Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Jonah

Jonah 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mana Maghutu God te ghoi bosa vana sono a Jonah e ruani na bosa vaniana, me ghaghua.
2“Ko tona tana komu sule i Nineveh mo ko ladavaghinia iga na rongorongo tu va-hegho tua.”
3Ma Jonah te taonia na bosana na Maghutu God, ge tona i Nineveh, na komu Nineveh te sule ngangata me sakutua i lokani ara tolu na dani udolu.
4Ma Jonah te sakusaku tua tona haliu ilokana na komu i Nineveh, me ladavaghinia vanira na lei vurena nina rongorongo a God te ghaeghahe me ghaghua, “Itaeni ara vati hangavulu (40) na dani (te vuivuni i taeni) ke, a God ke (haurakea/hea na totoro sule), na komu i Nineveh, ke vagha'a kau mua sanighi na lei vola dika tau loghoi.”
5Rana lei vure ni Nineveh tara taluutunia nina rongorongo a God te ladavaghinia Jonah. Ge ara ghanaghana ni maturu too. Mana lei vure udolu, te vuivuni tana sule me sara tana pile, tara kuvira heghedira nia na tivi ni dikalio te talutatera tara tughu sanighi tua na lei vola dika tara loghoi.
6Tana bona na vunaghi haba ni Nineveh te rongovia na rongorongo te mai ladavaghinia a Jonah, me tughuru keha sania nina na malei sopou ni vunaghi-haba, me lavi kehaa nina na pupulu sule ni vunaghi haba, me talua mai i vuvungana na tivi ni dikalio, me sopou horu tana ravu ni lake.
7Me nia vetena rughuhoru na bosana ge kara ladavaghinia vanira na lei vure ni Nineveh, me ghaghua, “Aeni na kokoe papara - inau maia ara nigua na lei tinoni lutu sule tai bosa horui raeni, e mua tala ge siki tinoni, na buluka pana sheep ge ke vanga me ke inu.
8Na lei vure mana lei maumanu udolu kara haghelighi tua didira na lei tivi ni dikalio na lei vure udolu kara kokoeliulivuti papara, vania God, ma kara sani soko udolui tua na lei gehegehe dika tara gonighi.
9Sogea ke tughua sono na liona a God, me ke mua ghoi rutu vanighita, ma ka mua mate.”
10God te righia/vaevanea na hava tara gonia, tara sanighi tua na lei vola mana gehegehe dika tara gonighi. Ge tughua na liona, me mua ghoi hera na to-toro taonia na hava te bosaa ge ke gonia vanira.