Text copied!
CopyCompare
Ana-Maṉngulg Ana-Wubiba -- Anu-gadhuwa Ana-lhaawu - Jonah

Jonah 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anubanila-wala, na-Yawei nu-yamijgayn ngijang na-Jonah.
2Ni-yamayn, “Ba-ḻaḻagiiyn, ba-yaarri Nineveh-wuy, anubani wu-runggal ana-lhal, marri bamba-magana warruburru-yung warra-wurru-wurruj ngayawi-nyinyung ana-lhaawu, ngaya ngunu-yayn-jinyung.” Dani-yung ni-yamayn.
3Nigaayung na-Jonah nu-yandhurrbang na-Yawei. Nga ni-yanggi Nineveh-wuy. Ana-Nineveh wu-lhal-lhabarrj yamba ana-lhal, warrubawi-yung-maynji ambu-yaarri anubani-wuy ana-lhal, ngi-wulaynbaj ngarraaḻirr ambu-walang ana-wagagala. Warruburru-yung wurru-burri warraarrawindi-rruj warra-wurru-wurruj.
4Ana-wulhu-wulhurr, naagi-yung na-Jonah ni-yanggi ngarrubagi-rruj ngarraaḻirr aynjaabugij. Nga bagu, wani-magaa aḻagaḻa. Ni-yamayn, “Ni-wulawaa-wala na-ḻabama, nambani-jadugang aadanu na-God!” Dani-yung ni-yamayn na-Jonah, wani-magaa warruburru-yung.
5Wugurraayung warra-wurru-wurruj ana-Nineveh-yinyung, wurru-jambarrgiiyn na-God-jinyung ana-lhaawu. Nga wurru-ramarr-yanga-yangini warraarrawindi-lhangu, waari amburru-nguni. Wurru-yabini yaaḻi-walaaladi, warraarrawindi-lhangu warra-wurru-wurruj warru-mandag, wirriij-barrngayuyn-bindiyung wugurru. Warraawurru-yung, wurraaṉbaaṉbini mirraadhu alaaladi.
6Anubanila-wala, nubagi-yung ni-ragaani-yinyung na-runggal-yung ana-Nineveh-yinyung, niga ni-wawanggiyn ana-lhaawu. Nga ni-ḻaḻagiiyn nigawi-wala a-throne-gala nga nima-ngarrgiwayn nigawi-nyinyung mana-yaaḻi ma-mamanunggu, marri nima-miyn yaaḻi-walaaladi. Nga ni-burrangayn a-lhagabuṉuḻg-duj.
7Anubanila-wala, naagi-yung niwu-lharrgang ana-lhaawu, warruburru-wuy ana-Nineveh wurru-ngarra-ngu-burri-yinyung. Anaani ana-lhaawu wu-yamayn, “Anaani ana-lhaawu ngayawi-wala, nga-ragaana-yinyung marri ngayawi-nyinyung ngambii-mijgalmina-yinyung. Yagi nugurru nurru-ngi ana-marrya marri anaaynba-gaynbaj-jinyung. Yagi nurru-ngi marri yagi nurraaḻ-ngi, nugurru warra-wurru-wurruj marri ana-mun-bulal-wulal-inyung warraaynjaaynjaabugij-gaj.
8Nugurru numburru-yabina yaaḻi-walaaladi-yinyung, aḏaba nugurru marri anubani wu-mun-bulal-wulal-inyung, wugurraayunggaj anggu-yabina. “Nugurru warraarrawindi-lhangu numbunu-yambina-windiyung na-God-guy, marri nimbirriij-garruyn anubani anaaladi nurru-waṉbini-yinyung nugurru.
9Ari na-God ani-ramarr-yanga-yangina, marri yagi ngarrani-wurrij-bi nga yagi ngarrani-ngawijgi niga.” Dani-yung wu-yamayn ana-lhaawu, nubagila-wala na-runggal-yung-gala.
10Anubanila-wala, niga na-God wani-nayn anubani-yung wurru-waṉbini-yinyung wugurru. Wani-nayn anubani-yung anaaladi-yinyung wirriirruyn. Nga niga ni-ramarr-yanga-yangini, waari ambani-jadugaa warruburru-yung, anubani yaga ni-yambini mirraadhungu.