Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Hou Olelesu

1 Hou Olelesu 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo gaguli asili, Da:ibidi ea hamoi Abula Diasu amo ganodini sali. Amalalu, ilia da gobele salasu amola Hahawane Gilisili Olofole Iasu Godema nodoma:ne hamoi.
2Da:ibidi da ilia iasu liligi huluane gobele sanawene, e da Hina Gode Ea Dioba:le, Gode da Isala:ili dunuma hahawane dogolegele ima:ne sia:ne gadoi.
3E da ilima ha:i manu sagoi. E da Isala:ili dunu amola uda afae afae ilima agi ga:gi afae, hu dadamoi afae amola hafogai waini fage sagoi.
4Da:ibidi da Lifai fi dunu mogili, Isala:ili fi ilia Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo midadi, Godema nodone sia:ne gadosu amola gesami hea:su amo ouligima:ne, ilegei.
5E da A:isa:fe ouligisudafa ilegei (A:isa:fe da giga:mesa duma:ne ilegei). Ea fidisu dunu da Segalaia. Eno ouligisu dunu da, Yiaiele, Similamode, Yihaiele, Ma:didaia, Ilaia:be, Bina:ia, Oubede Idome amola Yiaiele. Amo dunu da sani baidama duma:ne ilegei.
6Da:ibidi da gobele salasu dunu aduna amo Bina:ia amola Yaha:isiele, eso huluane Gode Ea Gousa:su Sema Gagili midadi dalabede fulaboma:ne ilegei.
7Amo esoga, Da:ibidi da degabo agoane, A:isa:fe amola Lifai fi dunu eno, amo Godema nodone gesami hea:ma:ne ilegei.
8Hina Godema nodone sia:ma! Ea gasa bagade hou olelema! Fifi asi gala huluane ilima Ea hamobe olelema!
9Hina Godema nodone gesami hea:le ima! Amola liligi noga:idafa Ea hamoi amo adodoma.
10Nini da Ea fi dunuba:le, Ema nodoma. Amola dunu huluane Ema fa:no bobogebe da nodone sia:ma:ma.
11Hina Gode Ea fidima:ne masa, amola Ema mae yolele nodonanoma.
12Dilia da Gode Ea hawa: hamosu dunu A:ibalaha:me amola Ya:igobe, Hi ilegele lai, egaga fifi mana. Dilia da Gode Ea musa: degabo hame ba:su hou hamoi amo dawa:ma, amola se imunusa: fofada:su Ea hamoi, amo bu dawa:ma.
14Hina Gode da ninia Gode. Ea hamoma:ne sia:i, E da osobo bagade fifi asi huluane ilima sia:i.
15E da Ea Gousa:su Sema hamoi amo eso huluane mae fisili ouligilalumu. E hamomusa: ilegei da fifi manebe 1,000 agoane bobaligila misunu, ilima dialumu.
16E da A:ibalahame amola Aisage elama hamomusa: ilegele sia:i, amo E da gagui dialumu.
17Hina Gode da Ya:igobema eso huluane dialoma:ne gousa:su hamoi.
18E amane ilegele sia:i, “Na da Ga:ina:ne soge dima imunu. Amo soge da di fawane gaguli dialumu.”
19Gode Ea fi dunu da bagahame galu. Ilia da Ga:ina:ne soge ganodini ga fi dunu agoane ba:i.

20Ilia da soge enoga enogaia udigili lafiadalu.
21Be Gode da ili gaga:iba:le, eno fi da ili hame banenesi. Ili gaga:ma:ne, Gode da eno hina bagade dunu ilima amane sia:i,
22“Na ilegei hawa: hamosu dunu, ilima mae se nabasima. Na balofede dunuma, mae digili ba:ma!”
23Hina Godema gesami hea:le hahawane nodone sia:ma! Osobo bagade fifi asi gala huluanema gesami hea:ma. Eso huluane Ea nini gaga:i sia: noga:idafa amo sia:nanoma.
24Fifi asi galama Ea hadigi amodili ima. E da fifi asi gala huluanema Ea gasa bagade hou amo hamonanebeba:le, ilima sisia:ma.
25Hina Gode da bagadedafaba:le, Ema baligili nodomu da defea. Eno ‘gode’ da gudulisili, Ema fawane da baligili nodone dawa:mu da defea.
26Eno ‘gode’ fifi asi gala amoga galebe da ogogole ‘gode’ fawane, be Hina Gode da mu huluane hahamoi.
27Hadigi amola baligili gasa bagade da E sisiga:sa, gasa bagade amola noga:idafa ba:su da Ea Debolo Diasu amo nabale galei.
28Osobo bagade dunu huluane! Hina Godema nodone sia:ma! Ea gasa bagade hou amola Ea hadigidafa amoma nodone sia:ma!
29Hina Gode Ea hadigi Dio amoma nodone sia:ma. Ea Debolo Diasu ganodini Ema iasu gaguli misa. Hadigidafa Gode da amogawi doaga:sea, Ea midadi beguduma!
30Fifi asi gala huluane! Ema beda:iba:le, uguguma! Osobo bagade da noga:le ligisiba:le, fogomu gogolei.
31Osobo bagade amola mu, ali nodoma! Fifi asi gala huluanema amane olelema, “Hina Gode da Hina Bagadedafa!”
32Hano wayabo bagade amola amo ganodini esalebe liligi huluane! Huma! Amola soge, di ganodini liligi dialebe huluane nodone sia:ma!
33Hina Gode da osobo bagade ouligimusa: masea, ifalabo aligi da nodone sia:mu. E da defeledafa Ea moloidafa fofada:su amoga fifi asi huluane ouligimu.
34Hina Godema nodoma! Hina Godema nodone sia:ma! Bai E da noga:idafa, amola Ea asigi hou da mae fisili dialumu.
35Hina Godema amane sia:ma, “Hina Gode! Ninia Gode! Nini gaga:ma! Ninia da fifi asi gala amo ganodini esala, amoga nini Isala:ili sogega buhagimusa: oule misa. Amasea, ninia da Dia hadigi Dio amoma nodone sia:mu.”
36Hina Godema nodoma! Isala:ili ilia Godema nodoma Wali amola eso huluane mae fisili, Ema nodone sia:nanoma! Amalalu, dunu huluane da “Ama” sia:ne, Hina Godema nodone sia:ne gadoi.
37Da:ibidi da A:isa:fe amola Lifai fi dunu, amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili midadi, eso huluane hamobe nodone sia:ne gadosu hou, amo ouligima:ne, ilegei.

38Da:ibidi da Oubede Idome (Yediudane egefe) amola ea fi dunu eno68agoane, amo dunu fidima:ne ilegei. Logo ga:su ouligisu dunu da Housa amola Oubede Idome.
39Be gobele salasu dunu Sa:idoge amola ea gobele salasu fi dunu, ilia da Gibione moilai bai bagadega (nodone sia:ne gadosu sogebi eno) Hina Godema nodone sia:ne gadosu hou ouligisu.
40Ilia da amo dunu hahabe amola daeya, sema amo da Hina Gode da Isala:ili dunuma i, amo defele, ohe gogo gobele salimusa: ilegei.
41Ilia da amo dunu fidima:ne, amola Hina Gode Ea mae fisili asigidafa hou dawa:ma:ne, Ema nodone gesami hea:ma:ne, Hima:ne, Yediudane amola eno dunu, ilegei.
42Hima:ne amola Yediudane amolawane da dalabede amola giga:mesa amola dusu liligi eno amoga ilia da nodone gesami hea:su fidisu, amo ouligi. Yediudane ea fi dunu da logo ga:su sosodo aligisu hou amo ouligi.
43Amalalu, dunu huluane da ilia diasua buhagi. Amola Da:ibidi da ea diasu, ea sosogo gilisili esalumusa: buhagi.