Text copied!
CopyCompare
Nyungwe do Novo Testamento - JONA

JONA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ndipo Mbuya adamuwuza pomwe Jona kaciwiri kuti:
2“Lamuka uyende ku m'zinda ukulu wa Niniva ukaupalizire mafala yomwe ndakuwuzaya.”
3Ndipo iye adayenda ku Ninivako, ninga momwe adamuwuzira Mbuya. Tsono Niniva ukhali m'zinda ukulu omwe ukhana m'thantho wa ntsiku zitatu kuti auyambuke na minyendo.
4Pomwe Jona adapita mum'zindamo, adafamba ntsiku yentse acimbapaliza acimbalewa kuti: “M'kati mwa ntsiku makumi manai, Niniva in'pfudzidwa.”
5Wanthu wentse wa m'Ninivamo, akulu na wana adabvuma Mulungu. Iwo adapangana kuti abzimane kudya, acibvala mausakala kuyambira nkulu mpaka mwana.
6Pomwe mambo wa ku Niniva adaibva nkhani imweyo, adalekeza basa lace la umambo, acikabvalambo mausakala, na kukabvunvulikambo pa dotha.
7Iye adadziwisa wanthu wentse wa mu m'zindamo mu dzina lace, na la nthena zace Kuti: “Palibe munthu m’bodzi yekha omwe anidya, ayai kumwa cinthu; kudyesa na kumwesa bzifuwo, zingakhale ng'ombe ayai mbuzi.
8Tsono wanthu na bzifuwo kubodzi an'dzabvala mausakala acipemba na mphanvu kuna Mulungu, acileka kucita bza kuipa bzawo, na kuleka pomwe kuphana wokha-wokha.
9Kodi mbani an'dziwa kuti Mulungu angatibvera ntsisi, acipepa ukali bwace; kuti tisaye kufa?
10Thangwe Mulungu adaona, kuti iwo aleka kucita bza kuipa bzawo, aciwabvera ntsisi, acileka kucita bzomwe akhadakumbuka kuti awacitebzo. Ndipo iye alibe kubzicita.