Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Samuel

1 Samuel 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nangabot ang katawhan sa Kiriat Jearim, gikuha nila ang arka ni Yahweh, ug gidala sa balay ni Abinadab nga didto sa bungtod. Gipili nila ang iyang anak nga si Eleazar aron maoy magbantay sa arka ni Yahweh.
2Nagpabilin ang arka sa Kiriat Jearim sukad niadtong adlawa hangtod sa hataas pa nga panahon, nga milungtad sa 20 ka tuig. Nagbangotan ang tibuok panimalay sa Israel ug nagtinguha sa pagbalik kang Yahweh.
3Si Samuel miingon sa tibuok panimalay sa Israel, “Kung mobalik kamo kang Yahweh sa bug-os ninyong kasingkasing, isalikway ang mga langyaw nga mga dios ug ang Astarot diha kaninyo, itugyan ang inyong kasingkasing kang Yahweh, ug siya lamang ang simbaha, unya siya magaluwas kaninyo gikan sa kamot sa mga Filistihanon.”
4Unya gisalikway sa katawhan sa Israel ang mga Baal ug ang Astarot, ug si Yahweh lamang ang gisimba.
5Unya miingon si Samuel, “Tigoma ang tibuok Israel didto sa Mizpa ug magaampo ako kang Yahweh alang kaninyo.”
6Nagtigom sila didto sa Mizpa, nagkalos ug tubig ug gibubo kini atubangan ni Yahweh. Nagpuasa sila nianang adlawa ug miingon, “Nakasala kami batok kang Yahweh.” Ug didto naghukom si Samuel sa panagbingkil sa katawhan sa Israel ug nangulo sa katawhan.
7Karon sa pagkadungog sa mga Filistihanon nga nagtigom ang katawhan sa Israel didto sa Mizpa, ang mga pangulo sa Filistihanon misulong sa Israel. Sa pagkadungog niini sa katawhan sa Israel, nangahadlok sila sa mga Filistihanon.
8Unya miingon ang katawhan sa Israel kang Samuel, “Ayaw paghunong sa pagtuaw kang Yahweh nga atong Dios alang kanamo, aron luwason niya kita gikan sa kamot sa mga Filistihanon.”
9Mikuha si Samuel ug usa ka nagsuso pa nga karnero ug gihalad kini ingon nga tibuok halad sinunog alang kang Yahweh. Unya mituaw si Samuel kang Yahweh alang sa Israel, ug mitubag si Yahweh kaniya.
10Samtang si Samuel naghalad pa sa halad sinunog, ang mga Filitishanon nagpadulong aron makig-away sa Israel. Apan si Yahweh nagpadalugdog sa makusog nga dahunog nianang adlawa batok sa mga Filistihanon ug nagkaguliyang sila, ug nabuntog sila atubangan sa Israel.
11Nanggawas ang katawhan sa Israel gikan sa Mizpa, ug gipanggukod nila ang mga Filistihanon ug gipamatay sila hangtod sa ubos sa Betcar.
12Unya mikuha si Samuel ug bato ug gipahimutang kini taliwala sa Mizpa ug sa Shen. Ginganlan niya kini ug Ebenezer, nga nagpasabot, “Hangtod dinhi si Yahweh nagtabang kanato.”
13Busa nabuntog ang mga Filistihanon ug wala na mosulod pa sa utlanan sa Israel. Ang kamot ni Yahweh batok sa mga Filistihanon sa tanang mga adlaw ni Samuel.
14Ang mga lungsod nga giilog sa mga Filistihanon gikan sa Israel nabalik na sa Israel, gikan sa Ekron hangtod sa Gat; nabawi na sa Israel ang ilang ginsakopan gikan sa mga Filistihanon. Unya aduna nay kalinaw tali sa Israel ug sa mga Amorihanon.
15Si Samuel mao ang maghuhukom sa Israel sa tanang mga adlaw sa iyang kinabuhi.
16Matag tuig mag-adtoan siya sa paglibot sa Betel, sa Gilgal, ug sa Mizpa. Nagahukom siya sa mga panagbingkil sa Israel niining mga dapita.
17Unya mopauli siya sa Rama, kay atua man ang iyang balay didto; ug didto nagahukom usab siya sa mga panagbingkil sa Israel. Nagtukod usab siya didto ug usa ka halaran alang kang Yahweh.