Text copied!
CopyCompare
Diossen joi jatíxonbi onanti joi - Jonás

Jonás 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ibonra jawen rabé itin Jonás yoia iki:
2“Ani jema Níniveain katanwe, nato en mia yoiai joi jato yoitanwe”, akin.
3Jonássa, jain Ibon kati yoia Níniveain kaa iki. Ja jemara kikin ani ikáx, kimisha nete rebesti iká iki.
4Ja jeman nokóxonra Jonassen, koshín saí ianan westíora nete aabaikin jato joi yoia iki: “¡Nenoax chosko chonka netera, Ibon nato jema keyoai!” akinra jato aká iki.
5Ja jemamea jonibo, jawékiabo itan jawékiomabaonra, Dios ikonhakana iki, jaskákinra ayunankana iki, jainxonra jaton jakonma shinanbo akonkin jenei onisi chexakaatai onanti inon ixon, xaxa chopabo sawekana iki.
6Ja joi Nínive apoiba nokóketianra, jawen yakátiainoax wenixon, ja apo ixon saweai chopa jopexon, oniskin ati chopa janribi sawea iki, jaskáaxa mainbi yakata iki.
7Jaskata pekáora, ja apon jawen joni koshibo betan jatíbi ja jemanko neskara koshi joi jato onamaa iki: “Tsonbira jawebi jawékiatimaa iki. Jaton wakabo itan jaton carneroboribira pimakantima iki, itan xeamakantima iki.
8Jaskáyamai, masá shinanni chexakatai onanti inon ixon, jatíxonbi xaxa chopa sawekanwe, jaskáxon jatíbi maton koshiaxonbi Dios yokakanwe. Maton jakonma axé itan ramakamanbi ja atima jakonma akí mato iitai westíorabaon jenekanwe;
9Diossen, wetsaakin shinanxon jawen siná shinan tantimatitian riki, jaskáketianra moa noa mawátima iki”, akin.
10Jatianra Diossen oinna iki ja Nínive jonibo jaskákanai, itan jaskáaxon moa jaton jakonma axé jenekanaibo, jatianra jato jakonma ati yoia ixonbi, moa jato atima shinanna iki.