Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ben Kiriayarimudeenↄ mↄ̀ wà Dii àkpati pì sɛ̀ aↄ̃ tào Abinadabu bɛ sĩ̀sĩ musu. Ben aↄ̃ à nɛ́ Ɛlɛaza dìɛ à dãkpari ũ.
2Àkpati pì kú Kiriayarimu à gì kɛ̀, à kɛ̀ gwe wɛ̃̀ baro. Isarailinↄↄ e wii pɛɛ Diizi ń píngi, aↄ̃ↄe à kii wɛtɛɛ.
3Ben Samuɛli bè Isarailinↄnɛ ń píngi: Tó a aɛ dↄ̀ Diia kↄ̃n nↄ̀sɛo do, à bori zĩ̀tↄnↄ tãanↄ kↄ̃n Asatorɛnↄ bↄɛ a tɛ́, à a zĩnda kpá Diia àgↄ̃ dↄↄzi ado, eé a bↄ Filisitininↄ ↄzĩ.
4Ben Isarailinↄ Baalinↄ kↄ̃n Asatorɛnↄ bↄ̀ɛ ń tɛ́, aↄ̃ↄe dↄↄ Diizi ado.
5Ben Samuɛli bè: a Isarailinↄ à kↄ̃ kakↄ̃a Mizipa a píngi, mɛ́ agbaa kpáare Diinɛ.
6Kɛ̀ aↄ̃ kↄ̃ kàkↄ̃a gwe, ben aↄ̃ í tↄ̀ aↄ̃ↄ kwɛ̀ɛ Dii aɛ. Zĩ beeean aↄ̃ lɛ́ yì aↄ̃ bè: Wa durun kɛ̀ Diinɛ. Ben Samuɛli yã gↄ̃̀gↄ̃ Isarailinↄnɛ Mizipa gwe.
7Kɛ̀ Filisitininↄↄ mà Isarailinↄ kↄ̃ kàkↄ̃a Mizipa, ben aↄ̃ kínanↄ gàa lɛ́ɛḿma. Kɛ̀ Isarailinↄↄ mà, vĩa ń kũ,
8ben aↄ̃ bè Samuɛlinɛ: Ǹtongↄ̃ yĩtɛnaro! Ǹ wii pɛ́ Dii wa Ludazi lɛ à wa sí Filisitininↄa.
9Ben Samuɛli sãnɛ yↄ̃miri sɛ̀ à sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò Diia, ben à wii pɛ̀zi Isarailinↄnɛ. Ben Dii sìo.
10Kɛ̀ Samuɛli e saa pì oo, Filisitininↄↄ e mↄↄ Isarailinↄa kↄ̃n zĩ̀o. Zĩ beeean Dii tò la gbãaa pàta Filisitininↄa. Aↄ̃ bídi kɛ̀ wà lɛ̀kↄ̃a, ben Isarailinↄ ń ásaru kɛ̀.
11Kɛ̀ Isarailinↄ bↄ̀ɛ Mizipa aↄ̃ pɛ̀ Filisitininↄa, aↄ̃ ń dɛdɛ aↄ̃ ń kpá ai Bɛtɛka.
12Ben Samuɛli gbɛ̀ pɛ̀ɛ Mizipa kↄ̃n Sɛnio dagura à tↄ́ kpànɛ Ɛbɛnɛza, zaakɛ à bè: Dii bé à wa ĩan kà ai wa kao kɛ̀.
13Lɛn aↄ̃ Filisitininↄ fù lɛ, ben aↄ̃ↄe fↄ̃ wà ɛ̀ara wà mↄ̀ńzi zĩ̀o ń bùsun dↄro. Dii ↄ gbãaa mↄ̀ Filisitininↄnɛ ai Samuɛli kuuna gurↄ zakan.
14Wɛ́tɛ kɛ̀ Filisitininↄↄ sì Isarailinↄa yãanↄ ɛ̀ara à gↄ̃̀ ń pↄ́ ũ zaa Ɛkɛrↄnu ai à gàa pɛ́ Gataa. Isarailinↄ wɛ́tɛ pìnↄ kↄ̃n ń bùsunↄ sì Filisitininↄa píngi. Isarailinↄ kↄ̃n Amↄrinↄ sↄ̃ↄ kú kↄ̃o yãkete sai.
15Samuɛli nɛ́ Isarailinↄ dↄn'aɛdeemɛ ai a kuuna gurↄ zakan.
16Wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o ègↄ̃ gaa Bɛtɛli kↄ̃n Giligalao kↄ̃n Mizipao, è yã gↄ̃gↄ̃ Isarailinↄnɛ wɛ́tɛ pìnↄ guu.
17Ben è ɛara à tá Rama, zaakɛ à bɛɛn gwe. È yã gↄ̃gↄ̃ Isarailinↄnɛ gwe dↄ. Gwen à Dii gbãgbãkii bòn.