Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Jonah

Jonah 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimaadua ga helekai labelaa ang gi Jonah, ga helekai,
2“Hana gi di waahale damana go Nineveh. Hagi anga ina gi digaula agu helekai ala ne hai adu gi di goe.”
3Gei Jonah gu haga gila aga di manawa o Dimaadua, guu hana gi Nineveh. Nineveh la di waahale damanaiee. Nia daangada ma ga taele e waalooloo i nia laangi e dolu gaa dau laa i di baahi gi golo di waahale.
4Jonah ga daamada gaa hana i lodo di waahale deelaa, malaa i muli hua dono hana i di laangi e dahi, geia ga daamada ga hagahaga iloo bolo i muli nia laangi e madahaa gei ogo di waahale Nineveh la ga haga mooho!
5Digau o di waahale Nineveh gu hagadonu nnelekai a God, malaa, digaula guu donu ginai bolo nia daangada huogodoo gi haga hiigai ina ginaadou, mai digau aamua gaa tugi i digau ala lligi. Digaula huogodoo gii gahu i nia gahu haga manawa gee, e haga modongoohia aga di nadau huli hoou.
6Di madagoaa di king o Nineveh ga longono ia di mee deenei, geia ga du gi nua gi daha mo dono lohongo king, ga liagi dono gahu laa tua, gaa gahu gi nia gahu haga manawa gee, gaa hana gaa noho gi lodo nia lehu,
7gaa hai dana haga iloo gi digau o di waahale Nineveh boloo, “Deenei di haganoho mai baahi di king mo ana gau aamua, bolo deai tangada e miami ai. Nia daangada huogodoo mono kau mono siibi hagalee e miami be e inu nia wai.
8Nia daangada huogodoo mono manu huogodoo gi ulu nia gahu haga manawa gee, huogodoo gi dalodalo hagamahi ang gi God. Tangada nei mo tangada nei gi diagia ana hangahaihai huaidu ge e hala!
9Holongo God gaa huli dono manawa, ga hagalee hagawelewele, gei gidaadou ga hagalee mmade!”
10God gu iloo nia mee ala ne hai go digaula, gu iloo labelaa di nadau huli gi daha mo nadau ihala, gei Mee guu huli dono manawa gu hagalee wanga gi digaula di hagaduadua damana dela ne hagatogomaalia gi digaula.