Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Jona

Jona 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i tokim Jona gen olsem,
2“Yu kirap na yu go long dispela bikpela taun Ninive. Na tok mi givim yu pinis, em yu mas autim long ol manmeri bilong dispela taun.”
3Orait Jona i bihainim tok bilong Bikpela na em i kirap i go long Ninive. Ninive em i bikpela taun tumas. Sapos man i kirap wokabaut na i laik kamap long arapela sait bilong taun, em i mas wokabaut inap tripela de olgeta.
4Jona i stat long wokabaut i go insait long taun. Em i wokabaut wanpela de pinis, na em i singaut strong long ol man olsem, “Bihain long 40 de pinis, orait Ninive bai i bagarap olgeta.”
5Ol manmeri bilong Ninive i bilipim dispela tok bilong God, na ol i tok olsem, “Yumi mas tambu long kaikai. Yumi ol bikman na ol man nating tu, yumi mas putim klos bilong sori, bilong makim sori bilong yumi.” Na ol i mekim olsem ol i bin tok.
6Long taim king bilong Ninive i harim dispela tok, em i lusim sia king bilong en. Em i rausim gutpela bilas bilong en na putim klos bilong sori, na em i sindaun long sit bilong paia.
7Na king i salim tok i go long olgeta manmeri bilong Ninive. Em i tok olsem, “Dispela em i tok bilong mi wantaim ol hetman bilong mi. Yupela olgeta i mas tambu long kaikai. Yupela manmeri, wantaim ol bulmakau na sipsip bilong yupela, yupela i no ken kaikai na dring.
8Yupela olgeta i mas putim klos bilong sori, na yupela i mas putim dispela kain laplap long ol bulmakau na sipsip tu. Na yupela i mas prea strong long God. Yupela olgeta i mas lusim olgeta pasin nogut na ol kain kain rong yupela i bin mekim.
9Sapos yumi mekim olsem, ating God bai i senisim tingting na lusim kros, na bai yumi no ken i dai.”
10Orait ol i lusim pasin nogut bilong ol, na God i lukim dispela samting ol i mekim. Na God i senisim tingting bilong en, na em i no mekim dispela samting nogut em i tok pinis long mekim.