Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Jonah

Jonah 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Bada i babani me Jonah awarina,
2I pa, “Ma nae taon ḡaeḡaena vinualaulaunana Niniveh ma au riwa a vereverem ma pariverei.”
3Jonah, Bada riwana i voteletelei ma i nae au Niniveh. Niniveh lamna taon ḡaeḡae otana ma aupom tonuḡa i vaia da i verautuini.
4Jonah i vikarei nai au taona ma aupom tagogi i babara ma i jima i pa, “Aupom 40 ina kwa ma Niniveh ina pupu.”
5Mai Niniveh Bada riwana i vitumaḡanei ma i vioga da anatapui magurina da aburuoina i vianina tagogi da ina uji ma uji garana i oteni da ina vimataira.
6Maranai Niniveh ana gulau wei riwana i nonori, tauna ana anikiala i opu-tawanei ma ana gulau garana i ḡiḡi. Uji garana i oteni ma au lapukare i kiala.
7Ma mai Niniveh awarii wei vinolanolana bagibagina i paritawanei tauna au wavanei. Wenanare i riwa: Eḡa rava bo bulumakau bo sipu, aiwai ina ani bo ina umai.
8Ma ḡamoḡamo ma rava uji garana ina oteni ma ina raupari guratana Bada awarina. Ma kaua apoapoe ma ḡoaḡai ina geduaiei.
9Aiai i aramanei? Mepa da God nuanuana ina amviravira ma nuavainei ana meji ina vojijini da eḡa ina pupunita.
10Maranai God inanai aiwai i kaukauei ma menanare ai kaua apoapoe i geduaiei, Tauna nuanuana i virai ma eḡa ita pupuni.