Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Samuweli I

Samuweli I 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kiriyati Yeyarimi xɛmɛe naxa fa Alatala xa saatɛ kankira tongode, e a xanin Abinadabo xɔnyi geya nde fari. E naxa a xa di xɛmɛ Eleyasari findi a kantama ra.
2Alatala xa saatɛ kankira ɲɛ mɔxɔɲɛn nan naba Kiriyati Yeyarimi. Na tɛmui Isirayila ɲama nu wama gbilenfe Alatala ma.
3Samuweli naxa a fala Isirayilakae bɛ, «Xa wo wama wo yɛtɛ ragbilenfe Alatala ma wo bɔɲɛ birin na, wo xa Asataroti kuye nun kuye gbɛtɛe ba wo tagi, wo Alatala keren batu. Na tɛmui, a wo rakisima nɛ Filisitakae ma.»
4Na kui, Isirayilakae naxa Bali kuyee nun Asataroti kuyee ba e tagi, e fa Alatala keren batu.
5Samuweli naxa e yamari, «Isirayilaka birin xa malan Misipa, n xa Alatala maxandi wo bɛ.»
6Isirayilakae naxa e malan Misipa Samuweli xa yaamari bun ma. E naxa ye ba, e a ifili Alatala ya i sunyi kui. Mɛnni e naxa a fala, «Muxu bara yunubi raba Alatala ra.»
7Filisita mangɛe to a mɛ a Isirayilakae malanxi Misipa, e naxa siga e gerede. Isirayilakae naxa gaaxu e ya ra,
8e a fala Samuweli bɛ, «I naxa muxu rabɛɲin. I xa muxu Marigi Alatala makula muxu bɛ, a xa muxu ratanga Filisitakae ma.»
9Samuweli naxa yɛxɛɛ yɔrɛ keren ba sɛrɛxɛ gan daaxi ra Alatala bɛ, a a makula Isirayila xa fe ra. Alatala naxa a xa maxandi suxu.
10Samuweli nu na sɛrɛxɛ bafe Alatala bɛ tɛmui naxɛ, Filisitakae naxa Isirayilakae gere, kɔnɔ Alatala naxa galanyi xui ramini a belebele ra e xili ma. Na kui Filisitakae naxa gaaxu, Isirayilakae fa nɔ e ra.
11Isirayilakae naxa Filisitakae keri Misipa, e e bɔnbɔ han Beti Kara.
12Samuweli naxa gɛmɛ nde tongo, a naxa a sa Misipa nun Seeni tagi a falafe ra, «Alatala muxu mali nɛ han be.»
13Filisitakae rayaagi na ki nɛ, e mu fa Isirayila bɔxi ma sɔnɔn. Alatala naxa a sɛnbɛ masen Filisitakae bɛ Samuweli xa simaya bun ma.
14Filisitakae taa naxee ba Isirayilakae yi ra, e naxa gbilen Isirayila ma, kelife Ekiron han Gati. Na tɛmui lanyi naxa lu Isirayila nun Amorikae tagi.
15Samuweli findi nɛ Isirayila yarerati ra a xa simaya birin kui.
16Ɲɛ yo ɲɛ, a nu biyaasi nde rabama sigafe ra Beteli, Giligali, nun Misipa alako a xa Isirayilakae raɲɛrɛ.
17Na biyaasi dangi xanbi a nu gbilenma nɛ a xɔnyi Rama, a findi mɛnnikae fan xa mangɛ ra. A sɛrɛxɛbade yailan Alatala bɛ na taa kui.