Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe I

Yudaya Mangɛe I 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1E to so Darisalamu, e naxa Ala xa saatɛ kankira dɔxɔ hɔrɔmɔlingira kui, Dawuda naxan yailanxi a lude ra. E naxa sɛrɛxɛ gan daaxi nun xanunteya sɛrɛxɛ ba.
2Dawuda to gɛ na sɛrɛxɛe bade, a naxa duba Isirayila ɲama bɛ Alatala xili ra.
3Na xanbi a naxa taami, sube, nun donse ɲɔxunmɛ so Isirayilakae birin yi ra.
4A Lewika naxee sugandi dubafe ra ɲama bɛ, e Isirayila Marigi Alatala matɔxɔ, e a tantu a xa saatɛ kankira ya ra. Nee xilie nan ya:
5Asafi, naxan findi e xunyi ra, Sakari, naxan na na xanbi ra, Yeyiyeli, Semiramoti, Yɛxiyɛli, Matitiya, Eliyabi, Bɛnaya, Obedo Edon, nun Yeyiyeli. Kɔrae nu na e yi ra, maxasee nu na Asafi yi ra.
6Sɛrɛxɛdubɛ Bɛnaya nun Yaxasiyeli nu sarae fema Ala xa saatɛ kankira ya ra.
7Na lɔxɔɛ Dawuda naxa yi bɛɛti so Asafi nun a xa mixie yi ra alako e xa Alatala tantu.
8Wo Alatala matɔxɔ, wo a maxandi. Wo a masen sie bɛ a fe xungbe naxee rabaxi.
9Wo bɛɛti ba a bɛ, wo a tantu binyɛ kui. Wo wo maɲɔxun a xa fe fanyi birin ma.
10Wo a xili sɛniyɛnxi matɔxɔ. Wo tan naxee na Alatala fenfe, sɛɛwɛ xa lu wo bɔɲɛe kui.
11Wo xa bira Alatala nun a sɛnbɛ fɔxɔ ra. Wo wo ya rafindi a ma.
12Wo wo ratu a xa kaabanakoe ma, a xa fe fanyie ma a naxee rabaxi, a nun a xa marasi.
13Wo tan Isirayila bara findi a xa konyie ra. Yaxuba xa die, Alatala bara wo sugandi.
14Alatala nan na won Marigi Ala ra, A tan nan kiiti sama bɔxi birin ma.
15Wo wo ratu a xa saatɛ ma tɛmui birin, a xa wɔyɛnyi ma abadan.
16A na saatɛ naxan tongo Iburahima bɛ, a a kali Isiyaga bɛ.
17A na nan xirixi e nun Yaxuba tagi, a findi saatɛ ra Isirayila bɛ naxan mu kanama abadan.
18Na saatɛ nan ya: «N Kanaan bɔxi fima nɛ wo ma, a findi wo kɛ ra.»

19Wo mu nu gbo, xɔɲɛ nan nu wo ra na bɔxi kui.
20Wo to siga ɲamanɛ gbɛtɛe ma, wo naxa lu e xa mangɛya bun ma,
21Ala mu tin mixi yo xa wo ɲaxankata. A naxa mangɛe rakɔrɔsi wo xa fe ra,
22«Wo naxa wo bɛlɛxɛ din n ma mixi sugandixie ra, wo naxa n ma namiɲɔnmɛe tɔɔrɔ.»
23Duniɲa birin xa bɛɛti ba Alatala bɛ. Lɔxɔɛ birin wo xa a xa kisi xa fe masen.
24Wo xa a xa fe fanyie tagi raba si gbɛtɛe bɛ, wo xa a xa kaabanakoe masen duniɲa birin bɛ.
25Alatala sɛnbɛ gbo, a lanma won xa a matɔxɔ. A magaaxu alae birin bɛ.
26Wule nan na si gbɛtɛe xa alae ra, kɔnɔ Alatala nan koore daaxi.
27Nɔrɛ xungbe na a yi ra, sɛnbɛ nun sɛɛwɛ gbo a xɔnyi.
28Si birin, wo xa Alatala matɔxɔ, wo xa a sɛnbɛ kolon.
29Wo xa a xili matɔxɔ, wo xa sɛrɛxɛe ba a bɛ a xa hɔrɔmɔlingira kui, wo xa a batu sɛniyɛnyi kui.
30Adama birin xa sɛrɛn a ya ra. Ala mu tinma duniɲa xun xa rakana.
31Koore nun duniɲa xa sɛɛwa, birin xa a kolon Alatala nan mangɛ ra.
32Baa nun yɛxɛɛe xa Ala sɛnbɛ masen, bɔxi nun subee xa Ala xa fanyi masen.
33Wondi wuri xa Alatala xili masen, naxan fafe duniɲa makiitide.
34Wo xa Alatala tantu barima a fan, a xa xanunteya mu kanama abadan.
35Wo xa a masen Ala bɛ, «Ala, muxu rakisi, muxu ratanga si gbɛtɛe ma, alako muxu xa i xili matɔxɔ, na xa findi fe fanyi ra muxu bɛ.
36Tantui na Isirayila Marigi Alatala bɛ tɛmui birin.» Ɲama naxa a ratin, «Tantui na Alatala bɛ.»

37Dawuda naxa Asafi nun a xunyae yamari e xa mɛɛni Alatala xa saatɛ kankira ma tɛmui birin.
38A naxa Yedutun xa di Obedo Edon, nun Xosa, a nun a xa mixi tongo senni nun solomasaxan yamari e xa hɔrɔmɔlingira naadɛ kanta.
39Sɛrɛxɛdubɛ Sadɔki nun a xa mixie naxa lu Alatala xa hɔrɔmɔlingira naxan nu na Gabayon geya fari.
40A nu lan nɛ e xa sɛrɛxɛ gan daaxi ba gɛɛsɛgɛ nun nunmare tɛmui Alatala bɛ alɔ a sɛbɛxi Isirayilakae bɛ kitaabui kui ki naxɛ.
41Heman, Yedutun, nun boore naxee nu sugandixi fan nu na alako e xa Alatala tantu, barima a xa fonisireya mu ɲɔnma abadan.
42Heman nun Yedutun nu sarae fema, e nu maxasee raberema alako e xa bɛɛti ba Alatala bɛ. Yedutun xa die nan nu na naadɛ kantɛe ra.
43Na dangi xanbi, ɲama birin naxa siga e xɔnyi. Dawuda fan naxa gbilen a xɔnyi, a xa duba a xa denbaya bɛ.