Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - 1 Letopisu

1 Letopisu 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A když přinesli truhlu Boží a postavili ji u prostřed stánku, kterýž jí byl rozbil David, tedy obětovali oběti zápalné a oběti pokojné před Bohem.
2Zatím dokonav David obětování obětí zápalných a pokojných, dal požehnání lidu ve jménu Hospodinovu.
3Rozdělil také všechněm mužům Izraelským, od muže až do ženy, jednomu každému po pecnu chleba a kusu masa, a í láhvici.
4Potom postavil před truhlou Hospodinovou služebníky z Levítů k připomínání, k vyznávání a k chválení Hospodina Boha Izraelského.
5Azaf byl přední, a druhý po něm Zachariáš, Jehiel, Semiramot, Jechiel, Mattitiáš, Eliab, Benaiáš, Obededom a Jehiel. Ti na nástrojích, na loutnách a harfách, ale Azaf na cymbálích hral.
6Benaiáš pak a Jachaziel kněží s trubami byli ustavičně před truhlou smlouvy Boží.
7Teprv toho dne ponejprvé nařídil David, aby slaven byl Hospodin zpěvem tímto od Azafa a bratří jeho:
8Slavte Hospodina, zvěstujte jméno jeho, a oznamujte mezi národy skutky jeho.
9Zpívejte a žalmy prozpěvujte jemu, rozmlouvejte o všech divných skutcích jeho.
10Chlubte se v svatém jménu jeho, vesel se srdce těch, jenž hledají Hospodina.
11Hledejte Hospodina i síly jeho, hledejte tváři jeho ustavičně.
12Rozpomínejte se na divné skutky jeho, kteréž činil, na zázraky jeho, i na soudy úst jeho.
13Ó símě Izraele, služebníka jeho, ó synové Jákobovi, vyvolení jeho,
14Onť jest Hospodin Bůh náš, na vší zemi soudové jeho.
15Rozpomínejte se ustavičně na smlouvu jeho, na slovo, kteréž přikázal až do tisíce pokolení,
16Kterouž učinil s Abrahamem, a na přísahu jeho Izákovi.
17A vystavil ji Jákobovi za ustanovení, Izraelovi za smlouvu věčnou,
18Pravě: Tobě dám zemi Kananejskou za provazec vládařství vašeho,

19Ačkoli vás byl malý počet, a maličko byli jste v ní pohostinu.
20A přecházeli od národu do národu, a z království k jinému lidu.
21Nedopustil žádnému ublížiti jim, ano i krále pro ně trestal, řka:
22Nedotýkejte se pomazaných mých, a prorokům mým nečiňte nic zlého.
23Zpívejte Hospodinu všecka země, zvěstujte den po dni spasení jeho.
24Vypravujte mezi pohany slávu jeho, a mezi všemi národy divy jeho.
25Nebo veliký jest Hospodin, a chvalitebný náramně, hroznější nade všecky bohy.
26Všickni zajisté bohové národů jsou modly, Hospodin pak nebesa učinil.
27Sláva a jasnost před ním, síla a veselé na místě jeho.
28Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu slávu i moc.
29Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary a přiďte před oblíčej jeho, a sklánějte se před Hospodinem v okrase svatosti.
30Bojte se oblíčeje jeho všickni obyvatelé země, a budeť upevněn okršlek země, aby se nepohnul.
31Veseliti se budou nebesa, a plésati bude země, a řeknou mezi pohany: Hospodin kraluje.
32Zvuk vydá moře, i což v něm jest, veseliti se bude pole i vše, což jest na něm.
33Tedy prozpěvovati bude dříví lesní před Hospodinem, neboť se béře, aby soudil zemi.
34Oslavujte Hospodina, neb dobrý jest, nebo na věky milosrdenství jeho.
35A rcete: Zachovej nás, Bože spasení našeho, a shromažď nás, a vytrhni nás z pohanů, abychom slavili svaté jméno tvé, a chlubili se v chvále tvé.
36Požehnaný Hospodin Bůh Izraelský od věků a až na věky. I řekl všecken lid: Amen, i Halelujah.

37I nechal tu David před truhlou smlouvy Hospodinovy Azafa a bratří jeho, aby přisluhovali před truhlou ustavičně podlé povinnosti dne každého.
38Též i Obededoma s bratřími jejich, osob šedesáte osm, Obededoma, pravím, syna Jedutunova, a Chosi, aby vrátní byli.
39Sádocha také kněze a bratří jeho za kněží nechal před příbytkem Hospodinovým na výsosti, kteráž byla v Gabaon,
40Aby obětovali zápaly Hospodinu na oltáři zápalu ustavičně, ráno i večer, podlé všeho, což psáno jest v zákoně Hospodinově, jejž vydal Izraelovi.
41A s nimi nechal Hémana a Jedutuna a jiných vybraných, kteříž vyčteni byli zejména, aby vzdávali chválu Hospodinu, proto že na věky trvá milosrdenství jeho.
42Těm také, totiž Hémanovi a Jedutunovi, nechal trub a cymbálů, aby zvučeli, i jiných nástrojů muziky Boží, syny pak Jedutunovy postavil u vrat.
43A tak rozešel se všecken lid, jeden každý do domu svého; David též navrátil se, aby požehnání dal domu svému.