Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ सामुएल

१ सामुएल 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु किरयथ-यारीम ङा मुर जाक्‍शा, परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस लाइश्‍शा, डांडाम बाक्‍ब अबीनादाब आ खिंम चाक्‍दीत्‍मे बाक्‍त। मिनु मेको आ तौ एलाजर कली परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस कोव़चा कली ठीक सेल्‍मे बाक्‍त। लेवी ८:-
2मिनु मेको सन्‍दोस किरयथ-यारीमम वोइश्‍शो, शुश नाक्‍त दुम्‍शा, २० बर्स मेकेर बाक्‍माक्‍त। मिनु इस्राएली नेल्‍लेमी “परमप्रभु यावेम इं कली प्रोंइतु” दे सुर्ता पामे बाक्‍त। १सामुएल ६:२१; १सामुएल ४:२२; १इतिहास १३:६
3मिनु सामुएलमी इस्राएली नेल्‍ल आन कली “गे इन थुं नेल्‍लेमी परमप्रभु यावे गे लेत्‍चा दाक्‍ताक्‍नी हना, इन दाते रे अर्को रागी ङा देवी देवता नु अश्तारोथ माइश्‍शो मूर्ति पाइश्‍शो थाम नेल्‍ल ग्रुंइदीन। मिनु इन थुं नेल्‍लेमी परमप्रभु यावे कली ला ठेयब सेलीने। मिनु मेकोम इन कली पलिस्‍ती आन गुइ रे प्रोंइब” देंमाक्‍त। उत्‍पत्ती ३५:२; यहोसु २४:२३
4मिनु इस्राएलीपुकीमी बाल देवता नु मूर्ति पाइश्‍शो थाम नेल्‍ल ग्रुंइदमे बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावे कली ला ठेयब सेल्‍मे बाक्‍त। न्‍यायाधीस १०:१६
5मिनु सामुएलमी इस्राएली नेल्‍ल आन कली “मिस्‍पाम बुक्‍कीने। मिनु गो परमप्रभु यावे कली इन पर्बम पुंइनुङ” देंमाक्‍त। १सामुएल १०:१७; यहोसु १८:२६; न्‍यायाधीस २०:१
6मिनु मेकोपुकी मिस्‍पाम बुक्‍‍मा बाक्‍त। मिनु ब्‍वाक्‍कु चाक्‍शा, परमप्रभु यावे आ ङोंइती मोदमे बाक्‍त। मिनु मेको नाक्‍ती माइजा बाक्‍शा, मेकोपुकीमी “गो परमप्रभु यावे आ ङोंइती पाप पाइतक” देंमा बाक्‍त। मिनु सामुएलम इस्राएली आन कली मिस्‍पा सहरम ब्रेश्‍शा निसाफ पवा बाक्‍त। २सामुएल २३:१६
7मिनु पलिस्‍तीपुकीमी इस्राएली मिस्‍पाम बुक्‍‍तेक्‍म देंशो लोव़ नेंन्‍मे बाक्‍त। मिनु मेको आन ठेयब मुरपुकी इस्राएली नु लडाइ पचा कली लमा बाक्‍त। मिनु इस्राएलीपुकी मेको नेंशा, पलिस्‍ती आन कली तशा शुश हिंमा बाक्‍त।
8मिनु इस्राएलीपुकीम सामुएल कली “आंइ कली पलिस्‍ती आन गुइ रे प्रोंइचा कली परमप्रभु यावे, आंइ परमप्रभु कली पुंइचा मप्रोनीन। मिनु मेकोम पलिस्‍ती आन गुइ रे प्रोंइबा कों, दे पुनीन” दे सामुएल कली देंमा बाक्‍त। १सामुएल १२:२३; उत्‍पत्ती २२:१७; १राजा १३:६; येरमीया ३७:३; येरमीया ७:१६
9मिनु सामुएलमी परमप्रभु यावे कली दूध तूब पाठा का चोशा चढ़ेवा बाक्‍त। मिनु इस्राएली आन पर्बम ठेयब सेंदा पा परमप्रभु यावे कली पुना बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावेम मेको आ पुंइशो लोव़ नेना बाक्‍त।
10सामुएलम चोशा चढ़ेना ढ़ेन बाक्‍मेनु, पलिस्‍तीपुकी इस्राएली नु लडाइ पचा कली आन नेक्‍था जाक्‍मा बाक्‍त। मिनु मेको नाक्‍ती परमप्रभु यावेमी पलिस्‍ती आन तारी ठेयब बुंबु पपदा बाक्‍त। मिनु पलिस्‍तीपुकी वाम ग्याम दुम्‍शा, इस्राएली आन ङोंइती रे प्रोक्‍मा बाक्‍त। उत्‍पत्ती ३५:५; प्रस्‍थान १४:२४; प्रस्‍थान २३:२७; यहोसु १०:१०; न्‍यायाधीस ४:१५
11मिनु इस्राएलीपुकीम मेको आन कली मिस्‍पा रे खेदा पना पन, बेथ-कर आ दी सम्‍म साइक्‍ना साइक्‍न खेदा पामे बाक्‍त।
12मिनु सामुएलमी फुल्‍लु का लाइश्‍शा, मिस्‍पा नु येशाना आस दातेमी ख्रुक्‍गा बाक्‍त। मेको कली एबेन-एजेर नें वोइश्‍शा “परमप्रभु यावेम आंइ कली एक सम्‍म वारच पाप्‍तु” देंमाक्‍त।
13मोपा पलिस्‍ती ब्रुशा, इस्राएली आन रागी लेंशा मओव़मा बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावेम सामुएल बाक्‍म सम्‍म पलिस्‍तीपुकी रे इस्राएली आन कली श्‍येत मगेपदा बाक्‍त।
14मिनु पलिस्‍ती आन ङोंइती ग्राशो सहर एक्रोन रे गाथ सम्‍म नु आन एर ओंथ ङा गाउं नेल्‍ल इस्राएलीपुकीमी पलिस्‍ती आन गुइ रे ताक्‍गमे बाक्‍त। मिनु इस्राएली नु एमोरीपुकी गारमा बाक्‍त।
15मिनु सामुएल बाक्‍म सम्‍म इस्राएली आन कली निसाफ पवा बाक्‍त। न्‍यायाधीस १०:१-५; न्‍यायाधीस १२:७-१४
16मेकोमी बर्स बर्सम बेथेल, गिल्‍गाल नु मिस्‍पाम हिरशा, इस्राएली आन कली निसाफ पाइक्‍बाक्‍माक्‍त।
17मिनु मेको रामाह लेप्‍बाक्‍माक्‍त। मारदे हना मेको आ खिं मेकेर बाक्‍माक्‍त। मिनु मेकोमी मुर आन कली निसाफ पा, परमप्रभु यावे कली चढ़ेतीक का सेला बाक्‍त। यहोसु १८:२५