Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - 1 Kronikel

1 Kronikel 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Re ahpw ketikilahng Kohpahn Inowo nan impwal me Depit kaunopadahro oh kihdiong loale. Irail eri wiahda meirong kei, iei meirong en kaminimin ong Koht.
2Mwurin Depit eh kaimwisakala wiepen meirong ko, e ahpw ketin kupwuramwahwihala aramas ako ni mwaren KAUN-O
3oh nehkohng irail koaros kisin mwenge. E ketikihong emenemen ohl oh lih nan Israel ehu lopwon en pilawa, ekis uduk, oh ekei wahn wain madekeng.
4Depit eri ketin idihada ekei mehn Lipai pwe re en kaunda kaudok ong KAUN-O, Koht en Israel, mwohn Kohpwahn Inowo, ni ar pahn kin kokouliong oh kapikapinga.
5Asap eri pilipilda pwe en kaun, oh Sekaraia me wia sawasepe. Seiel, Semiramod, Sehiel, Mattidaia, Eliap, Penaia, Oped Edom, oh Seiel me pahn kesengki arp kan. Asap pahn kin kesengki simpal ko,
6oh samworo riemen, Penaia oh Sahasiel, me pahn kin peuk sowi ahnsou koaros mwohn Kohpwahn Inowo.
7Ih met tepin ahnsou me Depit ketikihong Asap oh ienge mehn Lipai ko pwukoahn koulkihong KAUN-O koulen kaping kan.
8Kumwail patohwan kapingkalahngan ong KAUN-O, kumwail kalohkiseli sapwellime roson lapalap, oh kehsehki wehi kan wiepen nin lime kan.
9Kumwail koul kapikapinga KAUN-O; kumwail lohkiseli soahng kapwuriamwei koaros me e ketin wiadahr.
10Kumwail nsenamwahuki eh ketin sapwellimanikin kitail; koaruhsie me kin kaudokiong en perenda!
11Kumwail patohdo rapahki sawasapamwail rehn KAUN-O, oh kaudokiong ahnsou koaros.
12Kumwail kadaudok en Seikop, sapwellimen KAUN-O ladu, kadaudok en Israel kan, me Koht ketin pilada, kumwail tamanda manaman kapwuriamwei kan me Koht ketin wiahda oh kopwung kan me e ketin wiadahr.
14Iei ih, KAUN-O, me atail Koht; sapwellime mahsen kan pahn kowohng sampah koaros.
15Kumwail dehr manokehla sapwellimen Koht inou, me e ketin wiahda pwehn poatopoat kohkohlahte,
16inou me e ketin wiahiong Eipraam, inou me e ketin wiahiong Aisek.
17KAUN-O ketin wiahda inou ehu ong Seikop, inou me pahn poatopoat kohkohlahte.
18E ketin mahsanih, “I pahn kihong kumwail wehin Kenan.” “Kumwail pahn sapwenikihla.”
19Sapwellimen Koht aramas akan me malaulau, mehn keiru kei nan wehin Kenan.

20Re sansaruaruseli sang nan ehu sahpw kolahng nan ehu sahpw, sang ehu wehi kolahng ehu.
21Ahpw Koht sohte ketin mweidohng emen en kalokeirail; pwehn doareirailla, e ketin mahsanihong nanmwarki kan:
22“Kumwail dehpa kauwehla nei ladu pilipil kan; kaleke kumwail wiahiong me suwed nei soukohp kan.”
23Kumwail, tohn sampah pokon, kumwail kouliong KAUN-O! Kumwail lohkiseli rongamwahu en sapwellime komour rahn koaros.
24Kumwail kalohki duwen sapwellime lingan ong tohn wehi kan, oh wiepen nin lime manaman akan en kalohkohng aramas koaros.
25KAUN-O me lapalap oh konehng ale kaping lapalahpie; kitail uhdahn pahn wauneki laudsang koht teikan koaros.
26Koht en wehi teikan koaros, iei irail me dikedik en eni, a KAUN-O, iei ih me ketin kapikada nanleng kan.
27Lingan oh roson kin kapilpene; manaman oh peren kin kadirehla Tehnpese.
28Tohn sampah koaros, kumwail kapinga KAUN-O; kumwail kapinga sapwellime lingan oh manaman.
29Kumwail kapinga lingan en mwaren KAUN-O; kumwail patohwando amwail meirong oh patohlong nan Tehnpese. Kumwail poaridi mwohn Me Sarawio, ni eh pahn ketido;
30tohn sampah koaros en rerrer mwohn silangi! Sampah kin tengediong nan dewe, oh sohte kak mwekid.
31Sampah oh lahng, kumwail en perenda! Kumwail lohkiong wehi koaros me KAUN-O iei nanmwarki.
32Madau kan, oh audepahr koaros, kumwail ngiringirisek; sahpw koaros, oh pil audepahr kan, kumwail en perenda!
33Tuhke kan en nansapw pil pahn ngisingiski ar peren ni ahnsou me KAUN-O pahn ketidohn kaunda sampah.
34Kumwail patohwan kapingkalahngan ong KAUN-O, pwehki ih me kupwur mwahu; sapwellime limpoak me poatopoat.
35Kumwail patohwanohng, “Maing Koht, at sounkomour, komw ketin kapitkitala; komw ketkinkitpene; kapitasang kiht wehi kan, pwe se en kapingkalahngan ong komwi oh kapikapinga mwaromwi me sarawi.”
36Kapinga KAUN-O, Koht en Israel! Kumwail kapinga met oh pil kohkohlahte! Aramas koaros ahpw patohwan, “Amen,” oh kapikapinga KAUN-O.
37Nanmwarki Depit eri ketikihong Asap oh ienge mehn Lipai ko pwe re en apwahpwalih kaudok me kin wiawi wasa me Kohpwahn Inowo mihmi ie kohkohlahte. Re pahn kin wia arail pwukoa wasao rahn koaros.

38Oped Edom nein Sedudun iangahki ohl wenehk welimen sang nan eh peneinei pil iang sewese irail. Osa oh Oped Edom me apwalih silepen ewen kehl kan.
39Samworo Sadok oh ienge samworo kan me kin apwalih wiepen kaudok ong KAUN-O nan wasahn kaudok nan Kipeon.
40Nimenseng oh nin soutik koaros re pahn kin wiahda meirong isihs pwonte pohn pei sarawio nin duwen me ntingdier nan Kosonned me KAUN-O ketikihong mehn Israel.
41Me iang irail iei Eman oh Sedudun iangahki irail kan me pilipildahr pwe re en kin wia koulen kaping ong KAUN-O pwehki sapwellime limpoak poatopoat.
42Eman oh Sedudun pil pwukoahki epwelpen sowi kan oh simpal kan oh soangen keseng teikan me re kin kesengki ni ahnsoun koulen kaping kan kin wiawi. Kisehn peneineien Sedudun me kin apwalih silepe kan en ewen kehlo.
43Aramas koaros ahpw pwuralahng ni imwarail kan, oh Depit pil sapahllahng ni tehnpese pwehn tuhwong eh peneinei.