Text copied!
CopyCompare
Sesoana Besal Nemelmoa Walsana Moana - Yona

Yona 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Doa Yaweva henga Yonam omnana,
2phorava, honaminioa dom gao Nineva mendekli kembellam, wo ishungu vinu no kana mendeklimom, ten seilm pevm kav ishomnanam.
3Wo Yonava no Sesoana moamba hellenamba, Ninevaram ga. Nineva kembelva nomba mendeklinonoa wohlohvna, wo kembelhovmonamba indhanamba angavnamba, simba samblamong vewol velvohvna.
4Wo Yonava no kembelhovmonam mongawa okombanam ganamba, doa kembelnindm os ishunna, doa mongova weisva khuarava, wo eunumbulwusnam nonam, Sesoava si yemba indkokla vewol vevav, wo yemba si os mueisowa vevav.
5Doa Ninevanindva os no Sesoana moamba hillina. Indkumbi himba hillinamba, kuwul eva ombandhana, wo hevm eishovna, lehra oita, pimba indhanakokla, wo doa pioa sahoklaoa maivethalvohra. Os pimba si innemba lovahavra, wo kayenmba kolol pimba vewol vivra, wo osva Sesoava si pimba nongalvra, doa himba wenumbsna av.
6Doa Ninevanindnamba king kuwulva no Sesoana moamba hellenamba, hevna kursiva besalva wuleihalahaphonamba, kayenmba besalva selvvrana, kayen kolol vethavna. Vethanamba, doa smovsram holvape, di avna, osm vevna, Sesoana novra kava indhanakokla.
7Doa king kuwul kembelnindm moa ishonga vinna os, kava yena kuwul luhunv, ka mongla mendekli yena, os yemba kava ishunv, manam yimba innemba hlavav, aembu. Pevna deuvtatava manam yimba innemba pomba dahwol vivra.
8Kayenoa kolol vewol viu, pevm eva pevna deuvtatam, wo Sesoam pepthanam sahvungo vinivm. Daipota pevna indkoklaoa yeoa wuleihu, notongom, notongom,
9Sesoava dihi no lomomomba maivethalm vev, wo si pimba osva indkokla vewol vevavmoa.
10Doa Sesoa nongalna Ninevanindmba, ona, hevna indkoklava doa wuleihina. Wo himba wavra vovhueinnamba, noinda hevna undmba weihaloh vrevna, indkokla vewol venamoa, beswonam.