring kandin.
23Wazà ebpekepenurù kandin ke hengkey is ereg he ebeelan din, wey wazà ebpekekaǥi ziyà te kandin te, ‘Nekesalè ka’.
24Kenè nu lipati is kedalig te menge vaal zin he iyan daan ebeelan te zuma emun egkanta zan.
25Naahà te tivuuk he menusiyà is menge vaal te Megbevayà, minsan pa te meziyù is ked-ahaa zan duen.
26Mekeǥeǥehem is Megbevayà, ne kenè tew egketegkad is kegkemeǥeǥehem din, ne kenè tew egkekaǥi ke sengemenu en is keǥurang din.
27Iyan is Megbevayà mibpepemenahik te wahig puun te tanà ne ebeelan din heini he uzan.
28Egkevusbus is uzan puun te menge ǥapun ne para heini te menge etew.
29Wazà etew he netau ke mibmenumenu is kebpeyepata te ǥapun, wey ke egkemenumenu is kedruǥung diyà te langit he iyan ed-ubpaan te Megbevayà.
30Ahaa nu ke mibmenumenu zin te ebpekilat diyà te peliǥuy zin, wey ke egkemenumenu is kegkindab kayi pehendiyà te netemanan te zaǥat.
31Pinaaǥi kayi te ǥehem te Megbevayà, edumelahan din is menge nasyun wey ebeǥayan din te zekelà he egkekaan is menge etew.
32Egewezan din is kilat ne edsuǥuen din te kedsinuǥat te edsinuǥaten din.
33Is ruǥung tuus te ebpekeuma he vagyu, ne minsan is menge vaka egketau ke zuen bagyu he ebpekeuma.