Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ इतिहास

१ इतिहास 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु मेकोपुकीमी परमप्रभु आ कबल पशो सन्‍दोस चाक्‍शा, दाऊदमी कीशो ताम्‍बु आगाम वोदमे बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीमी परमप्रभु आ ङोंइती चोशा चढ़ेतीक नु दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेतीक चढ़ेमे बाक्‍त।
2मिनु दाऊदमी मेको चोशा चढ़ेतीके नु दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेतीके चढ़ेने थुम्‍शा, मुर आन कली परमप्रभु यावे आ नेंमी आसीक गेवा बाक्‍त।
3मिनु मेकोमी इस्राएली नेल्‍ल आन कली, मीश मुर नु वोंइश मुर आन कली शोब्‍ले का का, श्‍ये नु अङगुर शोब्‍ले का का जचा ब्‍वचा गेमी बाक्‍त।
4मिनु दाऊदमी परमप्रभु यावे आ सन्‍दोस आ ङोंइती गेय पचा, दे लेवी आन कली योव़शा वोइक्‍मी बाक्‍त। मेकोपुकीमी परमप्रभु कली पुंइतीक लोव़ “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” दे नु परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभु कली ठेयब सेल्‍चा माल्‍बाक्‍मा बाक्‍त।
5मेको आन ठेयब मुर आसाफ बाक्‍माक्‍त। मेको आ नोले ङा जकरिया, यिएल, शेमीरामोथ, येहीएल, मत्तीथ्‍याह, एलीआब, बेनायाह, ओबेद-एदोम नु यिएल ठेयब नु आइक्‍च तार पाइश्‍शो ताप्‍तीके नु सितार ताप्‍ब बाक्‍मा बाक्‍त। आसाफ बुप्‍केल ताप्‍ब बाक्‍माक्‍त।
6मिनु चढ़ेब बेनायाह नु याहासीएलमी नाक्‍त किंत किंत परमप्रभु आ कबल पशो सन्‍दोस आ ङोंइती तुराही तप्‍चा माल्‍बाक्‍सा बाक्‍त।
7मेको नाक्‍ती दाऊदमी नेल्‍ल क्‍येङा ङोंइती आसाफ नु आ खिं खिं ङा मुर आन कली परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍तीक कुम्‍सो पपाइक्‍मी बाक्‍त।
8“परमप्रभु यावे, गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी, आ नें थिशा मेको कली पुंनीन। मेको आ पशो जात जात ङा मुर आन कली तुइक्‍पतीन।
9मेको कली कुम्‍सो पने। मेको कली ठेयब सेल्‍तीक कुम्‍सो पने। मुर आन कली मेको आ छक लाक्‍चा ङा गेय नेल्‍ल आन पर्बम लोव़ पने।
10मेको आ ठेयब नें आ पर्बम ग्‍येरसीन। परमप्रभु यावे कली माल्‍बपुकीमी ग्‍येरसीन।
11परमप्रभु यावे नु मेको आ सक्ति मालीन। मेको नु बाक्‍चा कली माल्‍ना माल्‍न बाक्‍कीन।
12मेको आ रिम्‍शो गेय मप्रेंदीन। आ पशो छक लाक्‍चा ङा गेय नु आ निसाफ पतीके मप्रेंदीन।
13आ गेय पाइब इस्राएल आ चच युइ, याकूब आ आल, आ योव़शोपुकी परमप्रभु आ पशो गेय मप्रेंदीन।
14मेको परमप्रभु यावे, इं परमप्रभु बाक्‍ब। मेकोमी रागी नेल्‍ल आन कली निसाफ पाइब।
15आ पशो कबल गेना हना यो मप्रेंदीन। मेको कबल हजार हजार पाला ङा मुर आन कली पशो बाक्‍त।
16मेकोमी अब्राहाम नु कबल पशो बाक्‍त। मेकोमी इसहाक नु कसम जशा, थोक्‍शो लोव़ पशो बाक्‍त।
17मेको कबल याकूब कली फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शा गेशो बाक्‍त। इस्राएल कली गेना हना यो लीब कबल पशो बाक्‍त।
18मेको कबल मार बाक्‍त देंशा हना ‘गो इ कली कनान रागी गेनन। इ रागी नु इ थेरशो रू बाक्‍ब’ दे मेको कबल बाक्‍त।

19मेकोपुकी शुश मुर मबाक्‍तीके, मान मताइब नु अर्को रागी ङा मुर बाक्‍शा,
20रागी रागी ङा मुर आन दातेम हिरशा, राज्‍य का रे अर्को जात ङा मुर सम्‍म हिरना हिरन गाक्‍बाक्‍तेक्‍म।
21परमप्रभु यावेमी सुइमी मेको आन कली दिप्‍चा मगेमी। मेको आन पर्बम पिप आन कली यो हुइश्‍शा उत्‍पत्ती १२:१७; उत्‍पत्ती २०:३,७; उत्‍पत्ती २६:९
22‘आं तेल लुक्‍शो आन कली मथिने। आं नोले दुम्‍ब लोव़ पाइब आन कली श्‍येत मगेने’ देंशो बाक्‍त।
23रागी ङा मुर नेल्‍लेमी परमप्रभु यावे कली कुम्‍सो पने। नाक्‍त किंत किंत आ श्‍येत रे प्रोंइशो आ पर्बम लोव़ पने।
24रागी रागी ङा मुर आन दातेमी मेको आ सक्ति आ पर्बम लोव़ पने। जात जात ङा मुर आन दातेमी मेको आ पशो छक लाक्‍चा ङा गेय आ पर्बम लोव़ पने।
25मारदे हना परमप्रभु यावे ठेयब बाक्‍ब। ठेयब मान पाइक्‍चा पुंइसीब बाक्‍ब। देवी देवता नेल्‍ल आन क्‍येङा मान पाइक्‍चा पुंइसीब बाक्‍ब।
26मारदे हना जात जात ङा मुर आन देवी देवता नेल्‍ल मूर्ति बाक्‍नीम। तन्‍न परमप्रभु यावेमी सरीङ सेल्‍शो बाक्‍ब।
27ठेयब दुम्‍तीक नु मान ततीक मेको नु बाक्‍नीस। सक्ति नु ग्‍येरतीक मेको आ बाक्‍तीकेम बाक्‍नीस।
28जात जात ङा खिं खिं ङा मुरपुकीमी परमप्रभु यावे कली ‘छेङछेङ नु सक्ति इन के बाक्‍ब’ दे ठेयब सेलीन। भजन संग्रह २९:१२
29परमप्रभु यावे कली आ नें शिरचा ङा पा मान पने। चढ़ेतीक चाक्‍शा, आ ङोंइती जाक्‍कीन। आंम आन कली परमप्रभु यावे आ ङोंइती ठीक सेल्‍शा मेको कली ठेयब सेलीन।
30रागी नेल्‍ल मेको आ ङोंइती थिर थिर पा ख्रिंख्रि पने। रागी नेल्‍ल कली गेना हना यो मदुक्‍चा ङा पा वोइश्‍शो बाक्‍ब।
31सरीङ ग्येरसेक्‍ल। रागी थाम्‍पा ग्‍येरसेक्‍ल। मिनु रागी रागी ङा मुर आन दातेमी ‘परमप्रभु यावे पिप बाक्‍ब’ देंमल।
32समुन्‍द्र नु मेकेर बाक्‍ब मारेइ मारेइ नेल्‍ल ग्‍येरशा रेयके पामेक्‍ल। रू नु मेकेर बाक्‍ब मारेइ मारेइ ग्‍येरसीमल।
33मेना ब्‍वाकी ङा रवा परमप्रभु यावे आ ङोंइती ग्‍येरशा कुम्‍सो पाइनीम। मारदे हना मेको रागी कली निसाफ पथ जाक्‍ब।
34परमप्रभु यावे कली ‘गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी’ देंनीन। मारदे हना आ दाक्‍तीक गेना हना यो लीब। २इतिहास २०:२१
35मिनु गेपुकीम ‘आंइ कली श्‍येत रे प्रोनीन। गे आंइ कली प्रोंइब परमप्रभु बाक्‍नीनी। आंइ कली रागी रागी रे खुप्‍शा, प्रोंइकी’ दे यो देनीनी। गोपुकीमी इन कली ‘गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी’ देंशा इन नें ठेयब सेल्‍शा, ग्‍येरशा बाक्‍नीकी।
36परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभु गेना हना यो ठेयब बाक्‍ब। गेना हना यो मोदेंशो बाक्‍ब” दे कुम्‍सो पवा बाक्‍त। मिनु नोले मुर नेल्‍लेमी “आमेन” देंशा, परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍मे बाक्‍त। भजन संग्रह ४१:१४

37मिनु दाऊदम आसाफ नु आ खिं खिं ङा मुर आन कली परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस आ ङोंइती नाक्‍त किंत किंत पचा माल्‍शो गेय पचा, दे वोदा बाक्‍त।
38ओबेद-एदोम नु आ खिं ङा मुर मेको आन कली वारच पाइब बाक्‍मा बाक्‍त। येदुथून आ तौ ओबेद-एदोम नु होसाह लाप्‍चो कोव़ब आन ठेयब मुर बाक्‍सा बाक्‍त।
39दाऊदम चढ़ेब सादोक नु मेको आ खिं खिं ङा चढ़ेब आन कली गिबोनम बाक्‍शो डांडा ङा परमप्रभु यावे आ बाक्‍तीकेम वोइश्‍शो बाक्‍माक्‍त। १इतिहास २१:२९
40मेकोपुकीमी नाक्‍त किंत किंत नाक्‍दो नु सुनी चढ़ेतीकेमी चोशा चढ़ेतीक चढ़ेचा माल्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त। परमप्रभु यावेमी इस्राएली आन कली ब्रेक्‍शा आ अरेशो लोव़म खोदेंशो पा नेल्‍ल पचा माल्‍मे बाक्‍त। २प्रस्‍थान २९:३८-३९
41हेमान, येदुथून नु आन नें ब्रेक्‍शो योव़शो मुर मेको नु बाक्‍मा बाक्‍त। मेको परमप्रभु कली “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी। मारदे हना इन दाक्‍तीक गेना यो लीब” देंचा कली वोइश्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त।
42हेमान नु येदुथून आस ताप्‍तीक तुराही नु बुप्‍‍केल यो बाक्‍मा बाक्‍त। परमप्रभु कली कुम्‍सो पचा कली अरु ताप्‍तीके यो बाक्‍मा बाक्‍त। येदुथून आ तौपुकी लाप्‍चो खाल पाइब बाक्‍मा बाक्‍त।
43मिनु नोले मुर नेल्‍ल आन खिं खिं लेम्‍मा बाक्‍त। मिनु दाऊद आ खिं ङा मुर आन कली आसीक गेथ लमाक्‍त।