Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Biblia - 1 CRÓNICAS

1 CRÓNICAS 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Huajca quej nopa quihualicaque nopa caxa huan quitalijque ipan nopa yoyon cali cati David quicualtalilijtoya. Huan iixpa Toteco Dios, nopa israelita tayacanani quitencajque tacajcahualisti tatatili huan tacajcahualisti para tayoltalili ica Toteco Dios.
2Huan teipa quema David tanqui quitencahua nopa tacajcahualisti tatatili huan nopa tacajcahualisti para tayoltalili ica Toteco, quincamanalhui nopa masehualme huan quinilhui: “Ma TOTECO amechtiochihua.”
3Teipa quimacac tacualisti sesen tacat huan sesen sihuat. Nochi israelitame quiselijque se hueyi pantzi huan se quentzi nacat huan se torta ten xocomecat itajca cati huactoc.
4Huan David quintapejpeni sequij levitame para tayacanase para quihueyitalise TOTECO iixpa icaxa. Huan inijuanti mocajque nopona quitascamatiliyayaj huan quihueyichihuayayaj TOTECO Dios cati toTeco tiisraelitame. Huan quitajtaniyayaj para ma quintiochihua imasehualhua. Huan nica eltoc inintoca inijuanti cati quintapejpeni:
5Asaf yaya elqui nopa tayacanquet ten ni tahueyichihuali huan yaya tatzotzonayaya ica címbalo. Huan itapalehuijcahua eliyayaj: Zacarías cati elqui nopa ompa tayacanquet. Teipa Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed Edom huan Jeiel. Nochi ni tacame quitzotzonayayaj arpas huan cítaras.
6Huan nopa totajtzitzi Benaía huan Jahaziel quisehuiquiliyayaj tapitzaj iixpa icaxa Toteco Dios.
7Ipan nopa tonali David quimacac Asaf huan iteixmatcahua ni huicat huan quinilhui ma huicaca para quitascamatilise TOTECO. Huan quej ni huicayayaj:
8“Xijtascamatilica TOTECO. Xitepohuilica ten ihueyitilis. Xiquinilhuica nochi ipan ni taltipacti nochi tamanti cati yaya quichijtoc.
9Xijhuicatica. Xihuicaca para anquihueyitalise. Xitepohuilica ten nopa huejhueyi tiochicahualnescayot cati quichihua.
10Xijpiyaca hueyi paquilisti pampa yaya tahuel tatzejtzeloltic. Xipaquica amojuanti cati anquitemohuaj TOTECO.
11Xijtemoca TOTECO huan ichicahualis. Quena, nochipa xijtemoca para nelía cuali anquiixmatise.
12Xiquelnamiquica nopa huejhueyi tiochicahualnescayot cati tahuel temajmati cati yaya quichijtoc. Huan xiquelnamiquica quenicatza tetajtolsencajtoc xitahuac.
13Aniixhuihua Israel cati elqui itequipanojca TOTECO. Amojuanti cati TOTECO amechtapejpenijtoc.
14Yaya TOTECO Dios. Yaya toTeco tojuanti. Yaya quipiya tanahuatili cati ajsi hasta campa hueli ipan ni taltipacti.
15Xiquelnamiquica nopa camanali cati quichijqui. Masque masehualme tacajtiyase para 30 mil xihuit, yaya amo quielcahuas cati techtencahuilijtoc ipan nopa camanali cati quichijqui ica tojuanti.
16Quielnamiquis nopa camanali cati quichijqui ihuaya Abraham, nopa cati quitestigojquetzqui ica Isaac para quichihuilis.
17Teipa sempa quiilhui Jacob nopa camanali para ma eli quej se tanahuatili. Quinilhui israelitame para elis se camanal sencahuali cati huejcahuas para nochipa.
18TOTECO quiijto: ‘Nimitzmacas para ma eli moaxca ni tali Canaán. Huan tijselis huan timoaxcatis.’

19Yaya quiijto ya ni quema nopa israelitame ayemo eliyayaj miyaqui, huan san eltoyaj quej seyoc tali ehuani ipan Canaán.
20Israelitame campa hueli nejnenque ten se tali hasta seyoc para mochantijtiyase. Quemantica itztoyaj ipan se tali itanahuatilis, huan quemantica ipan seyoc.
21Pero TOTECO amo quincahuili para sequinoc ma quintaijyohuiltica imasehualhua. Huan pampa quinicneliyaya imasehualhua, quintemajmati tanahuatiani para ma quintepanitaca.
22Quinilhui: ‘Amo xiquincuatotonica nomasehualhua cati niquintapejpenijtoc, yon amo ten hueli xiquinchihuilica notajtolpanextijcahua.’
23Nochi anmasehualme cati anitztoque ipan ni taltipacti, xihuicaca para TOTECO. Mojmosta xiteilhuica para yaya TOTECO temaquixtía.
24Xiteilhuica ihueyitilis ipan nochi talme. Huan xiquinpohuilica nochi masehualme nopa huejhueyi tamanti cati yaya quichihua.
25Pampa TOTECO nelía hueyi huan quinamiqui tijhueyichihuase miyac. Monequi san ya tijhueyitepanitase ten nochi sequinoc teteyome.
26Nochi sequinoc masehualme quinhueyichihuaj taixcopincayome huan teteyome cati amo nelía Dios. Pero TOTECO quichijchijqui ilhuicacti.
27Campa yaya itztoc onca tatepanitacayot huan tequiticayot. Nopona monextía chicahualisti huan hueyi paquilisti.
28Nochi anmasehualme cati anitztoque ipan nochi talme, xiquixmatica ajquiya TOTECO. Xijmatica para yaya quipiya tahuel miyac ihueyitilis huan miyac ichicahualis.
29Xijmacaca TOTECO nopa tatepanitacayot cati quinamiqui quiselis. Xijhualicaca ofrendas huan xihualaca xijhueyichihuaquij. Ximotancuaquetzaca iixpa TOTECO pampa yaya tatzejtzeloltic huan nopa tatanexti campa itztoc tahuel pano yejyectzi.
30Nochi masehualme ipan nochi taltipacti ma huihuipicaca iixpa. TOTECO quichijqui ni taltipacti temachti para amo mojmolinis.
31Nochi ipan ilhuicacti huan taltipacti, xipaquica miyac. Xiquinilhuica nochi masehualme ipan nochi talme para TOTECO tanahuatía.
32Ma ajcahuaca chicahuac nopa hueyi at huan ma tzajtzica nochi cati ipan itztoque. Ma paquica nochi xinachti cati quitoctoque ipan mili. Ma ixhua sese ica paquilisti.
33Nochi cuame cati mopantíaj ipan cuatitamit, ma sasahuacaca ica paquilisti para quihuicatise TOTECO. Pampa yaya hualas para quintajtolsencahuas nochi masehualme cati itztoque ipan ni taltipacti.
34Xijtascamatilica TOTECO pampa yaya nelía cuali. Yaya techtasojtas para nochipa.
35Xiquilhuica: ‘Techmaquixti, Toteco Dios, pampa ta titotemaquixtijca. Techsejcotili ten nochi sequinoc talme huan techhualica hasta total ica miyac cuali. Huan timitztascamatilise, ta cati titatzejtzeloltic, huan ica miyac paquilisti timitzpaquilismacase.’
36Ma tijhueyichihuaca TOTECO Dios, yaya cati toTeco tiisraelitame. Yaya nochipa itztoya huan para nochipa itztos.” Huan nochi nopa masehualme quiijtojque: “¡Quej nopa ma eli!” Huan quipaquilismacaque TOTECO.

37Huan David quitequimacac Asaf huan ihuampoyohua cati nojquiya eliyayaj levitame para ma motequihuica mojmosta iixpa icaxa TOTECO ica sesen tamanti tequit cati monequi quichihuase ipan nopa tonali.
38Cati nopona mocajque para tequitise quej tamocuitahuiani ipan caltemit elqui: Obed Edom icone Jedutún, Hosa huan 78 ininteixmatcahua.
39Huan David quitequimacac Sadoc ihuaya iteixmatcahua cati nojquiya eliyayaj totajtzitzi para ma tequitica ipan nopa seyoc yoyon tiopamit ten TOTECO cati eltoya huejcapa ipan se tepet nechca altepet Gabaón.
40Mojmosta ica ijnaloc huan tiotac quitencahuiliyayaj TOTECO tacajcahualisti tatatili ipan se taixpamit nopona cati quicualtalijtoque para ya nopa. Huan quineltocayayaj nochi cati ijcuilijtoc ipan nopa tanahuatili cati TOTECO quinmacatoya israelitame ten quenicatza monequi temacase tacajcahualisti.
41Nojquiya David quitequimacac Hemán huan Jedutún huan sequinoc cati quintapejpenijtoya para ma huicaca talojtzitzi iixpa TOTECO: “Ma tijtascamatilica Toteco pampa yaya tetasojtas para nochipa.”
42Huan Hemán huan Jedutún tapitzayayaj huan tatzotzonayayaj, ica címbalos huan sequinoc tatzotzonali para quinpalehuise inijuanti cati huicayayaj para Toteco Dios. Huan iconehua Jedutún quintequimacaque para ma tamocuitahuica ipan caltemit.
43Huan tanqui nopa tonali ten ilhuit quema quihualicaque nopa caxa. Yeca nochi nopa masehualme mocuetque ininchajchaj huan David mocuetqui ichaj huan quitiochijqui ifamilia.