Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Joná

Joná 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ãcõrẽra wayacusa Joná ume bed̶easia. Nãwã jarasia:
2–Ninive puru dromanaa wãdua. Mʌ̃a bʌ́a jarabʌrʌda ãdjirãa jaradua.–
3Ara maʌ̃da Jonára Ninived̶aa wãsia Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca. Maʌ̃ Ninivera puru droma basía. Maʌ̃ bẽrã puru jũma pʌrrʌai carea ewari ũbea edebadjia.
4Jonára purud̶e ed̶aa wãped̶a nabema ewarid̶e pʌrrʌa nĩbasia. Nãwã jĩgua jara nĩbasia: –¡Cuarenta ewari babʌrʌd̶e Ãcõrẽba naʌ̃ Ninive purura jũma ãrĩya!–
5Mãwã b̶ʌd̶e Ninived̶ebemarãba, drõãrãba, warrarã bid̶a Ãcõrẽ bed̶eara ĩjãsid̶aa. Maʌ̃ carea ne cod̶aca ewarida osid̶aa. Idjab̶a sopua careabema jʌ̃badara jʌ̃sid̶aa.
6Ninived̶ebema boroba maʌ̃ra cawasia. Maʌ̃ carea idji bugue biya quirud̶ebemada pirab̶ariped̶a idji djio biya qued̶eara ẽrãped̶a sopua careabema jʌ̃barida jʌ̃sia. Maʌ̃be ne babued̶a pora ʌ̃rʌ̃ chũmesia idji cadjirua od̶a carea sopua b̶ʌda acʌbi carea.
7Maʌ̃ne dji boroba, idjiare dji droma b̶earã bid̶a nãwã jarasid̶aa jũma idji purud̶ebemarãba ĩjã od̶amãrẽã: –Jũmarãba ne cod̶aca ewarida od̶adua. Idjab̶a ni cãrẽ sid̶a dorãnadua. Maʌ̃ awara bãrã pacada, bãrã oveja sid̶a ne cobirãnadua. Baido sid̶a dawarãnadua.
8Maʌ̃ awara sopua careabema jʌ̃badada jʌ̃nadua. Idjab̶a sopua careabema wuada bãdji animarã ʌ̃rʌ̃ b̶ʌcuad̶adua. Maʌ̃be Ãcõrẽa wãrã arada sod̶eba quĩrã djuburia iwid̶id̶adua. Maʌ̃ awara bãrãba cadjirua obadara igarad̶adua. Idjab̶a bãrãba djãrã biẽ́ obadara idu b̶ʌd̶adua.
9Mãwã o panʌneba Ãcõrẽba dadjirãra cawa oẽ́sicada ãtebʌrʌ idji quĩrũbira tumabid̶isicada. Mãwãra dadjirãra quininaẽ́sicada.–
10Ninived̶ebemarãba mãwã o panʌra Ãcõrẽba unusia. Idjab̶a sãwã ãdji cadjiruara idu b̶ʌsid̶ada unusia. Maʌ̃ carea idjia cawa oi jarad̶ara oẽ́ basía.