Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Wulɑ

Wulɑ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑ kɛ́ yʋlʋ wei ɩ nɑwɑ wɑhɑlɑ kɛ teu tɔɣɔ. Tɑcɑɑ n mɑpɑ-m nyɑ́ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
2Sǝkpɛtʋɣʋ ɑnɑɑm tɑɑ kɛ́ n ponɑ-m nɑ ń sʋsɩ-m. N tɑ sʋsɩ-m nyɑɑlǝm tɑɑ.
3Mɑ tike kɛ n mɑkɩ nɑ ń lɛlǝɣɩ, pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku.
4Mɑ tɛmɑ tɑɑsɩ kɛ́ tǝkɔŋɔkɔŋɔ. N yɔkɑ mɑ mʋwɑ.
5N tʋ-m lɑŋwɑkǝllɛ nɑ wɑhɑlɑ pǝ tɑɑ kɛ́ nɑ pǝ́ cɔɔnɑ-m ɩsɩɩ koluŋɑ.
6N yelɑ-m sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ wei ɩ sǝpɑ nɑ pǝ́ leeli tɔ.
7N tɑmɑ-m koluŋɑ. N tʋ-m ɑlukpɑlɑ yuŋ nyǝnɑ.
8Mɑ kiisɑ teu nɑ mɑ́ wiinɑ-ŋ. Nn nɩɩkɩ mɑ kʋsǝlǝmʋtʋ.
9N tǝkɑ mɑ mpɑɑŋ tǝnɑ nɑ pɛɛ kʋyɑsǝlɛɛ. N yelɑɑ nɑ mɑ hɑpǝlɛ tɔntɛ wɛ kɑtɛ.
10N feŋiɣi-m kɛ́ ɩsɩɩ wusi cɛŋʋɣʋ yɑɑ tɔɣɔlɑɣɑ pɑpʋɣʋ tɔ.
11N lǝsɑ-m mpɑɑʋ tɑɑ. N cǝlɑ-m hɔɣɔlɑsɩ. N pǝsɑ-m ɩsɩɩ tɛtʋ nti pǝ wɑkǝlɑɑ tɔ.
12N pɑmɑ nyɑ́ tɔɔʋ nɑ ń siɣisinɑ-m.
13N tʋlɑ mɑ timpee kɛ pɔɔŋ nɑ nyɑ́ kɔɔkɑ tɑɑ nyǝmɑ́.
14Yǝlɑɑ tǝnɑ woŋiɣi-m kɛ́. Pɑ yookinɑ-m yontu kɛ ilim nɑ pǝ tɛm.
15N hɑɣɑsɑ-m nyɩɩtʋ nyɑŋ nyǝntʋ. N yelɑɑ nɑ mɑ́ nyɔɔ kʋnyɔnyɔɔm nyɑŋ nyǝm.
16N lɑpɑ nɑ mɑ́ sɑlɩ pǝtuwee nɑ mɑ kelɑ pɛlɩ. N wɑɑsɑ mɑ tɔɔ kɛ́ tɔlʋmɑ.
17N hɑtǝlǝnɑ-m hɛɛsʋɣʋ nɑ ń lɔ-m. Mɑ tɑ nyɩ lɑŋhʋlʋmlɛ leleŋ.
18Ɩlɛnɑ mɑ́ tɔ sɩ: Mpi mɑɑ tɛɛsǝnɑ tɔ pǝ tɛmɑ. Mɑɑ tɛɛlǝɣɩ Tɑcɑɑ kiŋ kɛ pʋlʋ.

19Hɑɩ, tɔɔsɩ mɑ kʋnyɔŋtɔɣɔlɛ nɑ mɑ wɑhɑlɑ tɔm. Nɑ sɔtʋ nɑ nyɑŋ lʋm mpi mɑ nyɔɔwɑ tɔ.
20Tɑm kɛ́ mɑ tɔɔsǝɣɩ pǝ tɔɔ. Ɩlɛnɑ mɑ ɑpɑlʋtʋ yɔɔlǝɣɩ.
21Hʋwɛɛ nnɑ mɑ tɔɔsǝɣɩ mɑ tɑɑ nɑ ɑ tɔɔ mɑ́ tɛɛlǝɣɩ tɔɣɔlɛ sɩ:
22Ɩsɔ nyɑ́ kʋpɑntʋ tɑ sɩɩ tǝnɑɣɑ. Pǝyele nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ tɑ tɛ.
23Nyɑ́ kʋpɑntʋ wɛ pɑɑ tɑnɑŋ ŋkuɣu. Tɑcɑɑ, nyɑ́ teu tɔɔwɑɣɑ.
24Mɑ tɔŋ sɩ: Tɑcɑɑ kɛlɛ mɑ kpɑncoou. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ tɛɛlǝɣɩ-ŋ.
25Tɑcɑɑ n wɛ teu kɛ mpɑ pɑ tɛɛlǝɣɩ-ŋ tɔɣɔ. Nɑ mpɑ pɑ kɛɛsǝɣǝnɑ nyɑ́ tɔɔ tɔ.
26Pǝ wɛ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ su nɑ ɩ́ tɑŋ Tɑcɑɑ nyɑ́ wɑɑsʋɣʋ.
27Pǝ wɛ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ mʋ Ɩsɔ tǝlɑsɩ kɛ ɩ pǝcɑɑtʋ. Pɑɑ pǝ wɛ kɑtɛ.
28Ye Tɑcɑɑ n kɔnɑ wei kɛ́ wɑhɑlɑ, pʋntʋ ɩ́ su tǝpɑmm nɑ ɩ́ cɑɣɑnɑ ɩ mpɑɑ.
29Ɩ́ hǝntɩ ɑtɛ nɑ ɩ́ suli ɩ nɔɣɔ tɔɔ, nɑ ɩ́ tɛɛlǝɣɩ sɩ ntɑnyɩ Tɑcɑɑ kɑ́ wɑɑsɩ-ɩ.
30Ɩ́ kɛɛsɩ lǝkpɑɣɑsɑɣɑ kɛ wei ɩ cɑɑ-ɩ mɑpʋ tɔ. Ɩ́ mʋɣɩ kʋtʋɣʋ.
31Tɑcɑɑ nn lɔɔkɩ yʋlʋ kɛ tɑm tɔɔ.
32Amɑ wɑɑtʋ wei n hɔŋ yʋlʋ ŋkpɑŋʋɣʋ tɔ n wɛnɑ ɩ pǝtɔɔtǝlɛ kɛ́. Mpi tɔ, nyɑ́ kʋpɑntʋ tɔɔwɑɣɑ.
33Pǝ tɑɣɑ ɑyɛɛnɛɛ kɛ n hɔŋnɑ yʋlʋ ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ ń tʋɣɩ-ɩ wɑhɑlɑ.
34Wɑɑtʋ wei ɩ́ fɛlǝɣɩ nɔɔhɛɛ kɛ tɛtʋ piyɑ sɑlǝkɑtʋnɑɑ tǝnɑ tɔ.
35Wɑɑtʋ wei ɩ́ pɛŋ tɑmpɑnɑ tʋ kɛ ɩ tɑmpɑnɑ tɔ, ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ sɔsɔ nɑɑkɩ kɛ́.
36Wɑɑtʋ wei ɩ́ tɔkɩ yʋlʋ ɩsɛ kɛ hʋʋlɛ tɑɑ tɔ, Tɑcɑɑ ɩɩ nɑɑkɩ?

37Awe yɔɣɔtǝɣǝnɑ nɑ pǝ́ lɑ́? Awe ŋmɑkǝlǝɣǝnɑ, pǝ tɑɣɑ Tɑcɑɑ?
38Ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ sɔsɔ nɔɣɔ kɛ kʋpɑntʋ yɑɑ ɩsɑɣɑtʋ lɩɩkǝnɑ.
39Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ yʋlʋ weesuɣu tʋ kʋntǝɣɩ? Pɑɑ wei ɩ́ kʋntǝnɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kʋpǝntǝŋ.
40Tǝ́ nyǝnɩ tɑ tɔntɛ kɛ teu nɑ tǝ́ mɑɣɑsɩ tǝ tɔm. Tǝ́ mǝlǝnɑ Tɑcɑɑ tɔɔ.
41Tǝ́ sǝlǝmǝnɑ lotu kʋlʋmtʋ nɑ tǝ́ tɛɣɛ niŋ kɛ Ɩsɔ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ.
42Tɩɩ kisɑ Ɩsɔ kɛ́ nɩɩnɑʋ kɛ́ nɑ tǝ́ kʋlɩ ɩ tɔɔ. Amɑ ɩ́lɛ́ ɩ tɑ wii-tʋ.
43N hɑɣɑ-tʋ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́. N tɔɣɔnɑ-tʋ nɑ ń kʋ-tʋ, n tɑ lɑ pǝtɔɔtǝlɛ.
44N kentɑ nyɑ́ tɔɔ kɛ́ ɩsɔŋmʋntʋɣʋ sɩ ń tɑɑ nɩɩ tɑ́ kʋsǝlǝmʋtʋ.
45N pǝsɑ-tʋɣʋ ɩsɩɩ nyɩɩtʋ nti pɑ hɑsɑɑ tɔ. Tǝ pǝsɑ ɩsɩɩ hute kɛ piitimnɑɑ lɛlɑɑ tɑɑ.
46Tɑ kolontunɑɑ tǝnɑ kuliɣi nɔɔsɩ, nɑ pɑ́ cɑɑkɩ-tʋɣʋ tɔm.
47Tɑ́ nyǝntʋ ntɛ́ sɔɣɔntʋ, nɑ ɩsǝpille, nɑ wɑkǝlʋɣʋ, nɑ mpusi.
48Mɑ pǝlǝɣɩ ɩsǝlʋm kɛ sɔsɔm kɛ wɑhɑlɑ wei ɩ mɑɣɑnɑ mɑ yǝlɑɑ tɔ ɩ tɔɔ.
49Tɑm kɛ́ mɑ wiiki, hɛɛsʋɣʋ fɛɩ.
50Mɑ tɑŋɑɑ kɛ́ sɩ Tɑcɑɑ ɩ́ nyǝnnɑ ɩsɔtɑɑ nɑ ɩ́ nɑ́.
51Mpi pǝ mɑɣɑnɑ mɑ ɩcɑtɛ ɑlɑɑ tɔ, pǝ tʋɣʋ-m wɑhɑlɑ kɛ́.
52Mpɑ pɑ tɑɑ kpɑɑnɑ-m mʋsʋŋ tɔ, pɑ tʋ mɑ wɑɑlɩ kɛ́ ɩsɩɩ sumɑɣɑ.
53Pɑ tʋsɑ-m lɔkɔ tɑɑ kɛ́ nɑ mɑ ɩsɛ sɩ pɑ lǝsǝɣɩ mɑ weesuɣu. Pɑ yɑɣɑ-m pɛɛ.
54Lʋm wɑɑsɑ mɑ nyʋɣʋ. Hɑlɩ mɑ hʋʋwɑ sɩ mɑ lepɑɣɑ.

55Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ yɑɑ Tɑcɑɑ kɛ hɑtoo pʋ́ʋ́ɣʋ́ ŋkʋ kʋ tɑɑ.
56N nɩɩwɑ mɑ nɔɣɔ, tɑɑ tǝkɩ nyɑ́ ŋkpɑŋŋ kɛ mɑ feesiŋ tisuɣu, nɑ mɑ lɑŋwɑkǝllɛ kɑpusi.
57Kʋyɑkʋ ŋku mɑ yɑɑ-ŋ tɔ, n kpǝtǝnɑ-m. N heelɑ-m sɩ: Tɑɑ nyɑ́.
58Tɑcɑɑ, n sɛɛnɑ mɑ tɔɔ, n yɑpɑ mɑ weesuɣu.
59N nɑwɑ ɩsǝnɑ pɑ kʋ mɑ tɔm tɔ. Ɩlɛ hɑ-m mɑ tɑmpɑnɑ.
60N nɑwɑ ɩsǝnɑ pɑ lɛɛtǝɣɩ-m tɔ. Pɑ kʋlǝɣɩ mɑ tɔɔ kɛ́.
61Tɑcɑɑ n nɩɩwɑ pɑ kʋtʋɣʋ ŋku pɑ tʋʋkʋ-m tɔ. Nɑ ɩsǝnɑ pɑ cɑɣɑ mɑ ɑcɑɣɑ tɔ.
62N nɩɩwɑ mpɑ pɑɑ cɑɑkɩ-m tɔ pɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ. Pɑ hʋʋkɩ tɑm sɩ pɑɑ lɑ-m ɩsɑɣɑtʋ.
63Pɑɑ pɑ cɑɣɑɑ yɑɑ pɑ sǝŋɑɑ, n nyǝmɑ́. Mɑɣɑ pɑ tʋɣʋnɑ yontu.
64Tɑcɑɑ, n kɑ́ lɛɛtɩ-wɛɣɛ ɩsǝnɑ pɑ lɑpɑ-m nɑ pɑ niŋ tɔɣɔ.
65N kɑ́ lɑ pɑ lɑŋɑ kɛ kpɩɩsǝŋ kɛ́. Nyɑ́ mpusi ɩ́ tǝŋ-wɛ.
66N kɑ́ tʋ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ ń kpiisi-wɛɣɛ tɛtʋ tɔɔ.