Text copied!
CopyCompare
Kagi Ka Manama - Jonas

Jonas 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na, igkagi puman tô Áglangngagán ki Jonas, na mà din,
2“Panó ka. Sadun ka tun ta Ninibe tô dakál lunsud, asta ulit-ulit nu tun ta mga manubù tô kagi ku na igsarig ku áknikó.”
3Purisu igbánnal si Jonas katô Áglangngagán, asta igsadun sikandin tun ta Ninibe. Ni Ninibe tuu dakál lunsud, su mga tállu álló ágpanón yan pa makadunggù dutun ágbaluy.
4Tô una álló katô kapanó i Jonas tun ta lunsud, igullaó sikandin, na mà din, “Kappatan dád man álló, dadattan dán ni lunsud ka Ninibe!”
5Na, tô langun manubù na góddô tun ta Ninibe igbánnal katô Manama. Purisu tô langun manubù, tikud tun ta mallayat é kamanubuan sippang tun ta mabbabà é kamanubuan, igpuwasa asta igumpak dan katô óggét na gimun sako na pató katô karákkád dan.
6Na, tô mikadinág tô harì ka Ninibe, igtananan din tô gunsadanan din, iglusut din tô kapa din, igumpak sikandin katô óggét na gimun sako, asta igunsad tun ta abu.
7Na, igpapid din tô pasóddór tun ta mga manubù na góddô tun ta Ninibe, na mà din, “Ni gó tô sugù katô harì asta mga opisyales din, na dì mému kuman asta minám tô langun ka manubù, agad tô mga baka asta tô mga karnero.
8Asal kailangan mumpak tô langun manubù katô óggét na gimun sako, asta tambunan tô langun baka asta mga karnero katô óggét na gimun sako. Tô langun manubù kailangan tuu pédu-édu dumasal tun ta Manama, asta sumugban katô madat áglumun dan asta katô kamaté dan ka manubù
9agó mapalin pa tô plano katô Manama. Mólà pa ka dì dán tuu masókó sikandin áknita, asta dì ki maté!”
10Na, tô migkita ka Manama tô iglumu dan, asta tô igsugban sikandan katô mga madat áglumun dan, inéduwan tô Manama kandan, asta ándà din panayuni tô supak na papiddán din pád kandan.