Text copied!
CopyCompare
Godumu Kuku - Jonah

Jonah 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Godungku Jonahnda balkan baja, “Yundu yinyaymba townbu yalbaymba dungay, townbu Nineveh, jananda balka kuku ngayu yunundu jakalbaku dajin jananda balkanka.” Jonahngka God kuku-nyajin, townbu Ninevehda dungan. Town Nineveh yalbay bajaku. Kaki bama naka-naka townbu dunganka, nyulu warngku kulur jinabu dungan towndurr. Jonah warngku nyubun jinabu dungan, dungan, yilay-yilayman nyulu yirrkan, “40 daysmal Godungku yanyu town buyun-damalarrku, kunbay-manilarrku.” Jana Nineveh-warrangka yinya kuku Godundumun nyajin, believeim-ban. Jana jana-karrajiku balkawan mayi kari nukanka baja, kambi kurmunmun didanka, Godundu milbinka jana milka-bujarkuda buyunku, buyun-buyunmun jurrkijinka. Jana yalaku, mayi kari nukanya, kambi kurmunmun didanya, milbinka milka-bujarmankuda buyun-buyunku, buyun-buyunmun jurrkijinka. Nyubun bama king, maja jirray townku Ninevehnka. Nyulu Jonahmu kuku nyajin, kambi walngan, kambi kurmunmun didan, bundan nulungu. Jana yalaku, milka-bujarbuku milbinka buyun-buyunku. Nyulu kingangka kuku dajin Nineveh-warranda, “Bamangka kari bajaku mayi nuka. Bulki-bulkingka, sheep-sheepangka yalarrku kari nuka. Bamangka kambi kurmunmun dida. Wubuliynjaku Godundu manubajaku balka, jana buyun-buyunmun jurrkijinka, bama kanbal kari kuninka baja. Kaki bama buyun-buyunmun jurrkiji, God nguba kari kulimal baja ngananka, nguba ngananin kari buyun-damal.” Godungku jananin nyajinda buyun-buyunmun jurrkijinya. Yinyaynka nyulu jananin kari buyun-daman baja.