Text copied!
CopyCompare
Godumu Kuku - 1 Samuel

1 Samuel 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Jana Israel-warrangka Godumu box townbu karrkaymba yijarrin, yinyaymba bawan, 20 years.
3Jana yindu-yindu god wubul wukurrin. Yamba jana God bajaku yalarrku wukurrinka. Samuelangka jananda yalaman, “Yurra kari bajaku God jiringa and same time god yindu-yindu wukurrika. Yurra nyubunku, God bajaku wukurrika.” Yinyamun jana ngurma idols and yindu god-god kunbay-maninyarrku. Jana townbu Mizpah murumarin, God bajaku buyay-maninka. Jana yalaman, “Ngana buyunman, God kari manubajabuku wukurrinya.” Samuel jananka prayman.
7Jana Philistine-warrangka kuku nyajin Israel-warra murumarinya townbu Mizpah. Yinyaynka jana kadarin, Israel-warranji kuniwanka baja. Jana Israel-warra yinyilmarin, Samuelanda yalaman praymanka. Samuelangka minya sheep karrkay kunin, wayjun kuljinga, Godundu dajin. Yinyamun nyulu Godundu babajin Israel-warra junkurrji-bunganka Philistine-warranka. Jana Philistine-warra kankadan, Godungku jarramali and balbay jirimun yungan jananda. Jana ngangkan-ngangkarin, warririnkuda. Israel-warrangka jananin kangan, kunin.
12Yinyamun Samuelangka kulji jirray jajirrin dindarranga townbu Mizpah, townbu Shen, yalaman, “Ngana yinya kulji nyajil, ngana kari milka-wulay Godungku ngananin helpim-bungan, Philistine-warra kanganka.” Yinyamun Samuel nyunguwunbuku bayanbaku dungan baja townbu Ramah, majaman Israel-warranka.