Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Singena

Samuyɛli Singena 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kiriyati-Yeyarin kaane yi fa, e fa Alatalaa Kankiraan tongo, e a xali Abinadabo a banxini, naxan yi geyaan fari. Na xanbi ra, e yi Abinadabo a dii Eleyasari findi kantan muxuna.
2Alatalaa Layiri Kankiraan dɔxɔ xanbini Kiriyati-Yeyarin yi, waxati xunkuye yi dangu, ɲɛɛ mɔxɔɲɛ. Isirayila kaane yi e mawuga xuini te Alatala ma.
3Nayi, Samuyɛli yi a fala Isirayila yamaan birin xa, a naxa, “Xa ɛ xɛtɛxi ɛ bɔɲɛn birin nan na Alatala fɛma, ɛ ba ala xɔɲɛne nun Asitarate suxurene batuɛ, ɛ fa Alatala ma, ɛ a tan kedenna batu. Nayi, a ɛ bɛ Filisitine sɛnbɛn bun.”
4Isirayila kaane yi Baali nun Asitarate suxurene ba e tagi, e yi Alatala batu.
5Samuyɛli yi a fala, a naxa, “Ɛ Isirayila birin malan Misipa yi, n na Alatala maxandɛ ɛ xa.”
6E yi e malan Misipa yi, e igen ba, e yi a rabɔxɔn Alatala xa saraxan na. E sunna suxu na lɔxɔni. E yi e ti a ra, e naxa, “Nxu bata Alatala yulubin tongo.” Samuyɛli yi findi Isirayila kaane kitisaan na Misipa yi.
7Filisitine to a mɛ a Isirayila kaane malanxi Misipa yi, e kuntigi suulun yi a ragidi a e xa sa e yɛngɛ. Isirayila kaane yi na mɛ e gaxu Filisitine yɛɛ ra.
8Isirayila kaane yi a fala Samuyɛli xa, e naxa, “I nama nxu rabeɲin. Lu Alatala maxandɛ, en ma Ala, alogo a xa en nakisi Filisitine ma.”
9Samuyɛli yi yɛxɛɛ diin ba saraxa gan daxin na Alatala xa. A yi Alatala maxandi Isirayila xa, Alatala yi a yabi.
10Samuyɛli yi saraxa bani waxatin naxan yi, Filisitine yi fa Isirayila yɛngɛdeni. Na lɔxɔni Alatala yi galan xuiin namini Filisitine xili ma, a e ti kiraan xɔn, Isirayila kaane yi e nɔ.
11Isirayila ganla yi keli Misipa yi, e Filisitine nɔ, e yi e kedi han Beti-Kari xun ma.
12Samuyɛli yi gɛmɛn tongo, a a dɔxɔ Misipa nun Seni tagi, a a xili sa “Mali Gɛmɛ Na.” A yi a fala, a naxa, “Alatala bata en mali han be.”
13Nayi, Filisitine yi yagi na, e mi fa xɛtɛ Isirayila bɔxɔn ma mumɛ! Alatala yi Filisitine yɛngɛ Samuyɛli a siimayaan birin yi.
14Filisitine bata yi taan naxanye rasuxu Isirayila kaane yii, ne yi xɛtɛ Isirayila ma e nun e rabilinne, keli Ekirɔn han Gati yi. Bɔɲɛ xunbenla yi lu Amorine nun Isirayila kaane tagi.
15Samuyɛli yi findi Isirayila kitisaan na a siimayaan birin yi.
16Ɲɛɛ yo ɲɛɛ, a yi danguma Betɛli yi nɛn siga Giligali nun Misipa yi, a yi Isirayila makitima mɛnne birin yi.
17A mɔn yi xɛtɛ a konni Rama yi, a yi kitin sama dɛnaxan yi Isirayila xa. A bata yi saraxa ganden nafala Alatala xa dɛnaxan yi.