Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Wulɑ

Wulɑ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɑcɑɑ, tɑɑ sɔɔ mpi pǝ mɑɣɑnɑ-tʋ tɔ. Nyǝnɩ, nɑ ń pɑɑsǝnɑ ɩsǝnɑ pɑ tʋʋkɩ-tʋ tɔ.
2Kpɑɩ nyǝ́mɑ lɛɛkɑ tɑ́ tɛtʋ. Mpɑ tǝ tɑ nyɩ tɔ pɑ cɑɣɑ tɑ́ tɛɛsɩ tɑɑ.
3Tɑ́ cɑɑnɑɑ fɛɩ, nɑ pǝ́ yele tɑ́ toonɑɑ kɛ leelɑɑ, nɑ tɑɣɑ suluwɑɑ.
4Tǝ yɑkɩ tɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ tɑ́ lʋm. Tǝ fɛlǝɣɩ tɑ́ tɑɑsɩ.
5Tɑ kʋnyɔntʋlɑɑ wɛ tɑ́ wɑɑlǝɣɩ tɑm kɛ́. Tǝ kɑwɑ tǝtɔɣɔtɔɣɔ, pɑɑ yeki-tʋ sɩ tǝ́ hɛɛsɩ.
6Tǝ tiɣisiɣi Icipiti nɑ Asilii pǝ nyǝ́mɑ kɛ niŋ kɛ́, nɑ pǝ́cɔ́ tǝ́ tɔɣɔ nɑ tǝ́ hɑɣɑ.
7Tɑ́ cɑɑnɑɑ lɑpǝnɑ ɩsɑɣɑtʋ. Amɑ pɛlɛ pɑ sǝpɑ. Ɩlɛnɑ tɑɑ tɔkɩ tǝ nyɑŋ.
8Yomɑɑ pǝsǝnɑ ntɛɣɛ tɑ́ cɑɑnɑɑ. Pǝ́cɔ́ nɔɣɔlʋ kɑɑ yɑ-tʋɣʋ pɑ niŋ tɑɑ.
9Tǝ lɑkɩ tɑ́ weesiŋ kɛ ɑwusɑ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ ŋmɩɩlɑɑ niŋ tɑɑ kɛ́, nɑ pǝ́cɔ́ tǝ́ hiki nɑ tǝ́ tɔɣɔ.
10Nyɔɣɔsɩ hɑŋɑ tɑ́ tɔnǝŋ kɛ́ ɩsɩɩ tǝ wɛ mǝsɑsɩ tɑɑ.
11Pɑ kpipɑ Siyɔŋ nɑ Yutɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ ɑlɑɑ, nɑ pɛɛlɑɑ, nɑ pɑ́ wɑkǝlǝɣɩ-wɛ.
12Pɑ pusɑ wulɑʋ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ nɑ tɩɩŋ. Pɑ tɑ tʋnɑ ɑkpɑtǝlɑɑ kɛ pɑɑ pǝcɔ.
13Nɑmlɛ nɑŋʋɣʋ nɩɩ ɩfepiyɑ. Piyɑ nɑ́ sǝɣǝlɑ tɑɑsɩ nɑ sɩ́ seliɣi.
14Ɩcɑtɛ sɔsɑɑ nɑɑ tɑsǝɣɩ hʋʋlɛ tɑɑ kɛ́ cɑɣɑlɛ. Pǝyele ɩfepiyɑ nɑ́ hɛɛsɑ sɑŋkʋnɑɑ.
15Tɑ́ lɑŋhʋlʋmlɛ yɑwɑ. Lǝyɑɣɑ lɛɛtɑ tɑ́ pɑɑlɛ lonte.
16Tɑ́ teeli sǝpɑ. Tǝ pǝsɑ mpusi nyǝ́mɑ kɛ́. Mpi tɔ, tǝ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ.
17Tɑ́ lɑŋɑ wɑkǝlɑ sɔsɔm. Ɩsǝlʋm yʋlǝsǝɣɩ tɑ́ ɩsɛ.
18Mpi tɔ, Siyɔŋ pʋɣʋ pǝsɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ nɑ tɑɑlɛ hɑsɩ cɔɔkɩ.

19Amɑ Tɑcɑɑ nyɑɣɑlɛ wulɑʋ kɛ tɑm tɔɔ. Nyɑ́ kɑwulɑɣɑ fɛɩ tǝnɑɣɑ.
20Pepe tɔɔ kɛ́ n lɔ-tʋɣʋ tɑm tɔɔ? Pepe tɔɔ kɛ́ n sɔɔ tɑ́ tɔɔ kɛ́ tɑ́ weesuɣu tǝnɑ?
21Mǝlǝnɑ-tʋɣʋ nyɑ́ kiŋ nɑ tǝ́ pǝsɩ nyɑ́ nyǝ́mɑ tǝkpɑtɑɑ. Lɑɣɑsɩ tɑ́ weesiŋ ɩsɩɩ hɑtoo ɩlɛ.
22Nyɑ́ tɑɑ wɛɛ sɩ n kɑ́ lɔ-tʋ tǝkpɑtɑɑ nɑ? N kɑ́ mʋ-tʋ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ pǝ́ tɛɛ mpǝle nɑ?