Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni Kiriata Iearimi taudia idia lao, Lohiabada ena Taravatu Maua idia abia isi, idia abia lao, Abinadaba ena ruma dekenai idia atoa. Abinadaba ena ruma be ororo dekenai. Vadaeni hanua taudia ese Abinadaba ena natuna Eleasara idia hahelagaia, Lohiabada ena Taravatu Maua do ia naria.
2Nega daudau, lagani 20 bamona, Lohiabada ena Taravatu Maua be Kiriata Iearimi dekenai ia noho. Unai lagani 20 lalonai Israela taudia ibounai ese Lohiabada dekenai idia taitai, idia do ia durua totona.
3Vadaeni Samuela ese Israela taudia ibounai dekenai ia sisiba, ia gwau, “Bema Lohiabada dekenai umui giroa momokani, mai emui lalona ibounai neganai, dirava idaudia bona Asataroto do umui negea. Emui kudouna bona lalona ibounai Lohiabada dekenai do umui henia. Ia sibona dekenai do umui tomadiho henia, vadaeni ia ese Pilistia taudia edia siahu dekena amo umui do ia hamauria.”
4Vadaeni Israela taudia ese Bala dirava bona Asataroto dirava idia rakatania, Lohiabada sibona dekenai idia tomadiho.
5Vadaeni Samuela ese Israela taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Israela taudia ibounai, Misipa dekenai do umui haboua. Unuseni lau ese Lohiabada do lau noia, umui totona.”
6Unai dainai, idia be Misipa dekenai idia haboua, unuseni ranu idia abia, bona Lohiabada ena vairana dekenai boubou gauna totona idia bubua negea, ma unai dina ibounai dekenai aniani idia ania lasi. Idia gwau, “Ai be Lohiabada ena vairana dekenai ai kara dika vadaeni.” Samuela be Israela taudia edia gunalaia tauna Misipa dekenai.
7Pilistia taudia idia kamonai Israela taudia be Misipa dekenai idia haboua vadaeni. Vadaeni Pilistia king taudia 5 mai edia tuari taudia be idia raka lao, Israela taudia do idia tuari henia totona. Israela taudia idia kamonai neganai idia gari, Pilistia taudia dainai idia gari.
8Samuela dekenai idia noinoi, idia gwau, “Lohiabada iseda Dirava dekenai do oi noinoi noho, doko lasi, ia ese Pilistia taudia dekena amo ita do ia hamauria.”
9Vadaeni Samuela ese mamoe ena natuna, rata ia inua noho gauna, ia alaia. Bona Lohiabada ena vairanai ia gabua, boubou gauna ia halaoa. Samuela ese Lohiabada dekenai ia tai henia, Israela do ia durua totona, bona Lohiabada ese iena noinoi ia kamonai henia.
10Samuela ese boubou gauna ia gabua neganai, Pilistia taudia be idia raka mai kahirakahira, Israela taudia do idia tuari henia totona. To unai dina dekenai Lohiabada ena gadona idia kamonai, guba ena boiboi regena bamona. Unai boiboi be Pilistia taudia edia latanai ia ginidae neganai, idia daradara bona gari bada, vadaeni Israela taudia dekena amo idia heau mauri.
11Vadaeni Israela taudia ese Misipa idia rakatania, Pilistia taudia idia lulua lao, bona idia momo idia alaia noho, ela bona Bete Kara ena henuna kahana dekenai.
12Vadaeni Samuela ese nadi ta ia abia, Misipa bona Iesana edia huana dekenai ia haginia, bona unai nadi ena ladana ia atoa, Ebenesera. Ia gwau, “Lohiabada ese ita ia durua vadaeni, ia mai bona inai gabu dekenai.”
13Unai dala dekena amo Pilistia taudia idia lusi, bona Samuela ena mauri dinadia ibounai lalonai idia be Israela taudia edia tano idia raka vareai lou lasi, Lohiabada ese ia koudia dainai.
14Bona Israela edia hanua haida, Pilistia taudia ese Israela dekena amo idia abia gaudia, be Israela taudia ese idia abia lou. Hanua be inai: Ekarona ela bona Gasa, bona idia edia huanai idia noho hanuadia. Ma unai dinadia lalonai danu, Israela taudia bona Amoro taudia be mai maino danu idia noho.
15Samuela ese, iena mauri dinadia ibounai lalonai, Israela taudia ia gunalaia noho.
16Lagani ta ta ibounai Samuela be ia laolao, Betele bona Gilegala bona Misipa ia vadivadi henia. Bona unai gabudia dekenai Israela taudia ia kota henidia.
17To nega ibounai ia be Rama dekenai ia giroa lou, badina iena noho gabuna be unai. Unuseni danu Samuela ese Israela taudia ia kota henidia. Bona unuseni danu Samuela ese boubou patana ta ia haginia, Lohiabada ena.