Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Jona

Jona 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wasina bi Yawe God yana sisiya idaru mayeni Jona biidi.
2Iwona bo, “Kabununagha bi kunagho kwanatu ghamana kana waghawagha Ninive, da name nokodi wawaya mmko sisiyina averem na kunawonedi.”
3Na Jona, Yawe God yana sisiya ikabisisireni, da ikabununagha bi inagho Ninive kwanatune. Kwanatuna na iragata kirakii, bi wawaya tana memeda iyapepewa rughuwoneni, na gabudara aroba bi iyikovi.
4Wasina bi Jona irughu kwanatune da gabudara tanagha iyapeepewa pom na wawaya biiyadi iyadimadima bo, “Raghanina gabudara 40 sinakovi muridiye, na Ninive sinibero.”
5Wasina bi Ninive damdi God yana sisiya sivitumaghaneni, nokodi damdi na: wawaya kiikiiwawodi bi iyowogha inagho wawaya wota tupadi, sivinuwanoghonoghota da kam siyiiya, bi gara imimona siberana siviyagha, nokona iyiyeveveyana da toudi yadi bera beroberodima simiiri karona.
6Raghanina Ninive kana kiiwawo warana iwaiyaneni, na yana kiiwawo abamakamakenama igeghomiiri da yana wiibadana garadi ikabitavetaveyana, bi wasadina gara imimonama sibera na iviyagha, bi yapukare ribana imakeyarayi, noko iyiyeveveyana da touna ivinuwapoya.
7Wasina bi sisiya bagibagina iwonataveni Ninive damdi tupadi biiyadi iwona bo, “Mmko sisiyina na tagu yami kiiwawo da yagu babada gwabimiima. Tami tupami, bi yami ribiribi ghamaghamadi da gisigisidi yawata geawaki konakam bo konaniunana.
8Wawaya tupami da ribiribi tupadi, na gara imimodi siberana toudima sinikasibabara. Bi wawaya tupadi nuwanuwadi toradima God biidi sinarupari bi tupadi yadi bera beroberodi sinamiiri kubutedi da bera kayotirana beradi sinakabitoura.
9Getayakovina, augunai da God noghota inawamiri na yana nuwapughu ghamana inakabitore na getana rabobona.”
10Wasina bi raghanina God nokodi sawara sibera ikitadi bi yadi keda beroberodima simiiri wamira, na yana noghota iwamiri da geiyiberodina ware iwonana naboni.