Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SONAASI

SONAASI 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ Sonɑɑsi mɛdɛ́rímɛ̀,
2kɛ dɔ̀: Kɔtɛ Ninifu dihɛidiɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ n yóó dɑ nɑ́kɛ́ tì.
3Kɛ̀ Sonɑɑsii ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Ninifu kɛ́ndònnɛ̀ Kuyie nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. Dihɛidiɛ̀ do ndi, kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́ di ce, nhɑ mmɔkɛ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
4Kɛ̀ Sonɑɑsii yɛ̀ kɛ́nfirí diyiè ketirì dihɛì kɛ pĩɛ̃kù kɛ tú: Dɛ̀ kpɑɑ́ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀ ndi kɛ̀ Ninifuu pɔntɛ.
5Kɛ̀ Ninifu kɔbɛɛ yie nKuyie mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì kɛ dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì, kɛ bo bɛnkɛ bɛ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ boú dinùù bɛnitidiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́mpɔ́bɛ̀.
6Kɛ̀ Ninifu kóo kpɑ̀ɑ̀tìi tì kèè kɛ́ítɛ́ o kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ́dɑ́tɛ́ o kpɑ̀ɑ̀tìyɑ̀ɑ̀tì kɛ́dɑ́ɑ́tí kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù kɛ́nkɑri ditɑ́pùò ĩ́nkɛ̀,
7kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pĩɛ̃kɛ́ dihɛì kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ bɛ̀ tu bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ dɛ̀ bɑ́ɑ́ dɛ́útɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ yɑ̃̀ mɛniɛ.
8Bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ dɛ̀ɛ dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì, bɑ́ wè kòò kuɔ́nnɛ̀ Kuyie nnɛ̀ o wɛ̃rímú mumɔu kɛ́yóu o yɛi nnɛ̀ kuyonku.
9Kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti Kuyie nyɛ̀mmɛ̀ɛ ceetɛ, kɛ̀ kùu bónkùnnɛ ku miɛkɛ kɛ̀ ti bɑ́ɑ́ kú.
10Kɛ̀ Kuyie nyɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ yóumɛ̀ bɛ yɛi nkɛ́yóu kù tɛ̃́nkɛ í mbɛ̀ potɛ́ kù do yɛ̃ nkù yóó bɛ̀ potɛ́mɛ̀.