Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YUNUSA

YUNUSA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã ò Yunusanɛ à gɛ̃̀n plaade dↄ à bè:
2Ǹ fɛɛ ǹ gá wɛ́tɛda bíta kɛ̀ wè be Ninɛva guu ǹ yã kɛ̀ má ònnɛɛ kpàakpa kɛńnɛ gwe.
3Ben Yunusa fɛ̀ɛ à gàa Ninɛva lán Dii ònɛ nà. Ninɛva sↄ̃ wɛ́tɛ bítamɛ maamaa. Tá kɛ̀ weé o wà wɛ́tɛ pì paa wà bↄo kà gurↄ aagↄ̃ tá ũ.
4À gɛ̃̀ wɛ́tɛdaa pì guu à táa ò gurↄ do, ben à nà kpàakpakɛnaa à bè: Gurↄ baplaaa bé à gↄ̃̀ kɛ̀ weé Ninɛva kaatɛ.
5Ninɛvadeenↄ Luda yã sì, ben aↄ̃ lɛ́yi kpàakpa kɛ̀ aↄ̃ pↄsia utanↄ kùńla, nɛ́ féte kↄ̃n gbɛ̃nsio.
6Kɛ̀ à baaru Ninɛva kína kii lè, à fɛ̀ɛ a kíblekitaa à a gumusu bↄ̀ à zù à uta kãsãa dà à lutɛ̃ dàala nↄ̀sɛliɛna sèeda ũ.
7À bè wà kpàakpa kɛ a wɛ́tɛn lán kɛ̀ bà: Lán kína kↄ̃n a ìbanↄ dìɛ nàn yɛ̀. Gbɛ̃nteenↄ kↄ̃n pↄ́kãdeenↄ píngi, pↄ́blee tón gɛ̃ ń lɛ́nlo, aↄ̃ton í miro.
8Gbɛ̃ntee kↄ̃n pↄ́kãdeenↄ uta kãsãa dada ń píngi, aↄ̃gↄ̃ wii pɛɛ Ludazi wàgↄ̃ zɛàla. Baade bↄ a zɛ́ zaaan à ↄ bↄ yã pãsĩn.
9Dé bé à dↄ̃ tó eé wa wɛ̃nda gwa à nↄ̀sɛ liɛ, à fɛ̃na pãsĩ yãa à wa bↄ kaatɛnan?
10Kɛ̀ Luda ń yãkɛna è kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ ń zɛ́ zaaan, à ń wɛ̃nda gwà, èe tó mↄ́nzi kɛ̀ à dìɛ à kpáńzi ń le dↄro.