Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - Diyona

Diyona 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaubada ya liba fuyo Diyona lisina. Iyen,
2U lau Ninewa, duhu balabalamumuna yai, be alinagu te dodoga u falibadi.
3Yo fede, Diyona, Yaubada ena liba ya awaꞌabiyen, be ya lau Ninewa. Nuꞌuna ya laꞌi wananaha, gonowana lahai faihona ai ganahewana sa laufi.
4Lahai bwaꞌibwaꞌi yai, Diyona ya lau be duhu balabalamumuna ya mahano, habahim ya fatubu ya falibadi. Iyen, Lahai 40 mulina yai Ninewa Nuꞌuna, Yaubada haba ya faheyaya.
5Ninewa dodogadi mahudoꞌidi, habahim, sa kawawananahaꞌen be edi hineli sa ginauli bena mahudoꞌidi sa andabu. Sa logo be edi baiki sa liꞌodi hinaga, edi nuwabui fafaꞌilalana.
6Fuyana Ninewa edi kin wasa ya atahiyen, ya logo hinaga. Ena aba taꞌai ya lau afulen, yo ena leli loholohodi ya kamfahidi, na baiki ya liꞌo, na ya lau afusa yai ya taꞌai.
7Laugagayo ya fatamali Ninewa dodogadi lisidi yai. Iyen, Itete yau yo dodoga lalaꞌi, alinamai, dodoga yo emi bulumakau, sipi, tabu somo laꞌi ti an yo ti nom.
8Dodoga yo emi yosiyosi bena baiki ami fakoudi, mahudoꞌimiu, bena ma nuwa ofi fahimiu ami lauꞌuꞌula lau Yaubada lisina yo laulau heyaheyaya tabu au ginauli.
9Yena ita doha te ginauli, nuwana Yaubada Wananahana haba nuwana ya bui, be ibege ta peꞌi.
10Be somo sa ginauli mate, Yaubada ya ita mate moꞌisa, nuwadi sa buidi, be laulau heyaheyayadi sa fatautaudi. Yo fede, somo Yaubada ya libaen bena ya ginauli wa, nuwana ya bui, be hige i ginauli lisidi yai.