Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Samuela

1 Samuela 7

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe haʻu ʻae kau tangata ʻo Kesa-Sialimi, ʻo haʻamo hake ʻae puha ʻo Sihova, ʻo ʻomi ia ki he fale ʻo ʻApinatapi ʻi he moʻunga, pea ne fakanofo hono foha ko ʻEliesa ke ne tauhi ʻae puha tapu ʻo Sihova.
2Pea naʻe hoko ʻo pehē, naʻe tuku ʻae puha tapu ʻi Kesa-Sialimi, ʻo fuoloa ʻaupito; he ko e taʻu ʻe uofulu: pea naʻe tangi mamahi ʻae fale kotoa pē ʻo ʻIsileli kia Sihova.

3Pea naʻe lea ʻa Samuela ki he fale kotoa pē ʻo ʻIsileli, ʻo pehē, “Kapau ʻoku mou tafoki kia Sihova ʻaki homou loto kotoa, pea mou tukuange ʻae ngaahi ʻotua kehe mo ʻAsitelote meiate kimoutolu, pea teuteu homou loto kia Sihova, ʻo tauhi kiate ia pe: pehē te ne fakahaofi ʻakimoutolu mei he nima ʻoe kakai Filisitia.”
4Pea naʻe toki tukuange ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻa Peali mo ʻAsitelote, ʻonau tauhi pē kia Sihova.
5Pea naʻe fekau ʻe Samuela, “Fakakātoa ʻa ʻIsileli kotoa pē ki Misipa, pea te u hūfia ʻakimoutolu kia Sihova.”
6Pea naʻa nau kātoa fakataha ki Misipa, ʻonau ʻutu ʻae vai, ʻo lingi ia ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻonau ʻaukai ʻi he ʻaho ko ia, ʻonau pehē, “Kuo mau fai angahala kia Sihova.” Pea naʻe fakamaauʻi ʻe Samuela ʻae fānau ʻa ʻIsileli ʻi Misipa.
7Pea ʻi he fanongo ʻae kakai Filisitia kuo kātoa fakataha ʻae fānau ʻa ʻIsileli ki Misipa, naʻe ʻalu hake ʻae houʻeiki ʻoe kau Filisitia ke tauʻi ʻa ʻIsileli. Pea ʻi he fanongo ki ai ʻae fānau ʻa ʻIsileli, naʻa nau manavahē ki he kakai Filisitia.
8Pea naʻe pehē ʻe he fānau ʻa ʻIsileli kia Samuela, “ʻOua naʻa tuku hoʻo tangi kia Sihova ko hotau ʻOtua, koeʻuhi ke ne fakamoʻui ʻakimautolu mei he nima ʻoe kakai Filisitia.”

9Pea naʻe ʻave ʻe Samuela ʻae lami huhu ʻo ne ʻatu ia ko e feilaulau tutu kotoa kia Sihova: pea naʻe tangi ʻa Samuela kia Sihova koeʻuhi ko ʻIsileli; pea naʻe talia ia ʻe Sihova.
10Pea ʻi he kei ʻatu ʻe Samuela ʻae feilaulau tutu, naʻe ʻunuʻunu mai ʻae kakai Filisitia ke tauʻi ʻa ʻIsileli: ka naʻe mana ʻe Sihova ʻaki ʻae mana lahi ʻi he ʻaho ko ia ki he kakai Filisitia, pea naʻe veuveuki ʻakinautolu; pea naʻe teʻia ʻakinautolu ʻi he ʻao ʻo ʻIsileli.
11Pea naʻe ʻalu atu ʻae kau tangata ʻo ʻIsileli mei Misipa ʻo tuli ʻae kakai Filisitia, pea naʻe teʻia ʻakinautolu ʻo aʻu atu ki Pete-ka.
12Pea naʻe ʻomi ʻe Samuela ʻae maka, ke fokotuʻu ʻi he vahaʻa ʻo Misipa mo Seni, ʻo ne ui hono hingoa ko Epenisa, ʻo pehē, “Kuo tokoniʻi kitautolu ʻe Sihova ʻo aʻu ki he ʻaho ni.”

13Naʻe pehē ʻae fakavaivai ʻae kakai Filisitia, pea naʻe ʻikai tenau toe haʻu ki he ngaahi potu fonua ʻo ʻIsileli: pea naʻe hiki hake ʻae nima ʻo Sihova ki he kakai Filisitia ʻi he ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo Samuela.
14Pea ko e ngaahi kolo naʻe hamu ʻe he kau Filisitia mei ʻIsileli, naʻe toe tuku mai ki ʻIsileli mei Ekiloni ʻo aʻu atu ki Kati; pea ko hono ngaahi potu ʻo ia naʻe toe maʻu ʻe ʻIsileli mei he nima ʻoe kakai Filisitia. Pea naʻe nofo fakamelino ʻa ʻIsileli mo e kakai ʻAmoli.
15Pea naʻe fai ʻae fakamaau ʻe Samuela ki ʻIsileli ʻi he ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo ʻene moʻui.
16Pea naʻe ʻalu holo ia ʻi he taʻu kotoa pē ki Peteli, mo Kilikali, mo Misipa, ʻo ne fakamaauʻi ʻa ʻIsileli ʻi he ngaahi potu ko ia.
17Pea naʻa ne faʻa feʻaluʻaki ki Lama he naʻe tuʻu ʻi ai hono fale; pea naʻa ne fakamaau ʻe ia ʻi ai ʻa ʻIsileli; pea naʻe langa ʻe ia ʻi ai ʻae feilaulauʻanga kia Sihova.