Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISÁÚTÌI

ISÁÚTÌI 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ti Yiɛ̀ nKuyie ndentɛní tìì ti tùɔ̀kɛní, wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ ti dimɛ̀ ifɛi.
2Kɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ tiekɛ ti tenkɛ̀, kɛ̀ bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀ tɑɑ̀ ti cɛ̃́ĩ.
3Kɛ̀ ti nɑɑ́ nyiciribí bɑ́ ti í mɔkɛ ti cicɛbɛ̀, kɛ̀ ti yɔ̃bɛ̀ nɑɑ́ mbɛkúpobɛ̀.
4Ti ɔ̃ɔ̃ dontɛ́mu mɛniɛ nkɛ́yɑ̃̀, ti ɔ̃ɔ̃ yietímu kɛ́nɑ kɛ́pɛ́tɛ́ idɛí.
5Kɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ bo ti dɑ̀kɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀, bɑ́ ti í mɔkɛ mɛom̀pùmɛ̀.
6Ti cekɛ́ ti nɔu Esibiti nwe nɛ̀ Asidii, kɛ bo pɛ́tɛ́ kɛ́di.
7Ti yɛmbɛ̀ bɛɛ̀ cɑ̀kɛ, bɛ̀ mɛ ntɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́, kɛ̀ bɛ yɛi nkó tiyeti nɛ́ duò tíì kó yɛyɔ ĩ́nkɛ̀.
8Tidɑɑtì tiì nɛ́ ti bɑkɛ́, ti mɛ nyí mɔkɛ wèè bo ti dɛɛtɛ́.
9Ti ɔ̃ nkɔ̃ti tidiitì wɑmmù kɛ́cĩnnɛ ti bɔ nyɛ, ti ɔ̃ɔ̃ kɛ̃tɛ́ ti dootitɔbɛ̀ kó tikpɑ̀rìseuti nti dikpɑ́ɑ̀.
10Kɛ̀ dikònnì tí potɛ́, kɛ̀ tikɔ̃̀ntì cɔ̀útɛ́ kɛdɛkɛ̀ tɛ̃mɛ̀.
11Kɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛnitipòbɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɛ duɔ́nɛ̀, kɛ cɑ̀kɛ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ Sudɑɑ ɛkɛ̀ miɛkɛ.
12Kɛ pĩ̀ḿmú bɛ̀ɛ̀ do tũ nhokpɑ̀ɑ̀tì kɛ bɛ̀ nùńnɛ́ kɛ bɛ̀ kùɔ, bɑ́ bɛ̀ í depɛ bɛ̀ɛ̀ tu bɛkótíbɛ̀.
13Kɛ tounko bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ yɛnɑ̀kɛ̀, kɛ̀ ibí duònɛ̀ yɛdɑtuɔ.
14Bɛkótíbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kɔ̀rì dihɛì kó dibòrì, bɛ̀ kɑ̀rì dɛ̀ kɛ bekù, kɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ yóu iyiɛ mmudèmmù.
15Diwɛ̀ì tɛ̃́nkɛ í bo ti yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ti kó tihɑutì cèètɛ kɛ nɑɑ́ ndikúdɑbònnì.
16Kɛ̀ ti kó dikpɑ̀ɑ̀tìpìì òótɛ́ kɛ do kɛtenkɛ̀, ti dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ kɛ tùɔ̀ti icɛ.
17Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti mɔ nti yɛ̀mmɛ̀, bɑ́ ti nuɔ ntɛ̃́nkɛ í wúónnɛ̀ tinɔnniɛti.
18Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì diì dɔúnko, kɛ nɑɑ́ nyiɑ̃nkɛ́ kó ditṹnnì, i kó diciènnì.

19Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ bɑkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀, ɑ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀.
20A bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nti kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀, ɑ bɑ́ɑ́ ti bɔntóo ti fòmmu mumɔu.
21Ti Yiɛ̀ nKuyie nti tɛ̃́nnɛ́ní ɑ borɛ̀ kɛ̀ ti wɛ̃tɛní, wɛ̃tɛ kɛ́ ti tɛ̃́nnɛ́ ti do dòmmɛ̀ dimɔ̀nnì.
22A ti dootóomu kɛ̀ dɛ̀ dèèɑ̀? A miɛkɛ bo ti yɛ̀ kɛ́tontɑ́ɑ̀?