Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Qiriyaati-Yi7aariima asati yiidi, GODAA Taabootaa efiidosona; efiidi keraa huuphiyan de7iya Abinadaaba so ehiidosona. GODAA Taabootaa naaganaadan, Abinaadaaba na7aa El77aazaara dummayidi sunttidosona.
2Taabootai Qiriyaati-Yi7aariiman daro wodiyaa gam77iis; hegeenne, laatamu laittaa heera gidiyaagaa. Israa7eela asai ubbai azzanidi, GODAASSI waassiis.
3Sameeli Israa7eela asaayyo ubbaayyo, “Kumetta wozanaappe intte GODAAKKO simmikko, allaga xoossatanne Asttaarooto giyo xoossiyo intte giddoppe diggite; intte huuphiyaa GODAAYYO sheedhdhite; a xalaalaayyo kiitettite; yaatikko, i inttena Pilisxxeematu kushiyaappe ashshana” yaagidi haasayiis.
4Hegaa gishshau, Israa7eela asati Ba7aalanne Asttaarooto bantta giddoppe diggidi, GODAA xalaalaayyo goinnidosona.
5Hegaappe guyyiyan, Sameeli Israa7eelata, “Ubbaikka Mixiphpha shiiqite; taani intteyyo yan GODAA gaannatana” yaagiis.
6Yaagin eti Mixiphpha shiiqidosona. SHiiqidi haattaa duuqqidi, GODAA sinttan tigidosona; he gallassi eti xoomidosona; xoomiiddi he sohuwan, “Nuuni GODAA bolli nagaraa oottida” yaagidi paaxidosona. Mixiphphan Sameeli Israa7eela asaa bolli daannatiis.
7Israa7eelati Mixiphphan shiiqidoogaa Pilisxxeema asati siyido wode, eta halaqati Israa7eelata olanau pude kiyidosona. Israa7eelati hegaa siyidi, Pilisxxeematuyyo yayyidosona.
8Israa7eelati Sameela, “I Pilisxxeema asatu kushiyaappe nuna ashshana mala, neeni nuuyyo GODAAKKO, nu Xoossaakko, waassiyoogaa aggoppa” yaagidosona.
9Sameeli issi xammiya dorssa maraa ekkidi, ashuwaa wurssi xuuggiyo yarshshodan GODAAYYO yarshshiis; yarshshidi Israa7eelatu gishshaa GODAAYYO waassiis; waassin GODAI ayyo siyiis.
10Sameeli xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyo wode, Pilisxxeemati Israa7eelatuura olettanau shiiqidosona. SHin he gallassi Pilisxxeematu bolli GODAI gita dadaa gunttidi daganttin, eti Israa7eelatu sinttappe baqatidosona.
11Israa7eelati Mixiphphappe woxxi kiyidi, Pilisxxeemata yedettidi, Beetikaarappe garssaa gakkanaassi ogiyan woridosona.
12Hegaappe guyyiyan, Sameeli issi shuchchaa ekkidi, Mixiphphappenne SHenappe gidduwan essiis; essidi, “GODAI ha77i gakkanaassi nuna maaddiis” yaagiiddi he sohuwaa Eben77eezera sunttiis.
13Pilisxxeema asatikka xoonettidosona; eti Israa7eela biittaa bolli naa77anttuwaa woraajjibookkona. Sameeli de7ido laitta ubban GODAA kushee Pilisxxeema asatu bolli wolqqaamiis.
14Pilisxxeema asati Eqiroonappe Gaate gakkanaassi Israa7eelatuppe omooddido katamati Israa7eelatussi simmidosona; Israa7eelatikka bantta kase zawaa Pilisxxeema asatu kushiyaappe wotti ekkidosona. Qassi Israa7eela asainne Amoore asai saro de7iis.
15Sameeli ba de7o laitta ubban Israa7eela bollan daannatiis.
16Sameeli laittan laittan Beeteele, Gelggalanne Mixiphpha yuuyees; i yuuyiyo sohotu ubban Israa7eela bollan daannatees.
17A keettai Raaman de7iyo gishshau, yaa simmees; simmidi he sohuwankka Israa7eela bollan daannatees. I he sohuwan GODAAYYO yarshshiyoosaa keexxiis.