Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akũ Kiriayarimudenↄ sù ò Dikiri àkpatii pìi sɛ̀ ò tào Abinadabu bɛa sĩ̀sĩi musu. Akũ ò a nɛ́ Ɛlɛaza dìtɛ a dãkpãri ũ.
2Àkpatii pì kú Kiriayarimu à gìi kɛ̀, à kɛ̀ gwe wɛ̃̀ baro. Isarailanↄ tɛn wiki lɛ́ Dikiria ń pínki, òtɛni a ki wɛtɛ.
3Akũ Samuɛli pì Isarailanↄnɛ ń pínki: Tó a arɛ dↄ̀ Dikiria kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo, à buri zĩ̀tↄnↄ tãnanↄ kũ Asatorɛnↄ bↄtɛ á tɛ́, à á zĩda kpá Dikiria àgↄ̃ doi ado, ani á bo Filisitininↄ ↄĩ.
4Akũ Isarailanↄ Baalinↄ kũ Asatorɛnↄ bↄ̀tɛ ń tɛ́, òtɛn do Dikirii ado.
5Akũ Samuɛli pì: Ákↄ̃nↄ Isarailanↄ à kↄ̃ kakara Mizipa á pínki, mani kútɛ kɛárɛ Dikirinɛ.
6Kũ ò kↄ̃ kàkara gwe, akũ ò í tↄ̀ ò kↄ̀tɛ Dikiri arɛ. Zĩ birea ò lɛ́ yĩ̀ ò pì: O durunna kɛ̀ Dikirinɛ. Akũ Samuɛli yã gↄ̃̀gↄ̃ Isarailanↄnɛ Mizipa gwe.
7Kũ Filisitininↄ mà Isarailanↄ kↄ̃ kàkara Mizipa, akũ ń kínanↄ gɛ̀ɛ lɛ́tɛḿma. Kũ Isarailanↄ mà, vĩna ń kũ,
8akũ ò ò Samuɛlinɛ: Ǹsungↄ̃ yĩtɛnaro! Ǹ wiki lɛ́ Dikiri ó Ludaa de à ó sí Filisitininↄa.
9Akũ Samuɛli sãnɛ yↄ̃miri sɛ̀ à sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò Dikiria, akũ à wiki lɛ̀a Isarailanↄnɛ. Akũ Dikiri sì kãao.
10Kũ Samuɛli tɛn sa pì o, Filisitininↄ tɛn su Isarailanↄa kũ zĩ̀io. Zĩ birea Dikiri tò legũ gbãna pàta Filisitininↄa. Swɛ̃̀ɛ kɛ̃̀ńgu ò lɛ̀kↄ̃a, akũ Isarailanↄ ń ásaru kɛ̀.
11Kũ Isarailanↄ bↄ̀tɛ Mizipa ò pɛ̀ Filisitininↄa, ò ń dɛdɛ ò ń kpá ari Bɛtɛka.
12Akũ Samuɛli gbɛ̀ɛ pɛ̀tɛ Mizipa kũ Sɛnio dagura à tↄ́ kpànɛ Ɛbɛnɛza, zaakũ à pì: Dikiri mɛ́ à kpàwái ari o ka la.
13Lɛn ò Filisitininↄ fù lɛ, akũ odi fↄ̃ ò ɛ̀ra ò sùḿma kũ zĩ̀io ń bùsun doro. Dikiri ↄ tↄ̃̀ Filisitininↄa ari Samuɛli kunna gↄrↄ zakan.
14Wɛ̃tɛ kũ Filisitininↄ sì Isarailanↄa yãnↄ ɛ̀ra à gↄ̃̀ ń pↄ́ ũ zaa Ɛkɛrↄnu ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Gataa. Isarailanↄ wɛ̃tɛ pìnↄ kũ ń bùsunↄ sì Filisitininↄa pínki. Isarailanↄ kũ Amↄrinↄ sↄ̃ ò kú kũ kↄ̃o yãkete sari.
15Samuɛli bi Isarailanↄ don'arɛdemɛ ari a kunna gↄrↄ zakan.
16Wɛ̃̀ kũ wɛ̃̀ɛo àdigↄ̃ gɛ́ Bɛtɛli kũ Giligalao kũ Mizipao, àdi yã gↄ̃gↄ̃ Isarailanↄnɛ wɛ̃tɛ pìnↄ gũn.
17Akũ àdi ɛra à tá Rama, zaakũ a bɛn gwe. Àdi yã gↄ̃gↄ̃ Isarailanↄnɛ gwe dↄ. Gwen à Dikiri gbagbaki bòn.