Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yunusa

Yunusa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Awa, Alatala mɔn yi falan ti Yunusa xa,
2a naxa, “Keli, i siga Niniwa taa gbeeni, i sa kawandin ba na n na i yamarixi naxan na.”
3Nayi, Yunusa yi keli a siga Niniwa yi alo Alatala a falaxi a xa kii naxan yi. Taa gbeen nan yi Niniwa ra, a yisigana, fɔ soge saxan sigati.
4Awa, Yunusa yi yanyi keden siga ti taani a sarinma, a naxa, “Xii tonge naanin to xanbi ra, Niniwa taan halagima nɛn!”
5Niniwa kaane yi dɛnkɛlɛya Ala ma. Awa, e yi a rawanga a muxun birin xa sunna suxu, e yi kasa bɛnbɛli dugine ragodo e ma keli muxu gbeene ma han muxudine.
6Niniwa mangan to na feen mɛ, a yi keli a manga gbɛdɛni, a yi a manga domaan nate a ma, a yi kasa bɛnbɛli dugin nagodo a ma, a yi sa dɔxɔ burunburunni.
7E yi falani ito rali Niniwa yiren birin yi, e naxa, “Mangan nun a kuntigine naxa, ‘Muxune nun xuruse xungbeen nun a xunxurina, sese nama donseen don hanma a yi a min.
8Muxune nun xuruseene, birin xa bɛnbɛnla ragodo e ma, e yi e xuini te Ala ma sɛnbɛn na, birin yi xɛtɛ a sigati kii ɲaxin fɔxɔ ra e nun a gbalon naxan ligama.
9Waxatina nde Ala diɲama nɛn, a xɛtɛ a xɔlɔn fɔxɔ ra, nayi en mi fa halagima.’ ”
10Ala yi a to Niniwa kaane na ligama, a yi a kolon a e bata xɛtɛ e kɛwali ɲaxine fɔxɔ ra. A yi yihadin naxan nagidixi a xa a liga e ra, a yi na dan.