Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gidala nila sa sulod ang sudlanan sa kasabotan sa Dios ug gibutang taliwala sa tolda nga giandam ni David alang niini. Unya naghalad sila ug mga halad sinunog ug halad sa pakigdait sa atubangan sa Dios.
2Sa dihang nahuman ni David ang paghalad ug mga halad sinunog ug halad sa pakigdait, gipanalanginan niya ang katawhan sa ngalan ni Yahweh.
3Giapod-apod niya ang usa kabuok nga tinapay ngadto sa matag Israelita, sa mga kalalakin-an ug mga kababayen-an, usa ka bahin sa karne, ug usa ka torta nga may mga pasas.
4Nagpili si David ug pipila ka mga Levita aron moalagad atubangan sa sudlanan sa kasabotan ni Yahweh, ug aron pagsaulog, ug pagpasalamat ug pagsimba diha kang Yahweh, ang Dios sa Israel.
5Kini nga mga Levita mao sila si Asaf ang nangulo, ug ikaduha sila Zacarias, si Jeil, si Shemiramot, si Jehiel, si Matitia, si Eliab, si Benaya, si Obed Edom, ug si Jeil. Mao kini sila ang nagpatugtog sa mga lira ug uban sa mga harpa. Ang nagpatingog ug kusog sa mga piyangpiyang mao si Asaf.
6Ang nagpatingog sa mga budyong kada adlaw diha sa atubangan sa sudlanan sa kasabotan sa Dios mao sila Benaya ug si Jahaziel nga mga pari.
7Unya nianang adlawa unang gipili ni David si Asaf ug ang iyang mga kaigsoonan aron moawit sa awit sa pagpasalamat ngadto kang Yahweh.
8Pasalamati si Yahweh, sangpit sa iyang ngalan; ipasundayag ang iyang mga binuhatan sa tibuok kanasoran.
9Awiti siya, pag-awit ug mga pagdayeg ngadto kaniya; imantala ang tanan niyang kahibulongang mga buhat.
10Ipasigarbo ang iyang balaang ngalan; magmaya ang kasingkasing niadtong nangita kang Yahweh.
11Pangitaa si Yahweh ug ang iyang kusog; pangitaa kanunay ang iyang presensya.
12Hinumdomi ang kahibulongang mga butang nga iyang nahimo, ang iyang mga milagro ug ang mga mando nga gikan sa iyang baba,
13kamong mga kaliwat sa Israel nga iyang sulugoon, kamong katawhan ni Jacob, nga iyang mga pinili.
14Siya si Yahweh, nga atong Dios. Ang iyang mga mando anaa sa tibuok kalibotan.
15Tipigi sa imong hunahuna ang iyang kasabotan hangtod sa kahangtoran, ang pulong nga iyang gisugo alang sa liboan ka mga kaliwatan.
16Gihinumdoman niya ang kasabotan nga iyang gihimo tali kang Abraham, ug ang iyang saad ngadto kang Isaac.
17Mao kini ang iyang gipamatuod kang Jacob isip usa ka kasabotan, ug ngadto sa Israel isip usa ka walay kataposan nga kasabotan.
18Miingon siya, “Ihatag ko diha kanimo ang yuta sa Canaan isip imong bahin sa imong panulundon.”

19Gisulti ko kini sa dihang diyutay pa lamang kamo, diyutay lamang kaayo, ug mga langyaw lamang niining yutaa.
20Miadto sila sa matag nasod, gikan sa usa ka gingharian paingon ngadto sa uban.
21Wala niya tugoti ang si bisan kinsa nga modaogdaog kanila; gisilotan niya ang mga hari alang sa ilang mga kaayohan.
22Ug miingon siya, “Ayaw hilabti ang akong mga gipangdihogan, ug ayaw usab dagmali ang akong mga propeta.”
23Awiti si Yahweh, tibuok kalibotan; imantala ang iyang kaluwasan matag adlaw.
24Ipahayag ang iyang himaya sa tibuok kanasoran, ang iyang kahibulongang mga buhat sa tibuok kanasoran.
25Tungod kay bantogan si Yahweh ug angayan nga dayegon ug angayan nga kahadlokan labaw sa ubang mga dios.
26Kay ang tanang mga dios sa kanasoran mga diosdios, apan si Yahweh nga nagbuhat sa kalangitan.
27Anaa sa iyang presensya ang katahom ug kahalangdon. Ang kusog ug kalipay anaa sa iyang dapit.
28Dayega si Yahweh, kamong mga banay sa katawhan, dayega ang himaya ug kusog ni Yahweh;
29Dayega ang himaya ni Yahweh tungod sa iyang ngalan. Pagdala ug halad ug duol diha kaniya. Pagyukbo diha kang Yahweh tungod sa iyang pagkabalaan.
30Kahadloki siya, tibuok kalibotan. Natukod usab ang kalibotan; ug dili gayod kini matay-og.
31Pagmaya kalangitan, ug pagmalipayon kalibotan; pasultia sila sa tibuok kanasoran nga, “Maghari si Yahweh.”
32Modahunog ang kadagatan, ug malukop kini sa mga singgit uban sa kalipay. Magsadya ang kaumahan, ug ang tanan nga anaa niini.
33Unya mosinggit sa kalipay ang mga kahoy didto sa kalasangan sa atubangan ni Yahweh, tungod kay moabot siya aron paghukom sa kalibotan.
34Pasalamati si Yahweh, tungod kay maayo siya, kay ang iyang matinud-anong kasabotan molungtad hangtod sa kahangtoran.
35Unya pag-ingon, “Luwasa kami, Dios sa among kaluwasan. Tigoma ug luwasa kami gikan sa ubang kanasoran, aron magahatag kami ug pagpasalamat diha sa imong balaang ngalan ug himaya sa imong mga pagdayeg.”
36Pagadayegon si Yahweh, ang Dios sa Israel, hangtod sa walay kataposan. Moingon ang tanang katawhan, “Amen” ug pagadayegon si Yahweh.

37Busa gibiyaan ni David si Asaf ug ang iyang mga igsoon didto atubangan sa sudalanan sa kasabotan ni Yahweh, aron padayon nga mag- alagad sa maong sudalanan sa kasabotan, ingon nga matag adlaw nga buluhaton.
38Lakip si Obed Edom uban ang iyang 68 ka mga kaliwat. Ang mga magbalantay sa ganghaan mao sila Obed Edom ang anak nga lalaki ni Jedutun ug si Hosa.
39Ang moalagad sa tabernakulo ni Yahweh sa hataas nga dapit sa Gibeon mao sila si Zadok ug ang iyang kaubanang mga pari.
40Maghalad sila ug mga halad sinunog ngadto kang Yahweh sa halaran alang sa mga halad sinunog matag buntag ug matag gabii, sumala sa tanang nahisulat sa balaod ni Yahweh, nga iyang gihatag isip usa ka sugo ngadto sa Israel.
41Uban usab kanila mao si Heman ug si Jedutun, lakip ang nahibilin nga gipili pinaagi sa ilang ngalan, aron magpasalamat kang Yahweh, tungod sa iyang matinud-anong kasabotan nga molungtad hangtod sa kahangtoran.
42Sila Heman ug si Jedutun ang gitahasan nga magpatugtog sa mga budyong, sa mga piyangpiyang, ug sa laing mga tulonggon alang sa balaang musika. Ang nagbantay sa ganghaan mao ang mga anak nga lalaki ni Jedutun.
43Ug unya mipauli ang katawhan sa ilang mga panimalay, ug mipauli usab si David aron panalanginan ang iyang kaugalingong panimalay.